Ke­vät ete­nee vauh­dil­la ja ke­sä­kin kol­kut­te­lee jo oven ta­ka­na. Oli­sin­ko vii­mein­kin pit­kään suun­ni­tel­lun ovi- tai ik­ku­na­re­mon­tin ai­ka?

- Ai­ka on juu­ri nyt otol­li­nen, mut­ta uu­dis­ta­mis­töi­tä teh­dään ny­kyi­sin ym­pä­ri­vuo­ti­ses­ti. Men­nyt syk­sy ja tal­vi ovat ko­rot­ta­neet ener­gi­an hin­taa roi­mas­ti, ja asi­ak­kaat ovat re­a­goi­neet ti­lan­tee­seen mm. ovien ja ik­ku­noi­den sa­nee­rauk­sel­la. Mo­net ovat va­lin­neet kor­ke­a­laa­tui­sen ja mo­ni­puo­li­sen Pih­la-mal­lis­ton. Sen tur­vin voi pa­ran­taa ko­din ener­gi­a­te­hok­kuut­ta vuo­si­kym­me­nik­si, va­kuut­taa Län­nen Laa­tuik­ku­na Oy:n yrit­tä­jä Tom­my Ku­jan­pää.

Pih­la on ko­ti­mai­nen puu–alu­mii­ni-ik­ku­noi­den, par­ve­ke- ja te­ras­si­o­vien sekä ul­ko-ovien val­mis­ta­ja.

- Vuo­si­kym­men­ten ko­ke­muk­sel­la Ruo­ve­den teh­taal­la val­mis­tet­ta­va Pih­la on Suo­men suo­si­tuin ik­ku­na- ja ovi­merk­ki. Yri­tys val­mis­taa ko­ti­mai­sia ik­ku­noi­ta ja ovia yk­si­tyi­sa­si­ak­kail­le, ra­ken­nu­sy­ri­tyk­sil­le, ta­lo­teh­tail­le ja ta­lo­yh­ti­öil­le. Pih­lan mo­ni­puo­li­nen mal­lis­to pi­tää si­säl­lään so­pi­vat ik­ku­nat niin van­han kun­nos­ta­mi­seen kuin uu­dis­ra­ken­ta­mi­seen.

Tom­my on teh­nyt Pih­lan kans­sa yh­teis­työ­tä jo tois­ta­kym­men­tä vuot­ta.

- Pih­la-ik­ku­noi­ta ja -ovia käy­te­tään vuo­sit­tain tu­han­sis­sa oma­ko­ti­ta­lois­sa, pa­ri­ta­lois­sa ja ker­ros­ta­lois­sa. Pih­lan ik­ku­nat ja ovet si­säl­ty­vät myös mo­nen ta­lo­teh­taan ta­lo­pa­ket­tei­hin. Se ker­too sii­tä, et­tä Pih­lan hin­ta/laa­tu-suh­de on to­del­la hyvä.

Ko­ke­mus­ta Tom­myl­la on ik­ku­na- ja ovi­te­ol­li­suu­des­ta jo vuo­des­ta 1989 al­ka­en, jol­loin hän nuo­re­na 18-vuo­ti­aa­na mie­hen al­ku­na teki omin kä­sin ik­ku­noi­ta ja ovia.

- Voi sa­noa, et­tä ko­ke­mus alal­ta on koh­ta­lai­sen pit­kä. Sii­tä on pal­jon hyö­tyä asi­ak­kai­den tar­pei­den to­teut­ta­mi­ses­sa.

Tom­my täh­den­tää, et­tä ener­gi­a­hu­kan li­säk­si moni muu ko­din on­gel­ma, ku­ten vaik­ka­pa tunk­kai­suus ja ve­toi­suus, voi­daan rat­kais­ta tai es­tää Pih­la-ik­ku­noil­la. Ne va­rus­te­taan uu­sil­la tu­loil­ma­vent­tii­leil­lä.

Län­nen Laa­tuik­ku­nan luo­tet­ta­vuus muo­dos­tuu asi­a­kas­läh­töi­ses­tä pal­ve­lus­ta, eri­no­mai­ses­ta tuot­tees­ta ja hen­ki­lö­kun­nan van­kas­ta am­mat­ti­tai­dos­ta.

Yh­des­sä vai­mon­sa Ka­tin kans­sa hy­vä­mai­neis­ta yri­tys­tä pyö­rit­tä­vä Tom­my ko­ros­taa, et­tä hyvä mai­ne on an­sait­ta­va. Oi­ko­tie­tä luo­tet­ta­vak­si toi­mi­jak­si ei siis ole.

- Nor­maa­lis­ti oma koti on juu­ri se ar­vok­kain asia, mikä omis­te­taan. Asen­nuk­set py­ri­tään­kin te­ke­mään ai­na niin, et­tä työt on vii­meis­tä nau­laa myö­ten teh­ty – eli niin kuin teh­täi­siin it­sel­le, pai­not­taa Tom­my.

Hän ko­ros­taa­kin, et­tä yri­tyk­sen tär­kein myyn­ti­mies on teh­tyyn työ­hön tyy­ty­väi­nen asi­a­kas.

- Asen­nuk­set hoi­tu­vat huip­pu­a­sen­ta­jien voi­min. Pa­nos­tam­me työn laa­tuun ja ri­pey­teen. Asi­ak­kaam­me voi­vat luot­taa sii­hen, et­tä teem­me ai­na sen, min­kä lu­paam­me. Hin­nas­ta voi­daan toki tin­kiä, mut­ta laa­dus­ta ei.

Pih­lan tar­jon­ta kat­taa koko laa­jan ovi- ja ik­ku­na­mal­lis­ton. Mit­ta­ti­laus­työ­nä val­mis­tet­ta­vaan va­li­koi­maan kuu­luu mm. kym­me­niä eri­lai­sia ul­ko-ovia ja ik­ku­noi­ta, joi­den läm­mön- ja ää­ne­ne­ris­tä­vyys on kor­ke­a­luok­kai­nen. Va­lit­ta­va­na on myös kes­tä­viä va­ras­to-ovia, tyy­lik­käi­tä par­ve­ke­o­via ja ra­ken­nus­mää­räyk­set täyt­tä­viä palo-ovia.

Eko­lo­gi­suus vie­hät­tää va­lis­tu­nut­ta ku­lut­ta­jaa. Ku­jan­suu pai­not­taa, et­tä Pih­la on si­tou­tu­nut kes­tä­vään ke­hi­tyk­seen ja vas­tuul­li­seen lii­ke­toi­min­taan.

- Pih­la on pa­nos­ta­nut laa­duk­kaa­seen tuot­tee­seen ja jär­ke­vään hin­taan. On­han se kyl­lä niin, et­tä kyl­lä siel­tä to­ril­ta­kin nii­tä tuo­reem­pia ja pa­rem­pia vi­han­nek­sia va­li­taan raa­ka-ai­neik­si. Sama lin­ja on Pih­la-ik­ku­noi­den val­mis­tuk­ses­sa: eri­no­mai­set ma­te­ri­aa­lit ovat edel­ly­tys sil­le, et­tä tuot­teet ovat var­mas­ti hy­vät.

Huo­lel­li­ses­ti ja ri­pe­äs­ti

Län­nen Laa­tuik­ku­na myy ja asen­taa Pih­la-ovia Sa­ta­kun­nan ja Pir­kan­maan alu­eel­la.

Ovi­a­sen­nuk­set hoi­de­taan sekä uu­dis- et­tä sa­nee­raus­koh­teis­sa - ai­na asi­an­tun­te­muk­sel­la ja iloi­sel­la pal­ve­luot­teel­la.

- Mei­dän toi­min­tam­me tär­keä kul­ma­ki­vi on asi­an­tun­te­va asen­nus­ryh­mäm­me. Olem­me luot­ta­neet hei­dän am­mat­ti­tai­toon­sa jo yli 10 vuot­ta.

Työt käyn­nis­ty­vät huo­lel­li­sel­la kar­toi­tus­käyn­nil­lä.

- Sen ai­ka­na käym­me läpi asi­ak­kaan tar­peet, toi­veet ja tie­tys­ti myös ta­lon eri­tyis­piir­teet. Näi­den

poh­jal­ta an­nam­me suo­si­tuk­sem­me so­pi­vas­ta ovi­mal­lis­ta.

Asen­nus­työt hoi­de­taan Ku­jan­suun mu­kaan ri­pe­äs­ti ja en­si­luok­kai­sel­la työ­jäl­jel­lä, uu­den si­sään­käyn­ti­si kes­tä­vyy­den ja mie­lei­se­si ul­ko­nä­ön var­mis­ta­en.

LÄN­NEN LAA­TUIK­KU­NA OY TOI­MII TÄÄL­LÄ:

Pori, Ah­lai­nen, Me­ri­kar­via,

Sii­kai­nen, Noor­mark­ku, Po­mark­ku, Kan­kaan­pää, La­via, Jä­mi­jär­vi,

Par­ka­no, Kar­via, Ikaa­li­nen,

Hä­meen­ky­rö, Vil­jak­ka­la, Häi­jää,

Sas­ta­ma­la, Mou­hi­jär­vi, No­kia,

Ylö­jär­vi, Kuru, Tam­pe­re, Pirk­ka­la,

Lem­pää­lä, Kan­ga­sa­la, Päl­kä­ne,

Val­ke­a­kos­ki, Akaa, Ul­vi­la, Har­ja­val­ta, Ko­ke­mä­ki, Huit­ti­nen, Köy­liö, Eu­ra,

Sä­ky­lä, Lu­via, Eu­ra­jo­ki, Rau­ma