Asi­ak­kaat sen tie­tä­vät: POP Pan­kis­ta saa Suo­men pa­ras­ta pank­ki­pal­ve­lua. Pank­ki­a­lan vuo­sit­tai­ses­sa EP­SI Ra­ting asi­a­kas­tyy­ty­väi­syys -ky­se­lys­sä POP Pank­ki on saa­nut par­haat pis­teet jo hui­ke­at 11 ker­taa pe­räk­käin! Pa­lau­te on sama niin hen­ki­lö- kuin yri­ty­sa­si­ak­kail­ta­kin.

Yri­ty­sa­si­a­kas­vas­taa­va, ra­hoi­tus­pääl­lik­kö Niko Num­me­lin on iloi­nen sii­tä, et­tä Sa­ta­kun­ta on yrit­tä­jä­voit­toi­nen maa­kun­ta, jos­sa myös PK-yri­tyk­set voi­vat ku­kois­taa.

POP pank­ki Suo­men osuus­pank­ki pal­ve­lee koko yri­tyk­sen elin­kaa­ren ajan, on sit­ten ky­sy­mys ra­hoi­tus­pal­ve­luis­ta, mak­su­lii­ken­ne­pal­ve­luis­ta, va­kuu­tuk­sis­ta, tes­ta­ment­ti­a­si­ois­ta tai si­joit­ta­mi­ses­ta.

Jo­kais­ta asi­a­kas­ta pal­ve­lee ni­met­ty yh­teys­hen­ki­lö, jon­ka asi­a­kas ta­voit­taa suo­ras­ta pu­he­lin­nu­me­ros­ta.

– Asi­ak­kaat ar­vos­ta­vat sitä, et­tä re­a­goim­me no­pe­as­ti hei­dän yh­tey­de­not­toi­hin­sa. Ta­paa­mi­set jär­jes­ty­vät no­pe­as­ti ja jous­ta­vas­ti, joko pan­kis­sa, yri­tyk­sen toi­mi­ti­lois­sa tai ver­kos­sa, Num­me­lin sa­noo.

POP Pan­kis­sa us­ko­taan, et­tä pan­kin on ol­ta­va paik­ka, jon­ne on ma­ta­la kyn­nys ot­taa yh­teyt­tä ti­lan­tees­sa kuin ti­lan­tees­sa. Var­sin­kin me­neil­lään ole­vas­sa kus­tan­nus­ten nou­su­kii­dos­sa ja mah­dol­li­sis­sa mak­su­vai­keuk­sis­sa on tär­ke­ää, et­tä asi­a­kas ker­too ti­lan­tees­taan pan­kil­le hy­vis­sä ajoin.

POP Pankin asiakkaat arvostavat sitä, että pankkineuvotteluihin pääsee nopeasti. Johanna Vallinen ja Niko Nummelin palvelevat Porin toimipisteessä.

POP Pankin asiakkaat arvostavat sitä, että pankkineuvotteluihin pääsee nopeasti. Johanna Vallinen ja Niko Nummelin palvelevat Porin toimipisteessä.

Elä­män­ti­lan­teet vaih­tu­vat, tut­tu pank­ki pal­ve­lee

Asi­a­kas­vas­taa­va Jo­han­na Val­li­nen tun­tee hy­vän pank­ki­suh­teen sa­lai­suu­det:

– Raha-asi­ois­ta ei ole ai­na help­poa pu­hua ja avau­tua vie­raal­le ih­mi­sel­le. ¬Sik­si asi­a­kas­pal­ve­li­jan on an­sait­ta­va asi­ak­kaan luot­ta­mus. Sit­ten kun luot­ta­mus on an­sait­tu, yh­teis­työ on to­del­la su­ju­vaa ja mut­ka­ton­ta, Val­li­nen ker­too.

Pank­ki­neu­vot­te­luis­sa on ky­et­tä­vä nä­ke­mään ih­mi­nen lu­ku­jen ta­ka­na. Elä­män­ti­lan­teet vaih­tu­vat, ja pank­ki on mu­ka­na niis­sä kai­kis­sa.

– Jos­kus tu­lee per­heen­li­säys­tä, ja jos­kus työt­tö­myyt­tä tai kuo­le­maa…

Jot­kut pro­ses­sit, ku­ten esi­mer­kik­si lai­na­ha­ke­muk­set voi­vat ol­la työ­läi­tä­kin. Val­li­nen on op­pi­nut lu­ke­maan asi­ak­kai­taan. Kun vas­ta­pää­tä is­tu­val­la al­ka­vat kul­ma­kar­vat ko­ho­ta, hän tie­tää, et­tä nyt täy­tyy hi­das­taa tah­tia.

Mut­ta kun kaik­ki kaa­vak­keet on täy­tet­ty ja al­le­kir­joi­tet­tu, lai­nat saa­tu ja asun­to os­tet­tu, olo on mah­ta­va mo­lem­mil­la osa­puo­lil­la.

– Kun asi­a­kas sa­noo ”kii­tos” ja oi­ke­as­ti tar­koit­taa sitä, kyl­lä se saa omas­sa rin­nas­sa ai­kaan pien­tä hy­ker­rys­tä. Tämä työ ot­taa pal­jon, mut­ta an­taa enem­män, Val­li­nen sa­noo.

Kehittynyt ja kasvanut paikallispankki on palannut Poriin vuosien jälkeen, ja palvelee kauppakeskus Puuvillassa uudella nimellä: POP Pankki Suomen Osuuspankki.

Kehittynyt ja kasvanut paikallispankki on palannut Poriin vuosien jälkeen, ja palvelee kauppakeskus Puuvillassa uudella nimellä: POP Pankki Suomen Osuuspankki.

Pop Pank­ki Suo­men Osuus­pan­kin tase 1,5mil­jar­dia

POP Pank­ki Suo­men Osuus­pan­kin toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Kal­li­o­mä­ki ker­too, et­tä POP Pan­kin juu­ret ovat Ete­lä-Poh­jan­maan seu­tu­kun­nas­sa Suu­poh­jas­sa. Vii­me ke­sä­nä Suu­poh­jan, Lie­don ja Piik­ki­ön Osuus­pan­kit yh­dis­ti­vät voi­man­sa. Näin syn­tyi POP Pan­keis­ta suu­rin, POP Pank­ki Suo­men Osuus­pank­ki. Uu­den pan­kin tase on 1,5 mil­jar­dia eu­roa ja se työl­lis­tää noin 140 hen­ki­löä.

– Asi­ak­kai­den suun­taan yh­dis­ty­mi­nen nä­kyy li­sään­ty­nei­nä re­surs­sei­na asi­a­kas­pal­ve­lus­sa. Myös asi­an­tun­ti­ja­pal­ve­lui­den tar­jo­a­mi­seen on nyt en­tis­tä pa­rem­mat re­surs­sit, Kal­li­o­mä­ki sa­noo.

Ke­hit­ty­nyt ja kas­va­nut pai­kal­lis­pank­ki on pa­lan­nut Po­riin vuo­sien jäl­keen, ja pal­ve­lee kaup­pa­kes­kus Puu­vil­las­sa uu­del­la ni­mel­lä: POP Pank­ki Suo­men Osuus­pank­ki. Sa­ta­kun­taan POP Pank­ki pa­la­si asi­ak­kai­den­sa pyyn­nös­tä. Sa­ta­kun­ta­lai­sia asi­ak­kai­ta on riit­tä­nyt läpi vuo­sien, vaik­ka pää­kont­to­ri si­jait­see Ete­lä-Poh­jan­maal­la.

POP Pank­ki Suo­men Osuus­pank­ki Po­rin kont­to­ri:

Jo­han­na Val­li­nen, jo­han­na.val­li­nen@pop­pank­ki.fi, 020 166 6433

Niko Num­me­lin, niko.num­me­lin@pop­pank­ki.fi, 020 166 6269

Kaup­pa­kes­kus Puu­vil­la, Sil­ta­puis­to­ka­tu 14, 28100 Pori