Mitä teh­dä, kun kat­to vuo­taa tai on pääs­syt muu­ten huo­noon kun­toon? Ka­ton vaih­ta­mi­sen tai kor­jaa­mi­sen tar­ve riip­puu mo­nis­ta te­ki­jöis­tä. Am­mat­ti­lai­sen apu on on­nek­si lä­hel­lä. Yh­tey­de­not­to po­ri­lai­sen Pel­ti­sel Oy:n asi­an­tun­ti­joi­hin tuo hei­dät no­pe­as­ti pai­kal­le.

Mak­su­ton tar­kas­tus­käyn­ti

Ri­pe­äs­ti, vai­vat­to­mas­ti, täs­mäl­li­ses­ti ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti su­juu alan am­mat­ti­lais­ten toi­mes­ta myös it­se re­mont­ti.

- Kan­nat­taa ot­taa roh­ke­as­ti yh­teyt­tä. Ta­voi­tat mei­dät pu­he­li­mit­se, säh­kö­pos­til­la tai täyt­tä­mäl­lä ver­kos­ta löy­ty­vän yh­tey­de­not­to­lo­mak­keen. Vas­taam­me mah­dol­li­sim­man no­pe­as­ti ja läh­dem­me mak­sut­to­mal­le tar­kas­tus­käyn­nil­le. An­nam­me asi­ak­kaal­le nä­ke­myk­sem­me tar­vit­ta­vis­ta toi­men­pi­teis­tä, ja vä­lit­tö­mäs­ti sen jäl­keen hän saa meil­tä tar­kan hin­nan, joka pi­tää. Näin hom­ma läh­tee su­ju­vas­ti liik­keel­le, va­kuut­ta­vat Ee­ro Se­li­vaa­ra ja Mar­kus Poh­jan­täh­ti Pel­ti­sel Oy:stä.

Taa­tus­ti ve­den­pi­tä­vä vaih­to­eh­to

Kat­to­ra­ken­ta­mi­seen eri­kois­tu­nut reh­ti sa­ta­kun­ta­lai­nen eks­pert­ti tar­jo­aa kat­to­pal­ve­lut yk­si­tyi­sil­le ko­ti­ta­louk­sil­le Sa­ta­kun­nas­sa, mut­ta ti­lauk­sia ote­taan vas­taan kau­em­paa­kin.

- Teem­me yh­teis­työ­tä mo­nien yri­tys­ten kans­sa, ja tar­jo­am­me osaa­mis­tam­me myös jul­ki­sel­le sek­to­ril­le. Ar­vos­tam­me ta­sa­ver­tai­ses­ti jo­kais­ta asi­a­kas­suh­det­ta, sil­lä asi­ak­kai­den tyy­ty­väi­syys on meil­le en­si­ar­voi­sen tär­kein­tä, vah­vis­ta­vat myös Pel­ti­sel Oy:n am­mat­ti­lai­set

Pel­ti­kat­to on sään­kes­tä­vä vaih­to­eh­to asuin­ra­ken­nuk­siin, ul­ko­va­ras­toi­hin, au­to­tal­lei­hin ja va­paa-ajan ra­ken­nuk­siin. Se on omi­nai­suuk­sil­taan eri­no­mai­nen ja taa­tus­ti ve­den­pi­tä­vä va­lin­ta Suo­men olo­suh­tei­siin.

Pel­ti­ka­ton mo­nia myön­tei­siä omi­nai­suuk­sia ylis­tä­vät mo­net pel­ti­ka­ton hank­ki­neet. Myös alan am­mat­ti­lais­ten mu­kaan pel­ti­kat­to on huo­le­ton ja pit­käi­käi­nen, ke­vyt, ve­den­pi­tä­vä sekä help­po asen­taa.

- Mei­dän valt­tei­nam­me ovat luo­tet­ta­vuus, eri­no­mai­nen työn­jäl­ki ja no­peus. Nii­tä ar­vos­ta­vat ny­ky­päi­vän laa­tua vaa­ti­vat asi­ak­kaat. Yri­tyk­sem­me ar­vot pe­rus­tu­vat asi­ak­kai­den ja hei­dän kiin­teis­tön­sä ar­vos­tuk­seen sekä re­hel­li­syy­teen.

Ma­te­ri­aa­leis­ta ei tin­gi­tä

Vii­ti­sen vuot­ta sit­ten pe­rus­tet­tu Pel­ti­sel Oy hal­lit­see kat­to­ra­ken­ta­mi­sen ko­ko­nais­val­tai­ses­ti. Ke­säl­lä 2023 ti­la­vim­piin toi­mi­ti­loi­hin Kak­kos­tien ku­pee­seen muut­ta­neen po­ri­lai­sy­ri­tyk­sen työn­jäl­ki kes­tää tar­kim­man­kin tut­ki­mi­sen.

- Asen­nam­me uu­det ja re­mon­toim­me van­hat ka­tot. Py­rim­me ai­na täyt­tä­mään asi­ak­kaan toi­veet. Sitä vah­vis­taa se, et­tem­me mis­sään ti­lan­tees­sa tin­gi ma­te­ri­aa­lin laa­dus­ta, ko­ros­ta­vat Se­li­vaa­ra ja Poh­jan­täh­ti.

Ku­rii­rin­tie 8:ssa ny­kyi­sin toi­mi­vas­sa Pel­tI­sel Oy:ssä teh­dään laa­duk­kai­ta pro­fii­li­pel­ti­kat­to­ja ja eri­tyi­so­saa­mi­se­na myös pe­rin­tei­siä ko­ne­sau­ma­kat­to­ja.

- Pit­käl­ti kä­si­työ­nä val­mis­tet­ta­vien ko­ne­sau­ma­pel­ti­kat­to­jen suo­sio on ol­lut ko­vas­sa kas­vus­sa, mut­ta moni ha­lu­aa edel­leen kaut­tam­me saat myös pro­fii­li­pel­ti­ka­ton. Myös se on am­mat­ti­tai­dol­la to­teu­tet­tu­na yhä var­tee­no­tet­ta­va ja eri­no­mai­nen vaih­to­eh­to.

Pel­ti­sel Oy:n laa­duk­kai­siin pal­ve­lui­hin kuu­lu­vat myös kat­to­tur­va­tuot­teet ja pel­ti­lis­toi­tuk­set. Se­li­vaa­ra ja Poh­jan­täh­ti ko­ros­ta­vat, et­tä kaik­kien yri­tyk­sen käyt­tä­mien tuot­tei­den ma­te­ri­aa­lit ovat kor­ke­a­laa­tui­sia.

- Val­mis­tam­me tar­vit­ta­vat pel­ti­ma­te­ri­aa­lit mit­ta­ti­laus­työ­nä. Rää­tä­löim­me pal­ve­lum­me ja tuot­teem­me ai­na asi­ak­kaan tar­pei­siin so­pi­vik­si.

Peltisel Oy:n ammattilaisilla riittää kiirettä. Markus Pohjatähden mukaan kattorakentamisessa on nyt ostajan markkinat.

Peltisel Oy:n ammattilaisilla riittää kiirettä. Markus Pohjatähden mukaan kattorakentamisessa on nyt ostajan markkinat.

Sään ja kat­seen kes­tä­vä

- Kes­tä­vyys ja sitä myö­tä pit­käi­käi­syys ovat ka­ton tär­kein omi­nai­suus. Mei­dän kat­to­ma­te­ri­aa­lii­nam­me on lu­ja­ra­ken­tei­nen kuu­ma­sin­kit­ty te­räs. Se on hy­vin li­kaa hyl­ki­vä ja koh­ta­lai­sen help­po asen­taa eri­lai­siin kat­top­ro­fii­lei­hin.

Pel­ti­kat­to on myös kai­kil­ta yk­si­tyis­koh­dil­taan kau­nis kat­sel­la. Tar­jol­la on tänä päi­vä­nä laa­ja vä­ri­va­li­koi­ma. Va­li­koi­mas­ta on help­po löy­tää it­sel­le mie­lui­sa ja ym­pä­ris­töön so­pi­va kate. Pi­tää myös muis­taa, et­tä pel­ti on täy­sin kier­rä­tet­tä­vä ma­te­ri­aa­li.

Pel­ti­sel Oy:n to­teut­taa kai­ken help­po­na avai­met kä­teen –pal­ve­lu­na.

- Ky­ke­nem­me hoi­ta­maan tar­vi­ke­han­kin­nat, kul­je­tuk­set, asen­nuk­set ja kai­ken muun kat­to­töis­sä tar­vit­ta­van, lu­paa­vat Poh­jan­täh­ti ja Se­li­vaa­ra.

Peltisel Oy:n autot liikkuvat vilkkaasti Porissa ja kauempana Satakunnan alueella.

Peltisel Oy:n autot liikkuvat vilkkaasti Porissa ja kauempana Satakunnan alueella.