Kun kak­si ih­mis­tä pe­rus­taa yh­des­sä yri­tyk­sen, ja­ka­vat he yleen­sä yh­tei­sen in­to­hi­mon. Sa­moin on Hoi­va­pal­ve­lu Hel­mi & Hei­kin yrit­tä­jien Ee­ri­ka Eriks­so­nin ja Su­san­na Klee­mo­lan kans­sa. Mo­lem­mat ovat lä­hi­hoi­ta­jia ja hei­dän sy­dä­men­sä pa­laa sa­mal­le asi­al­le.

– Pa­ras­ta on se, et­tä voim­me työl­läm­me aut­taa ja hel­pot­taa ih­mis­ten ar­kea. On sit­ten kyse sii­vouk­ses­ta, omais­hoi­ta­jien tu­ke­mi­ses­ta tai vaik­ka sii­tä, et­tä voim­me ju­tel­la ja kah­vi­tel­la iäk­kään ja yk­sin asu­van asi­ak­kaan kans­sa, Ee­ri­ka Eriks­son ku­vai­lee.

Muu­ten ku­vio yri­tyk­sen taus­tal­la on epä­ta­val­li­nen, mut­ta toi­mi­va.

– Olen Ee­ri­kan anop­pi, Su­san­na Klee­mo­la nau­rah­taa.

– Olem­me kui­ten­kin jo pit­kään suun­ni­tel­leet yh­teis­tä hoi­va-alan yri­tys­tä, hän jat­kaa.

Eriks­son ja Klee­mo­la pe­rus­ti­vat Hoi­va­pal­ve­lu Hel­min & Hei­kin vuon­na 2020. Alus­ta al­ka­en ko­ti­sii­vouk­set ovat työl­lis­tä­neet yrit­tä­jiä eni­ten.

– Täs­sä pa­rin vuo­den ai­ka­na ko­ti­sii­vouk­set ovat yleis­ty­neet en­ti­ses­tään. Kun aloi­tim­me, suu­rin osa asi­ak­kais­ta oli ikäih­mi­siä. Nyt sii­vouk­sia teh­dään pal­jon mui­hin­kin ko­tei­hin, Eriks­son ker­too.

Sii­vous­ten ky­syn­nän li­sään­ty­mi­sen taus­tal­la yrit­tä­jät us­ko­vat ole­van sen, et­tä ih­mi­set ha­lu­a­vat pa­nos­taa ko­tiin, mut­ta sa­mal­la pri­o­ri­soi­da omaa ai­kaa jo­hon­kin muu­hun.

– Meil­lä on pal­jon va­ki­tui­sia sii­vous­koh­tei­ta eli sel­lai­sia, jois­sa käym­me vä­hin­tään ker­ran kuu­kau­des­sa, Klee­mo­la sa­noo.

Sii­vouk­sen ti­laa­mis­ta ei tar­vit­se aras­tel­la. Ko­tia ei mis­sään ni­mes­sä tar­vit­se sii­vo­ta sii­voo­jaa var­ten.

– Koti saa ol­la sel­lai­nen kuin se on. Meil­lä on käy­tös­sä tiet­ty run­ko, jota nou­da­tam­me, mut­ta erik­seen voi­daan so­pia myös kai­kes­ta muus­ta. Toi­set tyk­kää­vät ke­rä­tä it­se esi­mer­kik­si le­lut lat­ti­al­ta, mut­ta me­kin voim­me ne ke­rä­tä. Sa­moin voim­me vaih­taa la­ka­nat tai täyt­tää vaik­ka tis­ki­ko­net­ta. Riit­tää, kun ot­taa mei­hin yh­teyt­tä, niin lo­put asi­at sel­vi­ä­vät, Su­san­na Klee­mo­la sa­noo.

Tar­vit­ta­es­sa Hoi­va­pal­ve­lu Hel­mi ja Heik­ki voi teh­dä myös il­mai­sen kar­toi­tus­käyn­nin asi­ak­kaan ko­to­na.

– Ta­val­li­ses­sa ko­ti­sii­vouk­ses­sa kar­toi­tus­ta har­vem­min käy­te­tään, mut­ta jos käyn­nin yh­tey­teen ha­lu­taan yh­dis­tää joi­ta­kin hoi­dol­li­sia pal­ve­lu­ja, on kar­toi­tus­käyn­ti tar­peen, Ee­ri­ka Eriks­son se­lit­tää.

Yrit­tä­jien li­säk­si Hoi­va­pal­ve­lu Hel­mi & Heik­ki työl­lis­tää kah­des­ta kol­meen työn­te­ki­jää se­son­gin mu­kaan. Kaik­ki yri­tyk­sen työn­te­ki­jät ovat nai­sia.

– Ihm­siä tun­tuu kiin­nos­ta­van ta­ri­na yri­tyk­sem­me ni­men taus­tal­la. Usein meil­tä ky­sy­tään, mis­sä se Heik­ki oi­kein on, Su­san­na Klee­mo­la nau­rah­taa.

Yri­tys on saa­nut ni­men­sä Su­san­nan iso­äi­din ja Ee­ri­kan isoi­sän mu­kaan.

– Ha­lu­sim­me an­taa yri­tyk­sel­le pe­rin­tei­set ni­met, jot­ka so­pi­vat yh­teen. Sa­mal­la voim­me kun­ni­oit­taa iso­van­hem­pia, jot­ka ovat ol­leet meil­le tär­kei­tä. Nimi on myös hyvä sik­si, et­tä pa­ras­ta täs­sä työs­sä on ih­mi­set. Asi­ak­kais­ta tu­lee lä­hei­siä, joi­den kans­sa on kiva ja­kaa ar­ki­sia kuu­lu­mi­sia puo­li ja toi­sin, Eriks­son pe­rus­te­lee.