Kun H-het­keen eli Po­rin asun­to-mes­sui­hin on enää muu­ta­ma kuu­kau­si ai­kaa, Win­No­van Täh­den ra­ken­ta­mi­ses­ta vas­taa­va kou-lu­tus­pääl­lik­kö Ju­ha­ni Nyg­ren on po­si­tii­vi­sis­sa tun­nel­mis­sa. Ra­ken­nuk­sel­la työs­ken­nel­lään vie­lä pin­noi­tus­ten pa­ris­sa ja pi­han kas­vien is­tu­tus­työt sekä ki­ve­tys­ten te­ke­mi­nen ovat myös kä­sil­lä.

Win­No­van Täh­des­sä on lait­ta­nut kou­lus­sa opit­tua käy­tän­töön jopa 70-80 Win­No­van opis­ke­li­jaa ra­ken­ta­mi­sen, ta­lo­tek­nii­kan, säh­köis­tyk­sen ja maa­ra­ken­ta­mi­sen aloil­ta sekä vä­lil­li­ses­ti myös muil­ta aloil­ta.

Nyg­ren ker­too, et­tä Win­No­van Täh­ti on poik­keuk­sel­li­nen ta­paus sii­nä mie­les­sä, et­tä sil­lä on ol­lut ta­val­lis­ta opis­ke­li­jap­ro­jek­tia no­pe­am­pi ai­ka­tau­lu ja tark­ka de­ad­li­ne. Tyy­pil­li­ses­ti opis­ke­li­ja­voi­min teh­ty­jä ra­ken­nuk­sia saa­te­taan ra­ken­taa usei­ta vuo­si­a­kin.

– Olen ol­lut po­si­tii­vi­ses­ti yl­lät­ty­nyt sii­tä, kuin­ka hie­nos­ti opis­ke­li­jat ovat sel­vin­neet ja kuin­ka in­nol­la he ovat ol­leet mu­ka­na. Tämä on myös har­vi­nai­nen mah­dol­li­suus heil­le pääs­tä nä­ke­mään ja esit­te­le­mään kät­ten­sä jäl­keä asun­to­mes­suil­la, hän to­te­aa. Nyg­ren jat­kaa, et­tä opis­ke­li­jal­le oi­ke­an koh­teen ra­ken­ta­mi­nen opis­ke­lu­ai­ka­na tar­jo­aa tär­ke­ää ko­ke­mus­ta ja opet­taa kun­ni­oit­ta­maan toi­sen omai­suut­ta. Win­No­van Täh­ti edus­taa mon­taa hy­vää asi­aa, ku­ten pai­kal­li­suut­ta, yh­teis­työ­tä, tu­le­vai­suu­den ra­ken­ta­mi­sen am­mat­ti­lai­sia ja uu­sim­pia ener­gi­a­rat­kai­su­ja.

Eril­li­nen sau­na­ra­ken­nus van­haan suo­ma­lai­seen tyy­liin

Win­No­van Täh­den sau­na si­jait­see eril­li­ses­sä sau­na­ra­ken­nuk­ses­sa, ku­ten myös esi­mer­kik­si mo­nis­sa Viik­ka-rin ja Kuuk­ka­rin van­hois­sa puu­ta­lois­sa on ai­koi­naan teh­ty.

Si­sus­tu­sark­ki­teh­ti Riia Rau­ha­la ker­too, et­tä sau­nas­ta tu­lee pe­rin­teis­tä suo­ma­lais­ta tyy­liä edus­ta­va. Lau­de­ma­te­ri­aa­li­na on käy­tet­ty ter­va­lep­pää sekä haa­paa, jot­ka py­sy­vät käy­tös­sä vaa­lei­na ja säi­lyt­tä­vät puun luon­nol­li­sen vä­rin. Kiu­kaak­si va­li­koi­tui säh­kö­kiu­as.

– Win­No­van Täh­ti tu­lee var­mas­ti asun­to­mes­suil­la erot­tu­maan per­soo­nal­li­suu­del­laan. Van­ha puu­ta­lo­ra­ken­ta­mi­nen ku­vas­tuu myös si­säl­lä kai­kis­sa ti­lois­sa. Täs­sä koh­tees­sa ei rat­sas­te­ta uu­sim­mil­la muo­tit­ren­deil­lä, vaan per­soo­nal­lis­ta ja oman­nä­köis­tä lop­pu­tu­los­ta on et­sit­ty yh­des­sä ta­lon tu­le­vien asuk­kai­den kans­sa, Rau­ha­la ku­vai­lee.

SUUN­TA ETEEN­PÄIN

Löy­dä oma ala­si tai täy­den­nä osaa­mis­ta­si WWW.WIN­NO­VA.FI