Yri­tyk­sis­sä on jat­ku­va tar­ve ke­hit­tää joko osaa­mis­ta tai yh­tei­söl­li­syyt­tä. Näi­tä mo­lem­pia tar­pei­ta yh­dis­tää se, et­tä rat­kai­su löy­tyy yh­teis­työs­tä op­pi­lai­tok­sen kans­sa. Win­No­vas­sa Työ­e­lä­mä­pal­ve­lut on link­ki työ­e­lä­män kans­sa ta­pah­tu­vaan yh­teis­työ­hön.

– Win­No­va tun­ne­taan tut­kin­toon joh­ta­vas­ta kou­lu­tuk­ses­ta. Työ­e­lä­mä­pal­ve­lut tar­jo­aa kui­ten­kin myös pal­jon muu­ta. Osaa­mis­tar­peet kar­toi­te­taan yri­tys­koh­tai­ses­ti ja pal­ve­lu rää­tä­löi­dään vas­taa­maan tä­hän, Työ­e­lä­mä­pal­ve­lui­den joh­ta­ja Tei­ja Har­ju sa­noo.

Esi­merk­kei­nä pal­ve­luis­ta ovat esi­mer­kik­si eri­lai­set joh­ta­mi­seen liit­ty­vät kou­lu­tuk­set, täy­den­nys­kou­lu­tuk­set ja kort­ti­kou­lu­tuk­set. Yri­tys voi ti­la­ta Win­No­val­ta myös eri­lai­sia työ­hy­vin­voin­tiin liit­ty­viä pal­ve­lui­ta.

– Yri­tyk­ses­sä voi­daan jär­jes­tää eri­lais­ta tyhy-toi­min­taa mei­dän kans­sam­me. Esi­mer­kik­si vii­ni­tas­ting, oma il­lal­li­nen ra­vin­to­la­pääl­li­kön joh­dol­la tai opis­ke­li­joi­den te­ke­mät jal­ka­hoi­dot ovat lois­ta­via elä­myk­siä vaik­ka pik­ku­jou­lui­hin, pal­ve­lu­vas­taa­va Jori Sai­ne li­sää.

Po­rin Äs­sät ovat toi­mi­neet Win­No­van stra­te­gi­se­na kump­pa­ni­na jo muu­ta­man vuo­den. Kun yri­tyk­sen joh­to al­koi suun­ni­tel­la koko toi­mis­to­hen­ki­lös­töl­le suun­nat­tua yh­teis­tä te­ke­mis­tä, oli Win­No­van va­lit­se­mi­nen yh­teis­työ­kump­pa­nik­si it­ses­tään sel­vää.

– It­sel­le­ni kou­lu­tus ja kou­lut­tau­tu­mi­nen ovat kaik­ki kai­kes­sa ja eri­tyi­ses­ti joh­ta­mi­seen liit­ty­vä pe­ru­sa­ja­tus on ke­hi­tä ja ke­hi­ty. Uu­den op­pi­mi­nen sekä it­sen­sä ke­hit­tä­mi­nen rat­kai­se­vat pal­jon elä­mäs­sä ja tämä pai­not­tuu myös uu­des­sa stra­te­gi­as­sam­me. Li­säk­si ha­lu­am­me pa­nos­taa yh­tei­söl­li­syy­teen tuo­mal­la po­ru­kan pois ar­jes­ta, toi­mi­tus­joh­ta­ja Mi­ka­el Leh­ti­nen se­lit­tää.

Yh­teis­työn alus­sa yri­tys ker­toi toi­vei­ta ja ide­oi­ta, joi­den poh­jal­ta kou­lu­tus­ko­ko­nai­suut­ta suun­ni­tel­tiin yh­des­sä. Kou­lu­tus­pa­ke­tin run­ko koos­tet­tiin niin, et­tä mu­ka­na ole­vat ele­men­tit tu­ke­vat pää­mää­rää.

– Kou­lu­tuk­seen kuu­luu esi­mer­kik­si eri­lai­sia it­sen­sä joh­ta­mi­seen liit­ty­viä asi­oi­ta ja päi­vi­täm­me osaa­mis­ta muun mu­as­sa Ex­ce­lis­tä. Lu­vas­sa on siis sekä kou­lu­tuk­sel­li­sia osuuk­sia et­tä työ­hy­vin­voin­tiin pa­nos­ta­vaa yh­des­sä te­ke­mis­tä.

Äs­sien kou­lu­tus­ko­ko­nai­suus käyn­nis­tyi tänä syk­sy­nä ja yh­teen­sä se kes­tää koko vuo­den. Aja­tuk­se­na on ko­koon­tua ker­ran kuu­kau­des­sa yh­teen. Nyt on kak­si puo­len päi­vän mit­tais­ta kou­lu­tus­ta jo ta­ka­na.

– En­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la jän­ni­tin vä­hän, kos­ka odo­tuk­set oli­vat kor­ke­al­la ja työ­po­ruk­ka vaa­ti­vaa. Kou­lu­tus kui­ten­kin yl­lät­ti po­si­tii­vi­ses­ti ja hen­ki­lö­kun­nan an­ta­ma pa­lau­te on ol­lut hy­vää. En­sim­mäi­sil­lä ker­roil­la on pa­neu­dut­tu yk­si­löön ja käy­ty läpi esi­mer­kik­si asi­oi­ta, mit­kä vai­kut­ta­vat kes­kit­ty­mis­ky­kyyn. Ko­ke­mus on ol­lut kaik­ki­aan hyvä ja suo­sit­te­len mah­dol­li­suut­ta muil­le­kin yri­tyk­sil­le, Leh­ti­nen sa­noo.

Ässien koulutuskokonaisuudessa panostetaan työhyvinvointiin, yhteisöllisyyteen ja uuden oppimiseen. Koulutukset jatkuvat läpi koko vuoden. Kuva: Katri Mäenpää.

Ässien koulutuskokonaisuudessa panostetaan työhyvinvointiin, yhteisöllisyyteen ja uuden oppimiseen. Koulutukset jatkuvat läpi koko vuoden. Kuva: Katri Mäenpää.

Win­No­van Työ­e­lä­mä­pal­ve­lut aut­taa yri­tyk­siä myös rek­ry­toin­neis­sa, jois­ta yk­si kei­no on op­pi­so­pi­muk­sel­la rek­ry­toin­ti. Män­ty­luo­dos­sa ja Tah­ko­luo­dos­sa sa­ta­ma­o­pe­roin­tiin ja lo­gis­tiik­kaan kes­kit­ty­vä Ol­mar Fin­land Oy pää­tyi tä­hän pal­ve­luun.

– Täl­lä alal­la ei työ­teh­tä­viä opi kuin työ­tä te­ke­mäl­lä ja meil­lä oli tie­dos­sa, et­tä tar­vit­sem­me no­pe­as­ti li­sää hen­ki­lös­töä. Op­pi­so­pi­muk­sel­la rek­ry­toin­nis­sa oli se hyö­ty, et­tä pal­kat­tu ryh­mä oli heti tuot­ta­vas­sa työs­sä, Ol­ma­rin HSEQ-ma­na­ger Jus­si Ke­to­la ker­too.

Ol­ma­rin op­pi­so­pi­muk­sel­la rek­ry­toin­ti he­rät­ti suur­ta kiin­nos­tus­ta, sil­lä paik­kaan oli 372 ha­ki­jaa. Heis­tä va­lit­tiin 15. Ke­to­la on yh­teis­työ­hön Win­No­van kans­sa to­del­la tyy­ty­väi­nen.

– Kun pää­tim­me aloit­taa rek­ryn, sii­nä men­tiin lu­jaa. Ko­ko­nai­suu­des­saan pro­ses­si kes­ti nel­jäs­tä vii­teen viik­koa. Op­pi­so­pi­muk­sel­la aloit­ta­neet pää­se­vät mo­ni­puo­li­ses­ti op­pi­maan sa­ta­man eri­lai­sia työ­teh­tä­viä ja osaa­mi­nen to­den­ne­taan näy­töil­lä. Var­si­nais­ta lä­hi­o­pe­tus­ta on vain vä­hän.

Työ­pai­kan vaih­ta­mi­nen op­pi­so­pi­muk­sel­la on myös työn­te­ki­jän etu. Kos­ka hän pää­see heti aloit­ta­maan tuot­ta­vas­sa työs­sä, saa hän myös heti en­sim­mäi­ses­tä päi­väs­tä al­ka­en palk­kaa.

– It­se työs­ken­te­lin ai­kai­sem­min hoi­va-alal­la, mut­ta äi­tiys­lo­man ai­ka­na pää­tin vaih­taa alaa. Olin ai­kai­sem­min työs­ken­nel­lyt sa­ta­mas­sa ti­la­päi­se­nä, jo­ten tämä mah­dol­li­suus tuli to­del­la hy­vään koh­taan. Uu­den alan opis­ke­lu il­man op­pi­so­pi­mus­ta ei oli­si per­heel­li­sel­le tul­lut edes ky­see­seen, Jen­na Vai­ni­on­pää se­lit­tää.

Suun­nit­te­let­ko hen­ki­lös­tön osaa­mi­sen ke­hit­tä­mis­tä tai rek­ry­toin­tia?
Win­No­van Työ­e­lä­mä­pal­ve­lut tar­jo­aa työ­e­lä­mää ke­hit­tä­viä, yk­si­löl­li­siä ja jous­ta­via osaa­mi­sen pal­ve­lui­ta.
Li­sä­tie­to­ja www.win­no­va.fi/ty­oe­la­ma­pal­ve­lut
Ole siis roh­ke­as­ti yh­tey­des­sä, niin pis­te­tään asi­aa­si eteen­päin ty­oe­la­ma­pal­ve­lut@win­no­va.fi

Löy­dä oma ala­si tai täy­den­nä ai­em­paa osaa­mis­ta­si! Tu­tus­tu Win­No­van koko kou­lu­tus­tar­jon­taan win­no­va.fi