Po­ris­ta ko­toi­sin ole­va Nina Tam­mi­leh­to pa­la­si ko­ti­kon­nuil­leen vuo­den alus­sa. Hil­jat­tain re­mon­toi­tu, lä­hel­lä äi­tiä si­jait­se­va asun­to täyt­ti kaik­ki kri­tee­rit het­kes­sä.

Kaik­ki ta­pah­tui no­pe­as­ti

Muu­ta­ma kuu­kau­si sit­ten Nina har­kit­si muut­toa Po­riin pääs­täk­seen lä­hem­mäs iä­käs­tä äi­ti­ään. Hän päät­ti lä­het­tää vies­tin Po­rin YH-asun­noil­le, jos­ta vas­tat­tiin sa­ma­na päi­vä­nä – ja lop­pu on­kin his­to­ri­aa.

Uu­si koti on juu­ri re­mon­toi­tu, siis­ti ja hil­jai­nen ta­lo­yh­tiö, jos­ta on ly­hyt mat­ka kaup­paan, töi­hin ja kes­kus­taan. Ni­nan äi­ti asuu lä­hel­lä, jo­ten hän­tä on help­po käy­dä kat­so­mas­sa.

Uu­si, va­loi­sa koti

38 ne­li­öi­nen kak­sio on täyn­nä va­loa, sil­lä ik­ku­nat ovat ete­lään päin. Tämä on eri­tyi­sen otol­lis­ta par­vek­keel­la viih­ty­väl­le asuk­kaal­le, joka naut­tii au­rin­gos­ta. Eri­tyi­ses­ti asun­non puh­taus ja siis­teys ovat Ni­nan mie­leen. Re­mon­toin­nin jäl­kei­nen es­te­tiik­ka uu­si­ne keit­ti­ön kaap­pei­neen ja ka­tos­ta lat­ti­aan uu­dis­tet­tui­ne kyl­py­huo­nei­neen miel­lyt­tää. Nina ra­kas­taa yli kai­ken si­sus­ta­mis­ta, jo­ten tämä on ol­lut upea poh­ja teh­dä asun­nos­ta mie­lei­nen, pel­kis­te­tyn kau­nis.

Po­ri­rak­kaus ku­kois­taa

Asun­to on unel­ma­pai­kal­la ur­hei­lun ys­tä­väl­le. Nina on omien sa­no­jen­sa mu­kaan in­to­hi­moi­nen hiih­tä­jä, ja la­dul­le pää­see liki ko­ti­o­vel­ta. Ke­säi­sin Ka­tin­ku­run lenk­ki­po­lut ovat ai­van kul­man ta­ka­na, jot­ka toi­mi­vat oi­vas­ti sekä pyö­räi­lyyn et­tä lenk­kei­lyyn ke­säi­sin. Hyö­ty­lii­kun­taa­kin tu­lee – asun­to on si­joi­tet­tu niin, et­tä joka paik­kaan on help­po kä­vel­lä.

Po­rin YH-asun­to­ja hän suo­sit­te­li­si ai­van kai­kil­le. Asi­oin­ti on toi­mi­nut kuin vet­tä vaan ja hen­ki­lö­kun­ta on ai­na asi­an­tun­te­vaa ja ys­tä­väl­lis­tä. ”Asu­mis­mu­ka­vuus läh­tee hy­väs­tä pal­ve­lus­ta, jo­hon pys­tyy luot­ta­maan.”, sa­noo Nina.