Asun­to­mes­suil­la koh­tees­sa nu­me­ro seit­se­män kä­vi­jöi­tä opas­taa kuu­si rei­pas­ta opas­ta: Hen­na Ke­to­la, Jas­min Lim­nell, Er­no Sim­berg, Tiia Lei­no­nen, Beea Lai­ho ja Ju­lia Mä­ki­vaa­ra. Win­No­vas­sa it­se­kin opis­ke­le­vat nuo­ret ovat in­nois­saan pääs­tes­sään esit­te­le­mään opis­ke­li­joi­den ra­ken­ta­maa ta­loa ja vas­tai­le­maan mes­su­vie­rai­den ky­sy­myk­siin.

– Ta­loa kat­soo ihan eri sil­min, kun tie­tää, et­tä koh­de on opis­ke­li­ja­voi­min ra­ken­net­tu. On vai­kut­ta­vaa näh­dä, et­tä opis­ke­li­jat pys­ty­vät täl­lai­seen. Ta­los­sa yh­dis­ty­vät van­han ajan tyy­li ja mo­der­ni ta­lo­tek­niik­ka. Ko­di­kas ul­ko­nä­kö muis­tut­taa tyy­lil­tään Viik­ka­ria ja Kuuk­ka­ria, mut­ta ta­los­sa on käy­tet­ty uu­sim­pia ener­gi­a­rat­kai­su­ja. Koh­de on hie­no myös sik­si, et­tä sii­nä on hyö­dyn­net­ty pai­kal­li­sia yrit­tä­jiä ja osaa­mis­ta, nuo­ret poh­ti­vat.

Oma kou­lu tar­jo­si ke­sä­duu­nin kuu­del­le nuo­rel­le

Win­No­va on en­si ker­taa mu­ka­na Vas­tuul­li­nen ke­sä­duu­ni -kam­pan­jas­sa, jo­hon myös asun­to­mes­suop­pai­den vii­si­viik­koi­nen ru­pe­a­ma kuu­luu. Opis­ke­li­jat pää­si­vät siis ke­sä­töi­hin omaan kou­luun-sa. T-Me­di­an ja Ta­lou­del­li­nen tie­do­tus­toi­mis­to TA­Tin koor­di­noi­mal­la kam­pan­jal­la ha­lu­taan roh­kais­ta yri­tyk­siä an­ta­maan nuo­ril­le enem­män ja pa­rem­pia ke­sä­työ­paik­ko­ja. Opas­jouk­ko ko­kee kam­pan­jan vies­tin ai­heel­li­sek­si.

– Ny­ky­ään ke­sä­työn saa­mi­nen on ai­ka haas­ta­vaa. Mo­nes­sa pai­kas­sa vaa­di­taan ai­kai­sem­paa työ­ko­ke­mus­ta, jo­ten sen en­sim­mäi­sen työ­pai­kan saa­mi­nen voi ol­la vai­ke­aa.

Kam­pan­jan myö­tä oma kou­lu on avau­tu­nut nuo­ril­le myös yri­tyk­se­nä. Hei­hin on teh­nyt vai­ku­tuk­sen, et­tä Win­No­vas­sa voi opis­kel­la niin mon­taa eri alaa, min­kä li­säk­si Win­No­va tar­jo­aa rää­tä­löi­ty­jä kou­lu­tuk­sia yri­tyk­sil­le ja yk­si­tyi­sil­le.

Win­No­van vies­tin­tä­pääl­lik­kö Di­a­na Berg­roth-Lam­pi­nen iloit­see, et­tä Win­No­van Täh­teä esit­te­le­mään on saa­tu hie­no jouk­ko omia eri aloil­la opis­ke­le­via nuo­ria. Haas­ta­va ja hek­ti­nen mes­su­ym­pä­ris­tö tar­jo­aa heil­le ko­ke­mus­ta mo­nes­sa am­ma­tis­sa tär­ke­äs­tä osa-alu­ees­ta: asi­a­kas­pal­ve­lu-, vuo­ro­vai­ku­tus- sekä yh­teis­työ­tai­dois­ta.

– Koko mes­su­ta­lop­ro­jek­ti on ol­lut ai­nut­ker­tai­nen meil­le kai­kil­le ja tämä on ol­lut val­ta­van hie­no mat­ka, joka saa hui­pen­nuk­sen­sa asun­to­mes­suil­la, Berg­roth-Lam­pi­nen sa-noo.

SUUN­TA ETEEN­PÄIN Löy­dä oma ala­si tai täy­den­nä osaa­mis­ta­si WWW.WIN­NO­VA.FI