Po­rin ra­vi­ra­dal­la ra­va­taan seu­raa­vak­si ku­lu­van vii­kon sun­nun­tai­na 8. syys­kuu­ta OP:n omis­ta­ja-asi­ak­kail­le per­he­ra­vit. Omis­ta­jan etu­na il­mai­nen si­sään­pää­sy omis­ta­jal­le ja hä­nen per­heel­leen. Edun löy­dät OP-mo­bii­lis­ta ja op.fi/lan­si-suo­mi. Etu lu­nas­te­taan pää­por­tin li­pun­myyn­nis­sä. Lu­nas­tat etu­si esit­tä­mäl­lä edun OP-mo­bii­lis­ta tai näyt­tä­mäl­lä OP:n pank­ki­kort­ti­a­si jos­sa teks­ti omis­ta­ja-asi­a­kas.

Ra­vi­päi­vä si­säl­tää pal­jon lap­si­per­heil­le suun­nat­tua mu­ka­vaa oh­jel­maa. Klo 14al­ka­en ra­dal­la juos­taan po­ni­läh­tö­jä ja var­si­nai­set iso­jen he­vos­ten ra­vit al­ka­vat klo 16. Po­rin ra­vi­ra­dan mas­kot­ti­po­nit Kuku, Ee­me­li ja Lil­li ovat pai­kal­la klo 14-17 ja lap­sil­la on mah­dol­li­suus il­mai­seen po­ni­rat­sas­tuk­seen.

Han­na ja Hen­ri Hip­po vie­rai­le­vat ta­pah­tu­mas­sa ter­veh­ti­mäs­sä pai­kal­le saa­pu­nei­ta lap­sia. Pai­kal­la on myös ai­na yh­tä suo­sit­tu kep­pa­ri­ra­ta.

Ta­pah­tu­man jär­jes­tä­vät yh­teis­työs­sä Po­rin Ra­vit Oy, OP Län­si-Suo­mi sekä Mi­nun Poni Ry. Ter­ve­tu­loa Po­rin ra­vi­ra­dal­le viet­tä­mään ki­vaa sun­nun­tai­päi­vää!