Pori Jaz­zin en­si vuo­den ju­lis­teen on suun­ni­tel­lut hel­sin­ki­läi­nen ku­vit­ta­ja ja kir­jai­li­ja Tuo­mas Kärk­käi­nen. Hä­nen tuo­tan­ton­sa on tun­net­tu voi­mak­kais­ta vä­reis­tä ja vä­hän viis­tos­ta nä­kö­kul­mas­ta asi­oi­hin.

– Oli suu­ri kun­nia pääs­tä suun­nit­te­le­maan ju­lis­tet­ta Pori Jaz­zil­le, joka on suo­ma­lai­sen jazz- ja myös ju­lis­te­kult­tuu­rin pit­kä­ai­kai­sin ja tär­kein ins­ti­tuu­tio. Ju­lis­te syn­tyi tun­tee­seen luot­ta­en, imp­ro­vi­soi­mal­la nip­pu no­pei­ta luon­nok­sia, jois­ta lo­pul­li­nen va­li­koi­tui hy­vin in­tui­tii­vi­ses­ti. Tah­doin kes­kit­tyä ju­lis­tees­sa ni­me­no­maan it­se mu­siik­kiin ja soit­ta­mi­seen, kos­ka mu­siik­ki on pa­ras­ta, ker­too Tuo­mas Kärk­käi­nen.

Tuoman Kärkkäisen suunnittelema Pori Jazz 2023 -juliste

Tuoman Kärkkäisen suunnittelema Pori Jazz 2023 -juliste

Pori Jaz­zin pe­rin­tei­siin kuu­luu va­li­ta uu­si ju­lis­te jo­kai­sel­le fes­ti­vaa­lil­le ja vuo­del­le. Nyt jul­kais­tu ju­lis­te on jär­jes­tyk­ses­sään jo 56.

– Pori Jaz­zil­le uu­si ju­lis­te ei ole vain pelk­kä ju­lis­te, vaan se mää­rit­tää ai­na tu­le­van fes­ti­vaa­lin il­meen, myös uu­det fes­ti­vaa­li­tuot­teet, jois­ta pai­dat ovat var­mas­ti tu­tuim­pia, sa­noo Pori Jaz­zin kau­pal­li­nen joh­ta­ja Mar­jo Bo­e­lius.

Pori Jaz­zin ta­voi­te on pi­tää tuo­te­va­li­koi­ma mah­dol­li­sim­man eko­lo­gi­se­na. Fes­ti­vaa­li­vaat­teil­la on usei­ta vas­tuul­li­suus­ser­ti­fi­kaat­te­ja.

– Teks­tii­lien puu­vil­la vil­jel­lään ja om­mel­laan ser­ti­fi­oi­duil­la vil­jel­mil­lä ja teh­tail­la pää­o­sin Bang­la­des­his­sa, joka In­ti­an ohel­la tuot­taa val­ta­o­san maa­il­man puu­vil­las­ta. Fes­ti­vaa­lin uu­des­ta ju­lis­tees­ta suun­ni­tel­lut T-pai­dat ovat luo­mu­puu­vil­laa ja jäl­ji­tet­tä­vis­sä suo­raan puu­vil­la­pel­loil­le. Näin pys­tym­me vai­kut­ta­maan vil­je­li­jöi­den hy­vin­voin­tiin ja puu­vil­lan ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­seen kas­va­tuk­seen, sa­noo jaz­z­tuot­tei­ta val­mis­ta­van In­nof­la­me Oy:n asi­a­kas­pääl­lik­kö Riku Hek­ka­la.

Juliste määrittää aina tulevan festivaalin ilmeen ja uudet festivaalituotteet, joista paidat ovat varmasti tutuimpia.

Juliste määrittää aina tulevan festivaalin ilmeen ja uudet festivaalituotteet, joista paidat ovat varmasti tutuimpia.

Pori Jaz­zin odo­te­tuin uu­tuus on ju­lis­te­pai­ta, joka tu­lee myyn­tiin en­nen isäin­päi­vää.

– Suo­sit­tu­jen T-pai­to­jen li­säk­si va­li­koi­miin tu­lee hup­pa­rei­ta ja tak­ke­ja uu­den fes­ti­vaa­lin il­meel­lä. Mal­lis­to koos­tuu mo­ni­puo­li­ses­ta va­li­koi­mas­ta ja tuot­tei­ta on tar­jol­la ym­pä­ri vuo­den Pori Jaz­zin net­ti­kau­pas­sa sekä Po­ris­sa Pris­mois­sa ja So­kok­ses­sa, sa­noo Hek­ka­la.

Tu­le­vai­suu­des­sa fes­ti­vaa­li­tuot­tei­den lo­gis­tiik­ka pa­ra­nee ja hä­vik­ki pie­ne­nee.

– Iso­jen tuo­tan­to­mää­rien si­jas­ta vaat­tei­ta pai­ne­taan jaz­z­lo­goil­la ai­no­as­taan se mitä ti­la­taan. Kun asi­a­kas me­nee verk­ko­kaup­paan ja ti­laa tuot­teen, niin hä­nel­le pai­ne­taan ja toi­mi­te­taan ti­la­tut vaat­teet. Kaik­ki pai­no­työ ta­pah­tuu Po­ris­sa lä­hi­tuo­tan­to­na. Näin pys­tym­me Pori Jaz­zin ai­ka­na te­ke­mään päi­vit­täin täy­den­nys­tä fes­ti­vaa­li­a­lu­een kaup­poi­hin, Hek­ka­la sa­noo.