Po­rin ra­vi­ra­dal­la on jär­jes­tet­ty las­ten syn­ty­mä­päi­viä, tar­kem­min sa­not­tu­na po­ni­synt­tä­rei­tä jo pian seit­se­män vuo­den ajan. Vuon­na 2012 al­ka­neil­la po­ni­synt­tä­reil­lä on jo käy­nyt noin 10 000 las­ta Po­ris­ta ja Po­rin ym­pä­rys­kun­nis­ta.

Po­ni­synt­tä­rei­den kon­sep­ti on ol­lut alus­ta al­ka­en sa­man­lai­nen. Päi­vän­san­ka­rin ja hä­nen vie­rai­den­sa li­säk­si pai­kal­la on juh­li­mas­sa oi­kea poni, jota voi hoi­taa synt­tä­rei­den ohes­sa. Po­nil­la voi har­jaa­mi­sen li­säk­si myös ta­lu­tus­rat­sas­taa. Oh­jel­maan kuu­luu myös mait­ta­va las­ten ruo­kai­lu jäl­ki­ruo­ki­neen. Synt­tä­rit vie­te­tään Po­rin ra­vi­ra­dan kat­so­mo­ra­ken­nuk­sen viih­tyi­säs­sä las­ten­ti­las­sa. Ky­sees­sä on tar­kem­min sa­not­tu­na läm­min si­sä­ti­la, jo­ten synt­tä­rit on­nis­tu­vat täy­del­li­ses­ti sääl­lä kuin sääl­lä.

Po­ni­synt­tä­rei­den täh­ti­nä toi­mi­vat vuo­ro­tel­len ra­vi­ra­dan omat po­nit; Ee­me­li ja Kuku. Kum­pai­nen­kin on ro­dul­taan shet­lan­nin­po­ni. Ku­vas­sa ole­va Kuku on vä­ril­tään ku­lo­mus­ta ja sen on hie­man yli met­rin kor­kea. Tam­man työ­mat­ka ei ole ko­vin­kaan pit­kä, sil­lä se asus­te­lee Ee­me­lin kans­sa ra­vi­ra­dan tal­li­a­lu­eel­la.

Po­ni­synt­tä­rei­tä jär­jes­tää Po­rin ra­vi­ra­dan nuo­ri­so­toi­min­nas­ta vas­taa­va Mi­nun Poni Ry ja li­sä­tie­to­ja po­ni­synt­tä­reis­tä voi lu­kea osoit­tees­sa: www.mi­nun­po­ni.fi.

Synt­tä­ri­ti­la toi­mii ra­vien ai­ka­na niin sa­not­tu­na To­to­hal­li­na ja paik­kaan voi tul­la tu­tus­tu­maan vaik­ka­pa Po­rin ra­veis­sa, jot­ka kil­pail­laan seu­raa­vak­si en­si vii­kon lau­an­tai­na klo 18 al­ka­en.