Juh­la­vaat­teen va­lin­nas­sa ote­taan huo­mi­oon asi­ak­kaan oma per­soo­nal­li­nen tyy­li, mut­ta myös asun is­tu­vuus, so­pi­vuus juh­la­e­ti­ket­tiin sekä mah­dol­li­set juh­lan tee­ma­vä­rit. Apua, ide­oi­ta ja vink­ke­jä juh­la­pu­keu­tu­mi­seen saat am­mat­ti­tai­toi­sel­ta hen­ki­lö­kun­nal­tam­me tai va­raa­mal­la juu­ri si­nul­le so­pi­van ajan So­kok­sen Oma myy­jä –pal­ve­lus­ta.

On­nis­tu­nut juh­la­pu­keu­tu­mi­nen läh­tee liik­keel­le alus­vaa­te­va­lin­nois­ta, jot­ka ai­heut­ta­vat mo­nel­le haas­tei­ta ja sik­si sii­nä­kin kan­nat­taa hyö­dyn­tää Oma myy­jä –pal­ve­lua. Nai­sil­la pu­keu­tu­mis­neu­von­ta­käyn­ti kat­taa kai­ken hy­vin is­tu­vis­ta alus­vaat­teis­ta asus­tei­siin as­ti, mu­kaan lu­kien tyy­liin so­pi­vat ken­gät, lau­kut ja ko­rut. Mie­hil­lä kat­so­taan sekä pu­vun et­tä pai­dan is­tu­vuus ja et­si­tään asuun so­pi­va sol­mio, vyö, tas­ku­lii­na ja ken­gät.

Kau­nis ja kes­tä­vä juh­la­meik­ki ja -kam­paus

Juh­la­ko­ko­nai­suut­ta täy­den­tä­vät upea ja kes­tä­vä juh­la­meik­ki ja -kam­paus, joi­ta loih­di­taan mor­si­a­mil­le ja juh­la­vie­rail­le So­kok­sen kos­me­tiik­ka­o­sas­tol­la, Emo­ti­on Mik­ko­las­sa ja Pris­ma Mik­ko­lan par­tu­ri­kam­paa­mos­sa. Meik­kaus- ja kam­pau­sai­ka kan­nat­taa va­ra­ta hy­vis­sä ajoin, sil­lä var­sin­kin ke­säl­lä ajat täyt­ty­vät no­pe­as­ti. Mor­si­a­men hius­ten muo­toi­lu, vär­jäys ja ko­e­kam­paus teh­dään etu­kä­teen ja var­si­nai­se­na juh­la­päi­vä­nä teh­dään sit­ten se val­miik­si suun­ni­tel­tu ja ko­keil­tu kam­paus. Myös sul­ha­sen kan­nat­taa leik­kaut­taa hiuk­sen­sa pari viik­koa etu­kä­teen ja käy­dä siis­tit­tä­vä­nä vie­lä hää­päi­vän aa­mu­na. Meik­ki kan­nat­taa va­ra­ta ajois­sa myös, sekä sii­hen kuu­lu­va ko­e­meik­ki, jol­la var­mis­te­taan, et­tä meik­ki on vä­reil­tään ja kes­tol­taan mie­lui­sa. Myös sul­ha­sen kas­vo­jen huo­lit­te­lu on mah­dol­lis­ta. Kyse ei ole var­si­nai­ses­ta meik­kauk­ses­ta, mut­ta esi­mer­kik­si ihon kiil­tä­mis­tä voi­daan eh­käis­tä ja ihon vä­riä ta­soit­taa.

Ku­kat kruu­naa­vat juh­lan

So­kos Kuk­ka­pis­teen flo­ris­tit val­mis­ta­vat upe­at mor­sius­kim­put ja juh­la­pai­kan kuk­ka­ko­ris­teet am­mat­ti­tai­dol­la. Täl­lä het­kel­lä mor­sius­kimp­pu­jen ha­lu­taan ole­van per­soo­nal­li­sia ja nii­hin ha­lu­taan eri­koi­si­a­kin kuk­kia. Kuk­ka­pis­tee­seen ti­la­taan ek­soot­ti­si­a­kin kuk­kia asi­a­kas­ta var­ten. Kim­put ja ase­tel­mat kan­nat­taa ti­la­ta ajois­sa, jot­ta pys­ty­tään var­mis­ta­maan ha­lut­tu­jen kuk­kien saa­ta­vuus. Kuk­ka­kim­pun ei vält­tä­mät­tä tar­vit­se ol­la iso, vaan jopa yk­si kau­nis kuk­ka voi ol­la riit­tä­vä, jo­kai­sen omaan tyy­liin so­pi­va.

Ter­ve­tu­loa tu­tus­tu­maan mei­hin Hää- ja hy­vin­voin­ti­mes­suil­le!