Rau­no Num­mi­nen, pu­heen­joh­ta­ja, Sa­ta­kun­nan Met­sä­no­mis­ta­jat ry

Sa­ta­kun­nan Met­sä­no­mis­ta­jat jär­jes­ti yh­des­sä Län­si-Suo­men Osuus­pan­kin kans­sa met­säil­lan. Ta­pah­tu­ma ke­rä­si sa­lin täy­teen eli lä­hes sata kuu­li­jaa. Il­lan ai­ka­na asi­ak­kuus­joh­ta­ja Han­nu Kuu­sis­to Län­si-Suo­men Osuus­pan­kis­ta ker­toi met­sä­sek­to­rin tu­le­vai­suu­den nä­ky­mis­tä. Toi­mi­tus­joh­ta­ja Aku Mä­ke­lä Suo­men Puu­kaup­pa Oy:stä esit­te­li säh­köi­sen puu­kau­pan eli Kuu­ti­on toi­min­taa.

Piiripäällikkö Pertti Myllymäki totesi, että kaikkia puutavaralajeja ostetaan.

Piiripäällikkö Pertti Myllymäki totesi, että kaikkia puutavaralajeja ostetaan.

Puu­kaup­pa­ti­lan­tees­ta ker­toi Met­sä Grou­pin Rau­man pii­rin pii­ri­pääl­lik­kö Pert­ti Myl­ly­mä­ki. Vii­mei­sen esi­tyk­sen piti met­sä­neu­vo­ja Jyr­ki Vuo­ren­maa Suo­men Met­sä­kes­kuk­ses­ta. Ai­hee­na oli uu­si met­sä­ta­lou­den kan­nus­te­jär­jes­tel­mä MET­KA, joka tu­leen voi­maan 1.1.2024 al­ka­en en­ti­sen kes­tä­vän met­sä­ta­lou­den ra­hoi­tus­lain mu­kai­sen tuen eli KE­ME­RAN ti­lal­le. Esi­tyk­sen ajoi­tus osui koh­dil­leen, sil­lä sa­ma­na päi­vä­nä oli tul­lut tie­to val­ti­on tu­ke­mis­ta työ­la­jeis­ta ja tu­ki­sum­mis­ta.

Toimitusjohtaja Aku Mäkelä kehotti metsänomistajia kilpailuttamaan puukauppansa sähköisen puukauppapaikan Kuution avulla.

Toimitusjohtaja Aku Mäkelä kehotti metsänomistajia kilpailuttamaan puukauppansa sähköisen puukauppapaikan Kuution avulla.

Sa­ta­kun­nan Met­sä­no­mis­ta­jat on 25 vuo­den ajan jär­jes­tä­nyt met­sä­no­mis­ta­jil­le kou­lu­tus­ti­lai­suuk­sia, met­sä­ret­kiä sekä met­sä­ai­hei­sia mat­ko­ja koti- ja ul­ko­mail­le. Met­sä­no­mis­ta­jal­le on erit­täin tär­ke­ää py­syä ajan ta­sal­la sii­tä, mitä met­sä­sek­to­ril­la ta­pah­tuu. Ja siel­lä to­del­la ta­pah­tuu. On las­ket­tu, et­tä jos met­sä­no­mis­ta­ja osaa hoi­taa met­sään­sä par­haal­la mah­dol­li­sel­la ta­val­la, myy­dä puun­sa oi­ke­aan hin­taa ja hyö­dyn­tää val­ti­on tuet, niin sil­lä voi ol­la tu­han­sien eu­ro­jen vai­ku­tus met­sä­ta­lou­den kan­nat­ta­vuu­teen.

Metsäneuvoja Jyrki Vuorenmaa suositteli käyttämään METKAN eri työlajeille suunnattuja tukia.

Metsäneuvoja Jyrki Vuorenmaa suositteli käyttämään METKAN eri työlajeille suunnattuja tukia.

Sa­ta­kun­nan Met­sä­no­mis­ta­jis­sa on täl­lä het­kel­lä 110 jä­sen­tä. Kan­nat­taa läh­teä mu­kaan toi­min­taan vaik­ka­pa koko per­heen voi­min. Jä­sen­mak­su on 30 eu­roa ja se on met­sä­ve­ro­tuk­ses­sa vä­hen­nys­kel­poi­nen mak­su. Ter­ve­tu­loa op­pi­maan met­sä­a­si­oi­ta hy­väs­sä seu­ras­sa!