Tur­val­lis­ta ja mo­der­nia asu­mis­ta ikään­ty­neil­le tar­jo­a­va Mai­ni­o­ko­ti Luo­to ihas­tut­taa jo ul­koa. Po­rin asun­to­mes­su­a­lu­eel­le suo­ma­lai­ses­ta kuu­si­puus­ta vuon­na 2018 val­mis­tu­nut pal­ve­lu­ko­ti hyö­dyn­tää myös dy­naa­mis­ta va­lais­tus­ta ja muu­ta di­gi­taa­lis­ta tek­niik­kaa tuo­maan asuk­kai­den­sa ja työn­te­ki­jöi­den­sä ar­keen iloa ja su­ju­vuut­ta.

- Olen kyl­lä ty­kän­nyt. Talo on uu­si, tosi viih­tyi­sä ja ko­toi­sa, hy­myi­lee vuo­den ver­ran ta­los­sa työs­ken­nel­lyt lä­hi­hoi­ta­ja Nea-Emi­lia Mik­ko­la.

Hän ker­too huo­man­neen­sa jo opis­ke­lu­ai­koi­na, et­tä muis­ti­sai­rai­den pa­ris­sa työs­ken­te­ly tun­tuu omal­ta ju­tul­ta. Har­ja­val­las­ta Po­riin muut­ta­nut nuo­ri nai­nen sa­noo, et­tä iäk­käi­den ih­mis­ten elä­män­ta­ri­nat kieh­to­vat.

- On mie­len­kiin­tois­ta kuul­la, mitä he ovat elä­mien­sä var­rel­la ko­ke­neet. Täs­sä työs­sä ko­kee ja nä­kee muu­ten­kin pal­jon.

Eri­tyi­sen mer­ki­tyk­sel­li­siä ti­lan­tei­ta niin hoi­ta­jal­le kuin asuk­kaal­le­kin ovat kah­den­kes­ki­set oma­tuo­ki­ot, jol­loin voi­daan vaik­ka vaih­taa kuu­lu­mi­sia, hoi­taa asuk­kaan hiuk­sia, ul­koil­la tai viet­tää ai­kaa muul­la asuk­kaan toi­vo­mal­la ta­val­la.

Tä­nään Nea-Emi­lia lu­kee päi­vän leh­teä vet­re­äl­le 94-vuo­ti­aal­le asuk­kaal­le. Sää­tie­to­ja se­lail­les­sa toi­vom­me yh­des­sä, et­tä saa­tai­siin lun­ta ja val­kea jou­lu.

Viih­tyi­sä il­ma­pii­ri ja mer­ki­tyk­sel­li­nen työ

Mai­ni­o­ko­ti Luo­to rek­ry­toi par­hail­laan van­hus­työs­tä in­nos­tu­nei­ta osaa­jia. Yk­si­kön­joh­ta­ja Ma­ri­ka Haa­pa­jär­ven mu­kaan Luo­dos­sa työs­ken­te­lyn par­hai­ta puo­lia ovat viih­tyi­sän työ­il­ma­pii­rin li­säk­si työn te­ke­mi­sen jous­ta­vuus sekä hen­ki­lö­kun­nal­le tar­jot­ta­va run­sas kou­lu­tus, jon­ka avul­la omaa osaa­mis­ta voi ke­hit­tää.

Nea-Emi­lia ker­too, et­tä työ­nan­ta­ja tar­jo­aa pal­jon myös eri­lai­sia etu­ja, joi­ta voi hyö­dyn­tää vaik­ka­pa elo­ku­va­li­puis­sa tai muus­sa oman hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­ses­sä, ku­ten hie­ron­nois­sa tai hem­mot­te­lu­hoi­dois­sa.

Luo­don va­loi­sia käy­tä­viä ko­ris­ta­vat kau­niit, luon­to­ai­hei­set tau­lut. Mo­der­nit tur­va­jär­jes­te­lyt ja toi­mi­vat ti­la­rat­kai­sut edis­tä­vät työs­sä viih­ty­vyyt­tä en­ti­ses­tään sekä pa­ran­ta­vat asuk­kai­den elä­män­laa­tua. Myös ruo­ka mais­tuu niin työn­te­ki­jöil­le kuin asuk­kail­le­kin, sil­lä Luo­dos­ta löy­tyy oma kok­ki.

Eten­kin ke­säl­lä Luo­dos­sa ihas­tut­taa upea si­sä­pi­ha, jos­sa kas­vaa niin ome­na­pui­ta kuin mar­ja­pen­sai­ta­kin.

Pa­ras­ta Luo­dos­sa työs­ken­te­lys­sä on Nea-Emi­li­an mie­les­tä kui­ten­kin it­se työn mer­ki­tyk­sel­li­syys.

- Vaik­ka asuk­kaat tääl­lä ovat muis­ti­sai­rai­ta, hoi­ta­ja jää heil­le kyl­lä mie­leen. Sii­tä tu­lee it­sel­le hyvä fii­lis, kun tu­lee töi­hin ja asuk­kaat sa­no­vat, et­tä heis­tä on kiva, kun olen tääl­lä hei­dän kans­saan. Sii­tä tu­lee olo, et­tä omal­la työl­lä on vä­liä.

Li­sä­tie­to­ja: Ma­ri­ka Haa­pa­jär­vi p. 040 164 8877 tai tu­tus­tu ko­tiin li­sää osoit­tees­sa https://mai­ni­o­ko­dit.fi/hoi­va­ko­dit/mai­ni­o­ko­ti-luo­to