Ari An­te­roi­nen

Luk­ko Events on Rau­man Luk­ko Oy:n uu­si ta­pah­tu­ma­yk­sik­kö, joka tuot­taa kym­me­nien vuo­sien ko­ke­muk­sel­la eri­lai­sia luo­via yri­tys­ta­pah­tu­mia. Luk­ko Event­sin omia ta­pah­tu­ma­paik­ko­ja ovat tu­tut Ki­vi­ky­län Aree­na ja Hy­vin­voin­ti- ja Elä­mys­kes­kus Hel­mi­ran­ta, mut­ta ta­pah­tu­mia tuo­te­taan tar­peen niin vaa­ties­sa myös mui­hin koh­tei­siin.

Tu­li­ko toi­ve Luk­ko Event­sin pe­rus­ta­mi­seen Rau­man Lu­kon vai asi­ak­kai­den ta­hol­ta?

– Vä­hän sekä et­tä. On ol­lut sel­lai­sia asi­ak­kai­ta, mit­kä ovat osit­tain ot­ta­neet ul­ko­puo­lel­ta pal­ve­lui­ta ja sii­nä ovat tie­ten­kin kus­tan­nuk­set kas­va­neet, kun pal­ve­lut ovat tul­leet kau­em­paa. Sa­mal­la me olem­me huo­man­neet, et­tä Luk­ko Event­sin kal­tai­sil­le avai­met kä­teen -pe­ri­aat­teel­la toi­mi­vil­le pal­ve­luil­le oli­si tar­vet­ta. Tar­jon­tam­me kat­taa ai­na tee­man ja oh­jel­man suun­nit­te­lus­ta sekä to­teu­tuk­ses­ta la­va­tek­niik­kaan ja ruo­ka­tar­joi­luun, vas­taa Rau­man Luk­ko Oy:n ta­pah­tu­ma- ja ke­hi­tys­joh­ta­ja Sasu Ero­nen.

– Niin isot kuin pie­net­kin ta­pah­tu­mat jär­jes­te­tään vuo­sien am­mat­ti­tai­dol­la laa­jan te­ki­jä­tii­min ja yh­teis­työ­ver­kos­ton avul­la, Ero­nen li­sää.

Ero­sen mu­kaan Luk­ko Event­sil­tä löy­tyy osaa­mis­ta ja ky­kyä ot­taa niin sa­no­tus­ti laa­jem­pi pa­let­ti hal­tuun.

– Em­me myös­kään ha­lua jat­kos­sa si­toa it­se­äm­me pel­käs­tään Ki­vi­ky­län Aree­nan ja Hel­mi­ran­nan ta­pah­tu­miin. Voim­me tuot­taa pal­ve­lu­ja muu­al­la­kin. Jat­kos­sa Luk­ko ha­lu­aa­kin ot­taa isom­paa roo­lia mo­ni­puo­lis­ten ta­pah­tu­mien tar­jo­a­ja­na.

Kun nyt jat­kos­sa Luk­ko Event­sin omat ta­pah­tu­mat, ku­ten Su­per­pik­ku­jou­lut, show & din­ner -ta­pah­tu­mat ja muut, on en­nen tuo­tu esiin Rau­man Lu­kon oman mai­non­nan ja mui­den ka­na­vien kaut­ta, jat­kos­sa ha­e­taan li­sää saa­vu­tet­ta­vuut­ta Luk­ko Event­sin omien ka­na­vien kaut­ta.

– Sel­lai­set ih­mi­set, jot­ka ei­vät vält­tä­mät­tä seu­raa jää­kiek­koa, ei­vät tus­kin seu­raa myös­kään Lu­kon ka­na­via ja il­moi­tuk­sia. Jat­kos­sa he voi­vat kui­ten­kin ot­taa Luk­ko Event­sin seu­ran­taan, jos kiin­nos­taa mitä muu­ta hal­lil­la tai Hel­mi­ran­nas­sa ta­pah­tuu, Ero­nen avaa.

Sasu Ero­sen li­säk­si Luk­ko Event­sin asi­oi­ta hoi­ta­vat myyn­ti­pääl­lik­kö Sa­mu­li Lei­no sekä ra­vin­to­la- ja ca­te­ring-puo­len osaa­jat ra­vin­to­la­joh­ta­ja San­na Var­ho ja Hel­mi­ran­nan ra­vin­to­la­pääl­lik­kö Miia Ran­ta­nen.

– Ta­pah­tu­mien graa­fis­ta puol­ta kat­so­vat mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö Valt­te­ri Nik­ki­lä ja vies­tin­tä­pääl­lik­kö Timo Si­mi­lä. Minä ja toi­mis­to- ja li­sens­si­tuo­te­koor­di­naat­to­ri Joel Ter­vo­nen olem­me mu­ka­na myös ide­oin­nis­sa. Toki meil­lä on myös laa­ja ver­kos­to yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta, jos vaik­ka tar­vi­taan la­va­tek­niik­kaa, so­mis­tus­ta tai jo­tain muu­ta eri­tyis­tä osaa­mis­ta, Ero­nen li­sää.

Joko Luk­ko Event­sin en­sim­mäi­nen ta­pah­tu­ma on mer­kat­tu­na ka­len­te­riin?

– Yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia on tu­los­sa hy­vin­kin. Luk­ko Event­sin omia jut­tu­ja on tie­ten­kin Su­per­pik­ku­jou­lut mar­ras­kuus­sa. Sa­no­taan­ko, et­tä suun­nit­te­lu­pöy­däl­lä on mui­ta­kin jut­tu­ja, mut­ta ei pu­hu­ta niis­tä nyt vie­lä sen enem­pää, Ero­nen pant­taa.

On­ko mah­dol­lis­ta, et­tä Luk­ko Events jär­jes­tää jos­kus vaik­ka ison ke­sä­ta­pah­tu­man hal­lin ul­ko­puo­lel­la, vaik­ka­pa pys­tyt­tä­mäl­lä jon­kin tel­tan tai isom­man­kin ta­pah­tu­ma-alu­een toi­saal­le?

– Ei ai­na­kaan ihan heti tuol­lai­sia suun­ni­tel­mia ole. Mut­ta asi­a­kas­ta­pah­tu­mia kyl­lä voi­daan jär­jes­tää toi­saal­la­kin, ku­ten to­det­tu. Mut­ta ei tuol­lai­nen idea oman ta­pah­tu­mam­me jär­jes­tä­mi­nen toi­ses­sa paik­kaa mis­sään ta­pauk­ses­sa ihan pois sul­jet­tu ole, pyö­rit­te­lee Ero­nen.

Mitä tu­lee Rau­man Lu­kon jää­kiek­ko-ot­te­lui­hin ja mui­hin mah­dol­li­siin ur­hei­lu­ta­pah­tu­miin, niin ne jär­jes­te­tään edel­leen­kin Rau­man Luk­ko Oy:n toi­mes­ta ja nii­den mark­ki­noin­ti hoi­de­taan en­ti­seen ta­paan.

https://www.rau­man­luk­ko.fi/aree­nan­pal­ve­lut/luk­ko-events

https://www.fa­ce­book.com/rau­man.luk­ko/events