Tyky-päi­vä Hy­vin­voin­ti­cen­te­ris­sä on oi­va vaih­to­eh­to kii­ree­tön­tä ja ren­tout­ta­vaa yh­des­sä­o­loa kai­paa­val­le työ­yh­tei­söl­le. Päi­vän aluk­si ki­lis­tel­lään ter­veel­li­sel­lä pa­ra­tii­si­juo­mal­la, jon­ka jäl­keen oh­jel­mas­sa voi ol­la esi­mer­kik­si nau­ru­joo­gaa, joo­gaa, sy­vä­ve­nyt­te­lyä tai ren­tou­tus­ta. Päi­vä voi jat­kua esi­mer­kik­si ihoa ja hen­gi­tys­tei­tä hel­li­väs­sä suo­la­huo­nees­sa, tai yk­si­lö­hoi­dois­ta nau­tis­kel­len.

- Tyky-päi­väs­sä on eh­dot­to­mas­ti tär­kein­tä mu­ka­va yh­des­sä ole­mi­nen. Päi­vään ei kan­na­ta mah­dut­taa lii­kaa oh­jel­maa ja tiuk­kaa ai­ka­tau­lua. Ha­lu­am­me luo­da työ­po­ru­koil­le mah­dol­li­suu­den naut­tia yh­tei­ses­tä ajas­ta kii­reet­tö­mäs­ti, yrit­tä­jä Mir­ja Lam­berg sa­noo.

Mir­ja muis­tut­taa, et­tä yrit­tä­jä sekä työn­te­ki­jät ovat se kaik­kein tär­kein ja tuot­ta­vin osa yri­tys­tä. Sik­si hei­dän sään­nöl­li­nen ”huol­ta­mi­sen­sa” on vie­lä pal­jon tär­ke­äm­pää, kuin lait­tei­den ja ka­lus­ton.

- Työ­hy­vin­voin­tiin tar­vi­taan toki enem­män, kuin muu­ta­ma Tyky-päi­vä. Ar­jen työ­pai­kal­la pi­tää ol­la mie­le­käs­tä kai­kil­le. Tyky-päi­vät ovat kui­ten­kin hyvä al­ku yh­teis­hen­gen luo­mi­seen.

Hy­vin­voin­ti­cen­ter te­kee yri­tys­ten kans­sa rää­tä­löi­ty­jä so­pi­muk­sia pal­ve­lui­den­sa käy­tös­tä, kos­kien esi­mer­kik­si oh­jat­tu­ja viik­ko­tun­te­ja, hoi­to­ja tai hie­ron­taa. Hy­vin­voin­ti­cen­te­ril­lä voi mak­saa lä­hes kai­kil­la ole­mas­sa ole­vil­la lii­kun­ta­se­te­leil­lä ja nii­den mo­bii­li­so­vel­luk­sil­la, sekä mak­su­kor­teil­la.