Vuon­na 1985 pe­rus­tet­tu re­mon­toin­nin, si­sus­tuk­sen ja ko­din ra­ken­ta­mi­sen eri­kois­lii­ke Laat­ta­cen­ter Oy pal­ve­lee Po­rin ydin­kes­kus­tan tun­tu­mas­sa Ta­va­ra­tie 3:ssa. Mark­ku Uu­si­ta­lon vuo­des­ta 1997 joh­ta­ma po­ri­lai­sy­ri­tys on nel­jän­nes­vuo­si­sa­dan ai­ka­na nous­sut van­kal­la asi­an­tun­te­muk­sel­laan, toi­min­ta­var­muu­del­laan ja eri­no­mai­sel­la tuo­te­va­li­koi­mil­laan alan ta­sok­kai­den toi­mi­joi­den etu­ri­viin.

Asi­ak­kaat luot­ta­vat vah­vas­ti Laat­ta­cen­ter Oy:n ko­ke­muk­seen ja osaa­mi­seen. Myös yri­tyk­sen si­jain­ti on asi­ak­kai­den kan­nal­ta eri­no­mai­nen. Sa­ta­kun­nan­ka­dun lä­hei­syy­des­sä toi­mi­vaan Ta­va­ra­tien myy­mä­lään on help­po osa­ta ja tul­la. Myy­mä­läs­sä voi tu­tus­tua sa­toi­hin laat­ta­mal­lei­hin sekä kat­ta­vaan va­li­koi­maan kyl­py­huo­ne­ka­lus­tei­ta.

- In­ter­ne­tin myö­tä ku­lut­ta­jat ovat jo liik­kee­seen as­tu­es­saan ai­kai­sem­paa tie­toi­sem­pia mei­dän tar­jon­nas­tam­me. Tä­män päi­vän asi­a­kas on­kin hy­vin hin­ta- ja laa­tu­tie­toi­nen, mikä aset­taa kaup­pi­aal­le­kin omat haas­teen­sa. Me kui­ten­kin ky­ke­nem­me vas­taa­maan vaa­ti­muk­siin ja toi­vei­siin laa­duk­kaal­la ja mo­ni­puo­li­sel­la va­li­koi­mil­la sekä asi­a­kas­läh­töi­sel­lä pal­ve­lul­la.

Laat­ta­cen­ter Oy:n kat­ta­viin va­li­koi­miin kuu­lu­vat mm. ke­raa­mi­set laa­tat ja luon­non­ki­vet, kyl­py­huo­ne­ka­lus­teet, laa­toi­tus- ja ve­de­ne­ris­tys­tuot­teet sekä lii­mat ja ta­soit­teet. Saa­ta­vil­la on myös teks­tii­li­laa­tat. Näi­den li­säk­si va­li­koi­mis­ta löy­tyy usei­ta mui­ta tar­koin va­lit­tu­ja tuot­tei­ta – niin ra­ken­ta­jil­le kuin re­mon­toi­jil­le.

- Olem­me kor­ke­a­laa­tui­sen ja ky­sy­tyn Laat­ta­pis­teen jäl­leen­myy­jä Sa­ta­kun­nan alu­eel­la, jos­ta tu­le­vat pää­o­sin myös asi­ak­kaam­me. He ha­lu­a­vat ja ar­vos­ta­vat hy­vää ja asi­an­tun­te­vaa pal­ve­lua, ja sitä me tah­dom­me ja pys­tym­me heil­le tar­jo­a­maan, va­kuut­taa myy­mä­lä­pääl­lik­kö Mika Suo­mi­nen.

Ar­vos­te­tun yri­tyk­sen eri­tyi­so­saa­mis­ta ovat myös kaik­ki pi­ha­pii­riin ja sen ehos­ta­mi­seen liit­ty­vät toi­met.

- Si­sä­ti­lo­jen re­mon­toin­ti- ja sa­nee­raus­työt kes­kit­ty­vät vah­vem­min syk­syyn ja tal­veen. Toki nii­tä teh­dään ym­pä­ri vuo­den, mut­ta ul­ko­töi­den osal­ta vilk­kain se­son­ki on ke­vään myö­tä jäl­leen käyn­nis­ty­mäs­sä. Kesä on eri­tyi­sen kii­reis­tä ai­kaa, ja pi­haan liit­ty­vät kun­nos­tus­työt jat­ku­vat pit­käl­le syk­syyn.

Ta­lon tyy­liin is­tu­va pi­ha­ki­veys ni­voo pi­ha­pii­rin ja pää­ra­ken­nuk­sen upe­ak­si ko­ko­nai­suu­dek­si. Laat­ta­cen­ter-Pi­ha­ki­vi Oy on myös pi­ho­jen ra­ken­ta­mi­seen tar­koi­tet­tu­jen be­to­ni- ja luon­non­ki­vien eri­kois­myy­mä­lä.

Kun pi­ha­pii­ri­ään ehos­ta­val­la on unel­mia, lä­hes kaik­ki nii­den to­teut­ta­mi­seen tar­vit­ta­van saa Ta­va­ra­tien myy­mä­läs­tä. Va­lit­ta­va­na on mm. kor­ke­a­laa­tui­set, ny­kyi­sin Ruot­sis­sa val­mis­tet­ta­vat Ben­der­sin huip­pu­tuot­teet.

- Kym­me­ni­sen vuot­ta sit­ten pe­rus­te­tus­ta ja vii­ti­sen vuot­ta sit­ten Laat­ta­cen­te­riin fuu­siu­tu­nees­ta Pi­ha­ki­ves­tä saat ide­oi­ta sekä suun­nit­te­lun et­tä asen­nuk­sen pi­ha­si uu­den il­meen to­teu­tuk­seen. Laa­jas­ta va­li­koi­mas­ta löy­ty­vät niin pi­ha­ki­vet, muu­ri­ki­vet kuin pi­ha­laa­tat. Meil­tä asi­a­kas voi hank­kia myös gra­niit­ti­murs­keet, se­pe­lit, ko­ris­te­ki­vet, luon­non- ja lius­ke­ki­vet. Tar­jol­la on myös ki­vi­tuh­kaa, kuo­ri­ka­tet­ta, seu­lot­tua mul­taa, hiek­ka­laa­tik­ko­hiek­kaa sekä eri­lai­sia tuot­tei­ta pi­han so­mis­ta­mi­seen. Oi­ke­as­taan vain ku­kat ja muut kas­vit pi­tää hank­kia muu­al­ta, vink­kaa Uu­si­ta­lo.

Maa-ai­nek­set pe­rä­kär­ryyn kuor­mat­tu­na

Nou­da it­se tai va­lit­se kä­te­vä ko­tiin­kul­je­tus!

• Hel­poi­ten saat ir­to­tuot­teet kul­je­tet­tua omal­la pe­rä­kär­ryl­lä­si.

• Pie­nem­pien mää­rien kul­je­tus on­nis­tuu esim. äm­pä­reil­lä,

• saa­veil­la tai muut­to­laa­ti­koil­la.

• Ha­lu­tes­sa­si voim­me myös toi­mit­taa maa-ai­nek­set kip­paa­val­la

• pe­rä­kär­ryl­lä suo­raan ton­til­le.

• Maa-ai­nek­set ko­tiin­kul­je­tuk­sel­la kip­paa­val­la pe­rä­kär­ryl­lä

• (kuor­ma max 2000kg). Ko­tiin­kul­je­tuk­sen hin­ta 60€ 0-10km myy­mä­läs­tä.