Au­toa pi­de­tään pe­rin­tei­ses­ti huo­no­na si­joi­tuk­se­na, sil­lä sen ar­vo las­kee no­pe­as­ti. Ar­von­las­kua voi kui­ten­kin hil­li­tä. Ajo­neu­von kun­toa ja myös­kin jäl­leen­myyn­ti­ar­voa on mah­dol­lis­ta pi­tää kor­ke­al­la sään­nöl­li­sil­lä ja asi­an­tun­te­vil­la huol­to­toi­mil­la.

Kor­ke­a­laa­tuis­ta, no­pe­aa ja luo­tet­ta­vaa huol­to- ja kor­jaus­pal­ve­lua tar­jo­aa S-ryh­mään kuu­lu­va val­ta­kun­nal­li­nen mo­ni­merk­ki­huol­to­ket­ju Kar­la. Vuon­na 2011 pe­rus­te­tun Kar­lan toi­mi­pis­teet löy­ty­vät Po­ris­sa Tik­ku­las­ta Ko­din Ter­ran yh­tey­des­tä sekä Mä­ki­puis­to­tiel­tä Kar­ta­non­mä­es­tä. Nii­den li­säk­si Kar­la tar­jo­aa maa­kun­nan alu­eel­la ko­ko­nais­val­tais­ta pal­ve­lua Huit­ti­sis­sa, Kan­kaan­pääs­sä ja Rau­mal­la.

- Muut­to Tik­ku­lan mo­der­nei­hin ti­loi­hin on osoit­tau­tu­nut oi­ke­ak­si rat­kai­suk­si. Men­nyt vuo­si oli muu­ten­kin Kar­lal­le kai­kel­la ta­paa po­si­tii­vi­nen. Olem­me saa­vut­ta­neet van­kan ja­lan­si­jan Sa­ta­kun­nan alu­eel­la. Asi­ak­kai­den tyy­ty­väi­syys ja luot­ta­mus nä­kyy myös pa­laut­tees­ta. Mit­taam­me sään­nöl­li­ses­ti asi­a­kas­tyy­ty­väi­syyt­tä 0–10 as­tei­kol­la. Vii­mei­sin tu­los oli roh­kai­se­va 9,3. Sitä läh­dem­me täl­lä vuo­si­kym­me­nel­lä en­ti­ses­tään pa­ran­ta­maan, ker­too Kar­la ryh­mä­pääl­lik­kö Jou­ni Va­ha­la.

Yh­teen­sä Kar­lan pal­ve­luk­ses­sa työs­ken­te­lee Sa­ta­kun­nan vii­des­sä toi­mi­pis­tees­sä täl­lä het­kel­lä 25 alan huip­pu­am­mat­ti­lais­ta.

- Meil­le tär­kein­tä on tyy­ty­väi­nen asi­a­kas. Ko­ke­nut hen­ki­lö­kun­tam­me pal­ve­lee­kin jo­kais­ta meil­le tu­le­vaa mah­dol­li­sim­man täy­si­pai­noi­ses­ti, jous­ta­vas­ti ja ri­pe­äs­ti, sa­noo Va­ha­la.

- Kan­nat­taa eh­dot­to­mas­ti kur­va­ta Kar­laan. Mei­dän asi­an­tun­te­van huol­to- ja kor­jaus­pal­ve­lun avul­la ajo­neu­von suo­ri­tus­ky­ky, luo­tet­ta­vuus, kes­tä­vyys, tur­val­li­suus ja jäl­leen­myyn­ti­ar­vo py­sy­vät par­haal­la mah­dol­li­sel­la ta­sol­la, ko­ros­taa Va­ha­la.

Kar­lan en­si­luok­kai­seen pal­ve­luun ja hen­ki­lö­kun­nan vank­kaan am­mat­ti­tai­toon siis luo­te­taan. Sa­ta­kun­nan toi­mi­pis­tei­siin tul­laan Va­ha­lan mu­kaan kau­em­paa­kin.

- Asi­ak­kaat tie­tä­vät mei­dän vah­vuu­tem­me. Kar­lan vah­vo­ja ja ar­vos­tet­tu­ja valt­te­ja ovat asi­a­kas­läh­töi­syys, help­pous, vai­vat­to­muus, täs­mäl­li­syys ja tuot­teis­te­tut pal­ve­lut. Kar­lan va­lin­nut tie­tää mitä saa, va­kuut­taa Va­ha­la.

Te­ho­kas va­ra­o­sa­lo­gis­tiik­ka ja laa­ja au­to­merk­kien hal­lin­ta on tär­keä osa Kar­lan am­mat­ti­tai­toa.

- Huol­to­töis­sä käyt­tä­mäm­me va­ra­o­sat ja tar­vik­keet vas­taa­vat au­to­si al­ku­pe­räi­siä osia. Huol­lam­me au­to­si ai­na ta­kuun säi­lyt­tä­en. Au­to­jen koh­dal­la­kin tek­niik­ka me­nee hui­maa vauh­dil­la eteen­päin. Tek­no­lo­gi­an ke­hi­tys vaa­tii jat­ku­vaa hen­ki­lös­tön kou­lut­tau­tu­mis­ta. Kar­lal­la kou­lu­tuk­seen – sa­moin kuin lait­tei­siin – pa­nos­te­taan­kin täy­si­pai­noi­ses­ti.

Va­ha­lan mu­kaan noin 80 pro­sent­tia Kar­lan pal­ve­lut va­lit­se­vis­ta on yk­si­tyi­sa­si­ak­kai­ta. Myös yri­ty­sa­si­ak­kai­den mää­rä on kas­vus­sa.

- S-ryh­mä on meil­le mo­nel­la ta­paa tär­keä tu­ki­ran­ka. Asi­a­ka­so­mis­ta­ja­na Kar­lan pal­ve­lui­ta käyt­tä­vä saa pait­si eri­no­mai­sia etu­ja, myös Bo­nus­ta kai­kis­ta os­tois­ta, huol­lon pal­ve­luis­ta ja tar­vik­keis­ta. S-Etu­kor­til­la mak­sa­mal­la asi­a­kas saa meil­lä luon­nol­li­ses­ti myös mak­su­ta­pa­e­tua, muis­tut­taa Va­ha­la.