Rau­ma­lai­sen Wii­va-ka­lus­teen lan­see­raa­ma Wii­va Line -mal­lis­to on vas­taus niil­le, jot­ka ha­lu­ai­si­vat keit­ti­öön­sä täy­sin uu­den il­meen il­man, et­tä re­mont­ti mak­sai­si niin sa­no­tus­ti mal­tai­ta.

- Kau­nis ja tun­nel­mal­li­nen keit­tiö ei ole to­del­la­kaan enää kuk­ka­ron pak­suu­des­ta kiin­ni. Wii­va Line kä­sit­tää nel­jä eri­lais­ta ko­ko­nai­suut­ta eli käy­tän­nös­sä nel­jä ovi­mal­lia, nel­jä ta­so­mal­lia ja nel­jä ve­din­mal­lia, joi­ta voi myös yh­dis­tel­lä. Hin­ta on kui­ten­kin ai­na sama, Wii­va-ka­lus­teen toi­mi­tus­joh­ta­ja Toni Nur­mi sa­noo.

- Mei­dän ka­lus­teem­me so­pi­vat niin lin­ja­sa­nee­raus­koh­tei­siin kuin uu­siin ra­ken­nuk­siin­kin on ky­sy­myk­ses­sä sit­ten ker­ros­ta­lo, ri­vi­ta­lo tai oma­ko­ti­ta­lo, pai­not­taa Nur­mi.

- Wii­va Li­nen rin­nal­la tar­jol­la on edel­leen myös eksk­lu­sii­vi­sem­pi Glo­ria keit­tiö -vaih­to­eh­to, joka mah­dol­lis­taa niin eri­kois­mit­to­jen kuin -vä­rien­kin to­teut­ta­mi­sen. Eri­lai­sia va­ri­aa­ti­oi­ta on var­mas­ti jo­kai­seen ma­kuun, hän lu­paa.

Wii­va-ka­lus­teel­la on käy­tös­sä myös mal­li­kont­ti, jo­hon esi­mer­kik­si laa­jem­pien lin­ja­sa­nee­raus­koh­tei­den asuk­kaat voi­vat tu­tus­tua omas­sa ko­ti­pi­has­saan. Saa­dak­seen yk­si­löl­li­sen keit­ti­ö­rat­kai­sun van­han ti­lal­le ei siis tar­vit­se vält­tä­mät­tä enää läh­teä käy­mään kiin­te­äs­sä myyn­ti­pis­tees­sä.

En­si­si­jai­ses­ti Sa­ta­kun­nan ja Var­si­nais-Suo­men alu­eel­la ope­roi­van Wii­va-ka­lus­teen va­loi­sat 1 300 ne­li­ö­met­rin tuo­tan­to­ti­lat si­jait­se­vat Rau­mal­la Lön­nst­rö­min en­ti­ses­sä teh­das­kiin­teis­tös­sä, mis­sä läh­tö­koh­tai­ses­ti ko­ti­mai­set ma­te­ri­aa­lit koo­taan asen­nus­val­miik­si.

- Kaik­kiin mei­dän keit­ti­öi­him­me ja ko­din mui­hin kiin­to­ka­lus­tei­siin, ku­ten esi­mer­kik­si wc-, ko­din­hoi­to- ja säi­ly­tys­ti­loi­hin liit­tyy luon­nol­li­ses­ti myös asen­nus, jos asi­a­kas niin ha­lu­aa. Teem­me li­säk­si koko ajan yh­teis­työ­tä pai­kal­lis­ten ra­ken­nus­liik­kei­den kans­sa, Toni Nur­mi sel­vit­tää.

- Wii­va Line -mal­lis­ton valt­ti­na on myös se, et­tä ta­va­ran saa jous­ta­vas­ti ja ta­val­lis­ta ly­hy­em­mäl­lä odo­tu­sa­jal­la isom­piin­kin koh­tei­siin, li­sää Nur­mi.

Nur­men mu­kaan Wii­va-ka­lus­tees­sa on toi­min­nan alus­ta läh­tien pa­nos­tet­tu hy­vään pal­ve­luun. Hän sa­noo em­pi­mät­tä, et­tä pal­ve­lu on yk­si isoim­pia ja tär­keim­piä tuot­tei­ta keit­ti­ö­mark­ki­noil­la.

- Hy­vän pal­ve­lun pi­tää läh­teä jo tar­jouk­sen te­ke­mi­ses­tä. Asi­a­kas saa näh­tä­väk­seen yk­si­tyis­koh­tai­sen 3D-ku­van juu­ri hä­nen tar­pei­siin­sa ja ma­kuun­sa so­pi­vas­ta keit­ti­ös­tä ja yleen­sä hä­nel­lä on myös yk­si­löi­ty tar­jous kä­des­sään, kun hän läh­tee meil­tä en­sim­mäi­sen käyn­nin jäl­keen. Tä­män päi­vän tie­to­tek­niik­ka an­taa mah­dol­li­suuk­sia mel­kein mi­hin ta­han­sa, ker­too Nur­mi.

Toni Nur­mi muis­tut­taa, et­tä keit­ti­ön voi ha­lu­tes­saan myös ”tuu­na­ta” eli van­haan run­koon on useim­mis­sa ta­pauk­sis­sa mah­dol­lis­ta yh­dis­tää uut­ta.

- Jos run­ko on kun­nos­sa, niin keit­ti­ös­tä saa ovet ja vä­li­ti­lat vaih­ta­mal­la käy­tän­nös­sä uu­den. Ko­tiin saa näin hel­pos­ti ja mikä miel­lyt­tä­vin­tä myös edul­li­ses­ti täy­sin uu­den il­meen. Kus­tan­nuk­set kui­ten­kin ovat vain noin 50 pro­sent­tia ko­ko­naan uu­den hin­nas­ta, Nur­mi tie­tää.

www.wii­va­ka­lus­te.fi