Ny­kyi­sin am­mat­tiin opis­ke­le­vil­la on run­saam­min vaih­to­eh­to­ja ke­säl­le. Ke­sä­op­pi­so­pi­muk­ses­ta eli ly­hy­es­tä op­pi­so­pi­muk­ses­ta on tul­lut käy­tän­tö, jos­sa kaik­ki osa­puo­let voit­ta­vat. Työ­nan­ta­ja saa nuo­ria työn­te­ki­jöi­tä, joil­la on halu op­pia ja työl­lis­tyä alal­le. Ta­voit­teel­li­nen työ­e­lä­mäs­sä op­pi­mi­nen ke­sä­kuu­kau­sien ai­ka­na edis­tää opin­to­ja ja par­haim­mil­laan no­peut­taa val­mis­tu­mis­ta. Eni­ten kui­ten­kin hyö­tyy nuo­ri, joka saa ko­ke­mus­ta oman alan työ­teh­tä­vis­tä ja ke­säl­tä myös palk­kaa.

Win­No­van Rau­man yk­si­kös­sä kone- ja tuo­tan­to­tek­niik­kaa opis­ke­le­va Niko Pu­put­ti hank­ki it­sel­leen op­pi­so­pi­mus­pai­kan Rau­mas­te­ril­ta. En­sim­mäi­sen vuo­den opin­to­jen jäl­keen hän pää­see tu­tus­tu­maan le­vy­sep­pä­hit­saa­jan töi­hin.

– On to­del­la hie­noa pääs­tä te­ke­mään töi­tä. Kou­lus­sa on ope­tel­tu te­o­ri­aa ja pe­ru­sa­si­oi­ta, mut­ta työ­e­lä­mäs­sä vas­ta pää­see vie­mään op­pe­ja käy­tän­töön ja op­pi­maan li­sää. Rau­mas­te­riin suun­ta­sin isän ja­lan­jäl­jis­sä, hän on siel­lä töis­sä. Olin it­se­kin siel­lä töis­sä jo ly­hy­et pät­kät jou­lu­lo­mal­la ja hiih­to­lo­mal­la.

Ni­kon ke­sä­op­pi­so­pi­mus al­koi tou­ko­kuun lop­pu­puo­lel­la ja jat­kuu hei­nä­kuun lop­puun as­ti.

– Haa­vee­na on, et­tä sai­sin yri­tyk­ses­tä myös jat­kos­sa töi­tä, hän miet­tii.

Leh­to­ri ja pal­ve­lu­a­si­an­tun­ti­ja Ilk­ka Kal­li­on mie­les­tä ke­sä­op­pi­so­pi­muk­ses­sa opis­ke­li­jat pää­se­vät sy­ven­tä­mään op­pi­maan­sa. En­sim­mäi­sen vuo­den ai­ka­na kou­lus­sa opis­kel­laan am­ma­til­li­sia pe­ru­so­pin­to­ja ja pää­pai­no opin­nois­sa on työ­tur­val­li­suu­des­sa.

– On ky­sees­sä ala kuin ala, työ­tur­val­li­suus on en­si­ar­voi­sen tär­ke­ää. Mi­kään ei ole tär­ke­äm­pää kuin se, et­tä opis­ke­li­ja tai työn­te­ki­jä pa­laa eh­jä­nä työ­päi­vän jäl­keen ko­tiin.

Pe­rus­tai­to­jen ja ope­tuk­sen li­säk­si op­pi­lai­tos aut­taa opis­ke­li­joi­ta hank­ki­maan op­pi­so­pi­mus- ja ke­sä­työ­paik­ko­ja. Ta­voit­tee­na on, et­tä jo­kai­sel­la opis­ke­li­jal­la oli­si työ­paik­ka ke­säl­lä.

– Ny­ky­e­lä­mäs­sä työ­e­lä­mä­tai­dot ovat rat­kai­se­vas­sa ase­mas­sa. Ke­sä­työt ja op­pi­so­pi­mus ovat lois­ta­va väy­lä työl­lis­tyä yri­tyk­ses­sä myös jat­kos­sa.

Kal­li­on mu­kaan esi­mer­kik­si kone- ja tuo­tan­to­tek­nii­kan alal­la on huu­ta­va työ­voi­ma­pu­la.

– Yri­tyk­set ot­ta­vat ilol­la nuo­ria töi­hin ja op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­seen, kos­ka yri­tyk­sis­sä ym­mär­re­tään, et­tä hei­dän pi­tää kas­vat­taa alal­le uu­det te­ki­jät.

Win­No­van Rau­man toi­mi­pis­te on luo­nut yh­des­sä Sa­ta­kun­nan am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun kans­sa te­ol­li­suus­väy­lä­o­pin­not, jot­ka tar­jo­a­vat uu­sia mah­dol­li­suuk­sia Win­No­van pe­rus­tut­kin­non opis­ke­li­joil­le. Kun opis­ke­li­ja suo­rit­taa väy­lä­o­pin­nois­sa 15 opin­to­pis­tet­tä, pää­see hän suo­raan Rau­mal­le SAMK:iin lu­ke­maan tuo­tan­to­tek­niik­kaa tai lo­gis­tiik­kaa. Väy­lä­o­pin­to­jen ai­ka­na suo­ri­te­tut opin­to­pis­teet su­jah­ta­vat suo­raan sel­lai­se­naan hy­väk­si­lu­e­tuk­si tu­le­vis­sa opin­nois­sa Sa­ta­kun­nan Am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­sa.

– Jos in­si­nöö­rin tut­kin­to ja työ kiin­nos­ta­vat, kan­nat­taa väy­lä­o­pin­to­jen mah­dol­li­suus huo­mi­oi­da jo pe­rus­kou­lun jäl­keis­tä opis­ke­lu­paik­kaa miet­ties­sä. Jo nyt meil­le on suun­nan­nut opis­ke­li­joi­ta pel­käs­tään väy­lä­o­pin­to­jen ta­kia. Kun tu­le­val­la in­si­nöö­ril­lä on myös am­ma­til­li­nen tut­kin­to tas­kus­saan, tu­lee hän esi­mer­kik­si työn­joh­ta­ja­na ym­mär­tä­mään hy­vin työn vaa­ti­muk­set, Ilk­ka Kal­lio sa­noo.

Väy­lä­o­pin­to­ja on Win­No­vas­sa tar­jol­la myös mo­nil­le muil­le aloil­le.

– Rau­mal­la Win­No­va ja SAMK ovat teh­neet lä­heis­tä yh­teis­työ­tä jo jon­kin ai­kaa. Rau­mal­la on luo­tu Se­a­si­de Cam­pus -kon­sep­ti, jos­sa ra­ken­ne­taan yh­teis­työs­sä me­rik­lus­te­rin yri­tys­ten, op­pi­lai­tos­ten ja kaup­pa­ka­ma­rin kans­sa uu­sia pol­ku­ja ja mah­dol­li­suuk­sia opis­ke­li­joil­le ja alan vaih­ta­jil­le. Kon­sep­tin ra­ken­ta­mi­sen mah­dol­lis­taa ESR-ra­hoit­tei­nen Me­ri­te­ol­li­suus­puis­to op­pi­mi­sym­pä­ris­tö­nä -han­ke.

Niko Pu­put­ti ai­koo hän­kin suo­rit­taa väy­lä­o­pin­not Win­No­vas­sa.

– Aja­tuk­se­na on työs­ken­nel­lä en­sin käy­tän­nön työ­teh­tä­vis­sä vaik­ka jo opin­to­jen ai­ka­na ja siir­tyä niis­tä jos­sain vai­hees­sa kont­to­ril­le.