Vesa-Pek­ka Jär­ve­lä

Pu­nai­nen on Äs­sien odo­te­tun pu­do­tus­pe­li­pai­kan myö­tä Po­ris­sa ke­vään väri. Pa­ta­pai­to­jen me­nes­tys­tä toi­vo­taan myös pu­na­pos­ki­sis­ta to­maa­teis­taan tun­ne­tun Ag­ri­fu­tu­ra Oy:n toi­mi­ti­lois­sa Po­rin He­vos­luo­dos­sa.

– Pu­nai­nen so­pii mei­dän lin­jaam­me. Aloi­tim­me yh­teis­työn Äs­sien kans­sa vuo­den­vaih­tees­sa. Start­ti on ol­lut lu­paa­va, ja us­kon, et­tä kump­pa­nuu­tem­me tu­lee jat­kos­sa laa­jen­tu­maan ja sy­ven­ty­mään. Olem­me yh­teis­työ­ku­vi­oi­den suh­teen vas­ta al­ku­met­reil­lä, ja kump­pa­nuus ha­kee vie­lä muo­to­aan. Ta­vot­tee­na on, et­tä kump­pa­nuu­des­ta hyö­ty­vät ta­sa­puo­li­ses­ti mo­lem­mat, sa­noo Ag­ri­fu­tu­ra Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja­na vii­me ke­sä­nä aloit­ta­nut Juha Falck.

Hän ko­ros­taa, et­tä on kun­nia-asia ra­ken­taa yh­teis­työ­tä juu­ri Äs­sien kans­sa

– On­han pe­rin­teik­kääl­lä seu­ral­la to­del­la pit­kä ja me­nes­tyk­se­käs his­to­ria sekä yk­si Po­rin vah­vim­mis­ta brän­deis­tä. Us­kon, et­tä sii­hen kir­joi­te­taan uu­sia upei­ta si­vu­ja jat­kos­sa – eh­kä jo tänä ke­vää­nä. Ur­hei­lu on kui­ten­kin ai­na yl­lä­tyk­sel­lis­tä, ja näin on jää­kie­kon koh­dal­la­kin – var­sin­kin pu­do­tus­pe­li­vai­hees­sa, muis­tut­taa Falck.

Se­bas­ti­an Ant­ti­lan pe­rus­ta­ma Ag­ri­fu­tu­ra Oy on tuot­ta­nut Nams-to­maat­te­ja jo mil­tei seit­se­män vuot­ta, kun en­sim­mäi­set to­maa­tit kyp­syi­vät jou­lu­kuus­sa 2016. Vuo­sien var­rel­la vah­van ja­lan­si­jan val­ta­kun­nal­li­ses­ti saa­vut­ta­neen po­ri­lai­sy­ri­tyk­sen tuo­tan­to­mää­rät ovat kas­va­neet mer­kit­tä­väs­ti. Sen ovat taan­neet tuo­tan­to­ti­lo­jen tun­tu­va laa­jen­nus, ja luon­nol­li­ses­ti myös ku­lut­ta­jien luot­ta­mus

– Olem­me eri­tyi­ses­ti mit­ta­van laa­jen­nusp­ro­jek­tin jäl­keen va­kiin­nut­ta­neet ase­mam­me to­maa­tin­tuot­ta­jien etu­ri­vis­sä. Asi­ak­kaat ar­vos­ta­vat kor­ke­a­laa­tui­sia ja var­sin­kin ko­ti­mai­sia tuot­tei­ta. Vii­me ajat ovat ol­leet mei­dän­kin alal­lam­me haas­ta­via. Kor­ke­al­la ener­gi­an hin­nal­la on iso vai­ku­tus ko­ko­nai­suu­teen, mut­ta olem­me sel­viy­ty­neet ti­lan­tees­ta yl­lät­tä­vän­kin hy­vin.

Agrifutura Oy:n tomaatit kypsyvät tasalaatuisina ympäri vuoden. Juha Falckin mukaan yrityksen nykyaikaisessa tuotantotiloissa poimittavaa riittää kilometrikaupalla.

Agrifutura Oy:n tomaatit kypsyvät tasalaatuisina ympäri vuoden. Juha Falckin mukaan yrityksen nykyaikaisessa tuotantotiloissa poimittavaa riittää kilometrikaupalla.

Vesa-Pekka Järvelä

Ag­ri­fu­tu­ra Oy ja sen huip­pu­tuot­teet nä­ky­vät ny­kyi­sin Iso­mä­ki Aree­nan me­di­a­kuu­ti­on li­säk­si Äs­sien ko­ti­hal­lin ki­os­keil­la.

– Olem­me ha­lun­neet tar­jo­ta kat­so­jil­le hie­man ter­veel­li­sem­män vä­li­pa­la­vaih­to­eh­don. Myyn­ti­pai­koil­ta saa pe­li­ta­pah­tu­mien ai­ka­na mui­den pe­rin­teis­ten herk­ku­jen rin­nal­la pie­niä to­maat­ti­ra­si­oi­ta.

Falck pai­not­taa, et­tä me­nes­ty­äk­seen tuot­teen pi­tää ol­la kai­kil­ta osin huip­pu­kun­nos­sa. Näin on myös niin kau­ka­los­sa kuin kas­vi­huo­neis­sa­kin.

– Mo­der­nit olo­suh­teet mah­dol­lis­ta­vat huip­pu­tu­lok­sen sekä Iso­mä­es­sä et­tä meil­lä tääl­lä Rau­man­juo­van var­rel­la. Lät­käs­sä lii­ga­mie­his­tön pi­tää ol­la par­haas­sa is­kus­sa ke­vään rat­kai­su­pe­leis­sä. Meil­lä tuot­teen on ol­ta­va läpi vuo­den. Meil­lä näin on jo­kai­sen osa-alu­een koh­dal­la. Tär­ke­äs­sä roo­lis­sa on – ku­ten kie­kos­sa­kin – osaa­va ja mo­ti­voi­tu­nut hen­ki­lö­kun­ta. Sii­nä suh­tees­sa­kin olem­me hy­väs­sä ti­lan­tees­sa. Hen­ki­lös­tös­sä on iso jouk­ko ul­ko­mail­ta Suo­meen tul­lei­ta. Uk­rai­nas­ta so­dan ja­lois­ta olem­me saa­neet pal­jon pä­te­vää jouk­koa. Mu­ka­na on sekä mie­hiä et­tä nai­sia, ja myös usei­ta pa­ris­kun­tia. Kaik­ki­aan meil­lä on vä­keä seit­se­mäs­tä eri maas­ta. Kiel­ten se­ka­mels­ka on mel­koi­nen, mut­ta yh­teis­pe­li eri kan­sa­lai­suuk­sien vä­lil­lä su­juu mai­ni­os­ti, va­kuut­taa Falck.