Kun ke­vä­tau­rin­ko pais­taa ja lu­met su­la­vat puu­tar­has­ta, al­kaa pi­hois­sa to­hi­na. Puut ja pen­saat kai­paa­vat leik­kaa­mis­ta ja ha­ra­voin­ti­jä­tet­tä tu­lee kot­ti­kär­ryit­täin nur­mi­kol­ta ja kuk­ka­pen­keis­tä. Vaih­to­la­van ti­laa­mi­nen on vai­va­ton rat­kai­su ke­rä­tä puu­tar­ha­jät­teet pois nur­kis­ta.

– Vaih­to­la­van voi ot­taa vaik­ka naa­pu­rin kans­sa kim­pas­sa, jol­loin se on myös edul­li­nen rat­kai­su puu­tar­ha­jät­teen ke­räyk­seen, Län­nen Jä­te­pal­ve­lun myyn­ti­joh­ta­ja Mika Loh­ja sa­noo.

Vaih­to­la­van voi ot­taa myös muil­le jä­te­ja­keil­le, ku­ten ra­ken­nus- ja re­mont­tiu­ra­koi­hin.

– Vaih­to­la­val­le voi lait­taa lä­hes kaik­kea muu­ta pait­si vaa­ral­lis­ta jä­tet­tä. Kul­je­tam­me jät­teet Har­ja­val­lan ter­mi­naa­lil­le, jos­sa ne la­ji­tel­laan. Vaih­to­la­va on isom­mas­sa ura­kas­sa kä­te­vä rat­kai­su, kos­ka sil­loin it­se sääs­tyt la­jit­te­le­mi­sen ja kul­jet­ta­mi­sen vai­val­ta. Pie­nem­piä eriä ja pe­rä­kär­ry­kuor­mia voi tuo­da Har­ja­val­lan ter­mi­naa­lil­le it­se tiis­tai­sin ja tors­tai­sin, ope­ra­tii­vi­nen joh­ta­ja Su­san­na Soi­ni li­sää.

Kun KU­ME­KO Group os­ti yri­tyk­sen ke­säl­lä 2021, ovat yri­tyk­sen toi­min­not laa­jen­tu­neet huo­mat­ta­vas­ti. Asi­ak­kai­na on iso­ja­kin yri­tyk­siä, joil­le Län­nen Jä­te­pal­ve­lu tar­jo­aa mo­ni­puo­li­set jä­te­huol­lon rat­kai­sut.

– Meil­tä saa kaik­kea pu­ris­ti­mis­ta, etu­las­taus­kon­teis­ta tie­to­suo­ja-as­ti­oi­hin. Vii­mei­nen vuo­si on ol­lut yri­tyk­sel­läm­me vah­vaa kas­vua. Esi­mer­kik­si Pori Ener­gia, Sam­po Ro­sen­lew ja uu­sim­pa­na Ol­mar Pori luot­ta­vat pal­ve­lui­him­me, Loh­ja lu­et­te­lee.

Ku­lut­ta­ja-asi­ak­kai­ta on suu­rim­mas­sa osas­sa Sa­ta­kun­taa. Hin­noit­te­lu pe­rus­tuu jät­tei­den pai­noon, jo­ten kier­rät­tä­mäl­lä jät­teet hy­vin, voi sääs­tää kus­tan­nuk­sis­sa.

– Pun­nit­sem­me jo­kai­sen jä­te­as­ti­an ja jä­te­huol­to­mak­sut pe­rus­tu­vat pai­noon. Te­hok­kaal­la la­jit­te­lul­la voi sääs­tää huo­mat­ta­vas­ti, Soi­ni sa­noo.

Län­nen Jä­te­pal­ve­lu on huh­ti­kuus­sa mu­ka­na Koti & Piha -mes­suil­la. Lu­vas­sa on mah­ta­via tar­jouk­sia ja hu­vi­tuk­sia. Mes­suil­la voi li­säk­si ky­sel­lä muis­ta ajan­koh­tai­sis­ta jä­te­huol­toon liit­ty­vis­tä asi­ois­ta.

– Uu­det jä­te­huol­to­mää­räyk­set kiin­nos­ta­vat täl­lä het­kel­lä, mut­ta rau­hal­li­sin mie­lin kan­nat­taa vie­lä ol­la. Kom­pos­to­ri kan­nat­taa täs­sä vai­hees­sa re­kis­te­röi­dä, Su­san­na Soi­ni rau­hoit­te­lee.