Rau­ma­lai­nen Jari Kos­ki­nen sai muu­ta­ma vuo­si sit­ten py­säyt­tä­viä uu­ti­sia. 20 vuo­den työ­u­ra sa­ta­man ah­taa­ja­na päät­tyi ir­ti­sa­no­mi­seen. Sa­moin kävi 28 työ­ka­ve­ril­le. Syyt oli­vat ta­lou­del­li­set ja tuo­tan­nol­li­set.

Vuo­den ver­ran Kos­ki­nen ot­ti vain ren­nos­ti, mut­ta sit­ten olei­lu al­koi kyl­läs­tyt­tää. Ko­ke­nut kon­ka­ri al­koi uu­des­taan työn­ha­kuun.

Kos­ki­sel­la on käy­ty­nä mon­ta kou­lua. Hän on suo­rit­ta­nut suur­ta­lous­keit­tä­jän tut­kin­non ja tar­joi­li­ja-kurs­sin. Li­säk­si ta­ka­tas­kus­ta löy­ty­vät CNC-sor­vaa­jan pa­pe­rit.

Kos­ki­nen sai huo­ma­ta, et­tei työn­ha­ku ol­lut enää en­ti­sen­sä. Aluk­si oli ope­tel­ta­va CV:n te­ke­mis­tä ja säh­köis­tä työn­ha­kua. Uu­si tut­ta­vuus oli­vat myös hen­ki­lös­tö­vuok­raus­fir­mat.

– Nuo­re­na vain kä­vel­tiin si­sään ja ky­syt­tiin, on­ko töi­tä, Kos­ki­nen päi­vit­te­lee.

Kos­ka lo­gis­tiik­ka-ala oli Kos­ki­sel­le en­tuu­des­taan tut­tu, hän aloit­ti lä­hes­ty­mäl­lä alal­la toi­mi­via yri­tyk­siä työ­ha­ke­muk­sel­la. Mut­ta mon­ta ker­taa hän kui­ten­kin jäi il­man min­kään­lais­ta vas­taus­ta. Ai­no­at pai­kat, joi­hin kut­sut­tiin haas­tat­te­luun, oli­vat hen­ki­lös­tö­vuok­raus­fir­mo­ja.

Lo­pul­ta mies pää­si TE-toi­mis­ton kaut­ta Win­No­van jär­jes­tä­mään VOS-kou­lu­tuk­seen (val­ti­o­no­suus­ra­hoi­tuk­sel­la to­teu­tet­ta­va työ­voi­ma­kou­lu­tus). Kou­lu­tus kes­ti puo­li vuot­ta, ja sen ai­ka­na opis­ke­li­jat suo­rit­ti­vat lo­gis­tii­kan pe­rus­tut­kin­non, va­ras­ton­hoi­ta­jan osaa­mi­sa­lan kol­me tut­kin­non osaa.

Kou­lu­tuk­sen käy­mi­nen kan­nat­ti, sil­lä työs­sä­op­pi­mis­paik­ka au­ke­si lo­gis­tiik­ka­yh­tiö Trans­va­lis­ta. Yri­tyk­ses­sä tun­nis­tet­tiin hyvä työn­te­ki­jä, ja mies sai heti jää­dä töi­hin.

An­nii­na Ka­jas­vii­ta Trans­va­lin vies­tin­näs­tä ker­too, et­tä lo­gis­tii­kan pa­ris­ta löy­tyy hy­vin eri­lai­sia työ­teh­tä­viä. Jois­sain työ­teh­tä­vis­sä vaa­di­taan kou­lu­tus­ta ja osa teh­tä­vis­tä so­pii alal­le vas­ta siir­ty­vil­le. Työ­pai­kal­la an­ne­taan teh­tä­vään pe­reh­dy­tys ja opas­tus. Sik­si alal­ta löy­tyy paik­ka mo­nen­lai­sis­ta taus­tois­ta tu­le­vil­le ih­mi­sil­le.

Trans­va­lin nä­kö­kul­mas­ta uu­des­sa työn­te­ki­jäs­sä tär­kein­tä on, et­tä hä­nel­tä löy­tyy oi­kea asen­ne ja mo­ti­vaa­tio työn­te­koa koh­taan. Sama pä­tee, oli sit­ten ky­sy­mys nuo­res­ta tai ko­ke­neem­mas­ta työn­ha­ki­jas­ta.

– Ih­mi­sel­le on help­po opet­taa tar­vit­ta­via tai­to­ja, kun taas asen­teen ja mo­ti­vaa­ti­on muok­kaus vaa­tii huo­mat­ta­vas­ti enem­män, Ka­jas­vii­ta sa­noo.

Työ­yh­tei­sön di­ver­si­teet­tiä pi­de­tään Trans­val­lis­sa rik­kau­te­na.

– On tär­ke­ää, et­tä hen­ki­lö­kun­nas­ta löy­tyy myös eri­lai­sel­la osaa­mi­sel­la va­rus­tet­tu­ja ih­mi­siä, Ka­jas­vii­ta to­te­aa.

WinNovan lehtori Piia Ristilä toivoo tulevaisuudessa näkevänsä samanlaisia onnistumistarinoita, kuin Jari Koskisen tapauksessa. KUVA: SAMU VAHTERISTO

WinNovan lehtori Piia Ristilä toivoo tulevaisuudessa näkevänsä samanlaisia onnistumistarinoita, kuin Jari Koskisen tapauksessa. KUVA: SAMU VAHTERISTO

Win­No­van leh­to­ri Piia Ris­ti­lä toi­mii pal­ve­lu­a­si­an­tun­ti­ja­na au­to-, me­ren­kul­ku- ja lo­gis­tiik­ka-aloil­la. Työs­sään hän nä­kee päi­vit­täin, kuin­ka vai­kea työ­voi­ma­pu­la mo­nel­la alal­la val­lit­see. Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­ri­ön mu­kaan Sa­ta­kun­nas­sa oli elo­kuus­sa yli 8200 työ­tön­tä, jois­ta yli 3400 oli yli 50-vuo­ti­ai­ta.

Op­pi­lai­to­syh­teis­työ työ- ja elin­kei­no­toi­mis­ton kans­sa, sekä ly­hyt- ja täs­mä­kou­lu­tuk­set ovat te­hok­kai­ta kei­no­ja, jol­la ti­lan­tee­seen voi­daan teh­dä muu­tos­ta. Ris­ti­lä toi­voo, et­tä kaik­ki osa­puo­let, yri­tyk­set, op­pi­lai­tok­set ja työn­ha­ki­jat ha­vah­tu­vat tä­hän.

– Esi­mer­kik­si työ­nan­ta­jat voi­vat roh­ke­as­ti tuo­da kou­lu­tus­ten jär­jes­tä­jil­le vies­tiä sii­tä, mil­lai­nen hei­dän sen het­ki­nen kou­lu­tus­tar­peen­sa on, Ris­ti­lä kan­nus­taa.

Myös vart­tu­neem­pia työn­ha­ki­joi­ta Ris­ti­lä roh­kai­see ole­maan yh­tey­des­sä op­pi­lai­tok­siin, ja ky­sy­mään ly­hyt­kou­lu­tus­mah­dol­li­suuk­sis­ta.

– Ei kan­na­ta kom­pas­tua sii­hen, jos ei uut­ta työ­paik­kaa heti löy­dy. Hy­vin mo­nen­lai­sis­ta taus­tois­ta tu­le­vat ih­mi­set voi­vat muu­ta­mien kuu­kau­sien kou­lut­ta­mi­sel­la saa­da jal­kaa työ­pai­kan oven vä­liin, Ris­ti­lä sa­noo.

Kou­lu­tus­vink­ke­jä osaa­mi­sen päi­vit­tä­mi­seen:

– Lii­ke­toi­min­nan eri­lai­set verk­ko­kou­lu­tuk­set - Rau­ma ja Pori

– Yrit­tä­jä­pas­si-kou­lu­tus, verk­ko­to­teu­tus

– Ra­vin­to­la-alan mo­ni­o­saa­ja, Rau­ma

– Vii­ni­tas­ting-il­ta­kou­lu­tuk­set Pori 25.11 ja 14.4.

– 3D-tek­nii­kan hyö­dyn­tä­mi­nen ra­vin­to­la­tuot­teis­sa Pori 5.12

– Eri alo­jen tut­kin­to-, osa­tut­kin­to- sekä ly­hyt- ja kort­ti­kou­lu­tuk­set

Tu­tus­tu koko kou­lu­tus­tar­jon­taan win­no­va.fi