Mi­nun Poni Ry:n kep­pi­he­vos­ker­ho jär­jes­tää vii­den es­te­luo­kan kil­pai­lut sun­nun­tai­na 18.8.2019 Po­rin ra­vi­ra­dal­la Sa­ta­kun­nan Maa­seu­tu­näyt­te­lyn yh­tey­des­sä.

Pori Der­by ki­sois­sa on yh­teen­sä vii­si ai­ka­luok­kaa: jun­nu­luok­ka 30 cm, 50-60 cm, 70-80 cm, 90-100 cm sekä ylei­sö­luok­ka, jo­hon il­moit­tau­du­taan vas­ta pai­kan pääl­lä. Yk­si hen­ki­lö saa il­moit­tau­tua mak­si­mis­saan kah­teen luok­kaan. Ki­sa­mak­su yh­teen luok­kaan on 15 € ja kah­teen luok­kaan 20 €, mo­lem­mat si­säl­tä­vät pää­sy­mak­sun näyt­te­ly­a­lu­eel­le. Il­moit­tau­tu­mi­nen on au­ki Po­rin ra­vien net­ti­kau­pas­sa osoit­tees­sa https://kaup­pa.po­rin­ra­vit.fi/ .

Ki­sas­sa on ja­os­sa hui­mat pal­kin­not. Jo­kai­sen luo­kan voit­ta­ja pal­ki­taan 100 eu­ron kep­pa­ris­ti­pen­dil­lä, po­kaa­lil­la sekä voit­to­loi­mel­la, myös si­jat 2.-5. pal­ki­taan ruu­suk­keil­la sekä kep­pa­ris­ti­pen­deil­lä 50, 30, 20 ja 10 eu­roa. Jo­kai­nen osal­lis­tu­nut saa suo­ri­tuk­ses­taan kir­jal­li­sen dip­lo­min.

Ki­soi­hin on myös mah­dol­lis­ta tul­la myy­mään kep­pi­he­vo­sia ja nii­den tar­vik­kei­ta. Myyn­ti­pai­kan hin­ta on 20€/myy­jä ja ki­saa­jil­le 15€/myy­jä, mo­lem­mat si­säl­tä­vät pää­sy­mak­sun.

Li­sä­tie­to­ja Pori Der­by 2019 ki­sas­ta löy­dät po­ri­der­by ins­tag­ram ti­lil­tä.