An­na Vie­non­hei­mo ja Jo­han­na Kal­lio Caf­fe Lo­ca­les­ta myön­tä­vät, et­tä Tal­vi Pint­xoa odo­te­taan jän­ni­tyk­sel­lä. Caf­fè Lo­ca­le oli vii­me ke­sä­nä en­sim­mäis­tä ker­taa mu­ka­na Pint­xoi­le­mas­sa.

- Pint­xo­ja teh­tiin en­sin vain pari va­tia, mut­ta sit­ten asi­ak­kai­ta al­koi tul­via oves­ta, ja tuli pu­he­lu, et­tä tul­kaa ta­kai­sin töi­hin. Meno vain kiih­tyi lop­pu­viik­koa koh­den. Kai­ken kaik­ki­aan myim­me noin kak­si tu­hat­ta Pint­xoa, kah­vi­lan nuo­rek­kaat emän­nät ker­to­vat le­veä hymy huu­lil­laan.

Tal­vi Pint­xo-vii­kol­la hel­mi­kuun alus­sa kau­pun­ki­lai­set lap­sis­ta ai­kui­siin pää­se­vät jäl­leen mais­te­le­maan ra­vin­to­lois­sa ja kah­vi­lois­sa pa­rin eu­ron suus­sa su­la­via herk­ku­pa­lo­ja, ja ää­nes­tä­mään nii­den kes­kuu­des­ta voit­ta­jaa. Ylei­sön suo­si­kit ja tuo­ma­ris­ton va­lit­se­mat voit­ta­jat jul­kis­te­taan Fa­ce­boo­kis­sa ja Sa­ta­kun­nan Viik­ko -leh­des­sä.

Pint­xo-viik­ko an­taa mu­ka­na ole­vil­le ra­vin­to­loil­le ja kah­vi­loil­le mah­dol­li­suu­den lait­taa kai­ken luo­vuu­ten­sa pe­liin, ja pi­tää haus­kaa suun­ni­tel­les­sa, mil­lai­nen on se oman­nä­köi­nen Pint­xo. Tal­vi­nen vuo­de­nai­ka tuo oman maus­tei­sen vi­vah­teen­sa ki­saan, ja an­taa mah­dol­li­suu­den myös läm­pi­mil­le kyl­ki­äis-juo­mil­le.

Ra­vin­to­la Borg Kitc­hen & Bar on si­joit­tu­nut kah­te­na vuon­na pe­räk­käin ylei­sö­ää­nes­tyk­sen voit­ta­jak­si, ja tuo­ma­ris­ton va­lin­nas­sa kak­ko­sek­si. Emi­lia Man­ni­la ker­too, et­tä Borg Kitc­hen & Bar myi vii­des­sä päi­väs­sä jopa yli 2400 Pint­xoa, ja luon­nol­li­ses­ti kyl­ki­äi­se­nä run­saas­ti pa­lan pai­ni­ket­ta. Jo­not ulot­tui­vat joka il­ta pit­käl­le ulos as­ti.

Po­rin kau­pun­ki­kes­kus­ta ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja Mari An­ti­kai­nen on iloi­nen, et­tä kes­kus­taan on saa­tu ta­pah­tu­ma, joka vas­taa ikui­suus­ky­sy­myk­seen, mi­ten saa­da ih­mi­set liik­keel­le. Pint­xo-viik­koa jär­jes­te­tään jo nel­jät­tä vuot­ta, ja ala­ti kas­va­va suo­sio pu­huu puo­les­taan.

Pint­xo-vii­kol­la maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin Po­rin kes­kus­ta-alu­eel­la voi näh­dä liik­keel­lä iso­ja ys­tä­vä­po­ru­koi­ta ja per­hei­tä, jot­ka jal­kau­tu­vat esi­mer­kik­si heti työ­päi­vän jäl­keen kier­tä­mään ki­sa­ra­vin­to­loi­ta. Tyy­pil­li­ses­ti Pint­xo-vii­kol­la tu­lee as­tut­tua mo­nen ra­vin­to­lan oves­ta si­sään en­sim­mäis­tä ker­taa, ja ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­si­a­kin saa­puu Po­riin naut­ti­maan iloi­ses­ta tun­gok­ses­ta.

Sa­ta­kun­nan Vii­kon myyn­ti­pääl­lik­kö Pir­jo Sal­mi­nen jat­kaa, et­tä myös Sa­ta­kun­nan Vii­kol­le on tär­ke­ää saa­da ih­mi­set liik­keel­le, ja leh­des­sä mai­nos­ta­vil­le yri­tyk­sil­le asi­ak­kai­ta.

- Pint­xo-viik­ko on sii­tä mu­ka­va ta­paus, et­tä sen mark­ki­noin­nin tu­lok­set ovat no­pe­as­ti näh­tä­vis­sä. Jo­kai­nen voi omin sil­min to­de­ta, et­tä il­moi­tuk­set on huo­mat­tu ja lu­et­tu. Mai­non­taa on teh­ty so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa ja Sa­ta­kun­nan Vii­kon verk­ko­si­vuil­la, mut­ta täs­sä ta­pauk­ses­sa par­hai­ten on osoit­ta­nut voi­man­sa print­ti­leh­ti. Sii­tä ker­too se­kin, et­tä moni ot­taa kier­rok­sel­leen mu­kaan Sa­ta­kun­nan Vii­kon au­ke­a­man, jos­sa Pint­xo an­nok­set ovat esi­tel­tyi­nä. Sii­hen on hyvä mer­ki­tä ky­näl­lä muis­tiin, mis­sä on jo käy­ty, ja mikä Pint­xo miel­lyt­ti.

Ra­vin­to­loi­den il­moit­tau­tu­mi­nen vuo­den 2020 Pint­xo­vii­koil­le on jo hy­väs­sä vauh­dis­sa. Osal­lis­tu­jien mää­rän odo­te­taan jäl­leen nou­se­van vii­me vuo­des­ta. - Ei ole tar­vin­nut hir­ve­äs­ti hou­ku­tel­la, vaan moni sa­noo ole­van­sa il­man muu­ta mu­ka­na kum­mas­sa­kin Pint­xo-ta­pah­tu­mas­sa, Sal­mi­nen ker­too.

Hän muis­tut­taa, et­tä imoit­tau­tu­mi­sen kans­sa kan­nat­taa ol­la ajois­sa, sil­lä kil­pai­lu­an­nok­set ku­va­taan leh­teä var­ten. Hel­mi­kuun Pint­xois­ta jul­kais­taan ku­vat Sa­ta­kun­nan Vii­kon si­vuil­la jo tam­mi­kuus­sa.