- Pori Ener­gi­an säh­kön­myyn­nil­le muo­dos­tuu uu­den yri­tyk­sen kaut­ta val­ta­kun­nal­li­nen ka­na­va, joka on Suo­men toi­sek­si suu­rin sen pe­rus­ta­mis­het­kel­lä. Jat­kos­sa meil­lä on enem­män re­surs­se­ja eri­lai­siin ke­hi­tys­töi­hin, pal­ve­lui­hin ja tuo­te­ke­hi­tyk­seen, ku­vai­lee Pori Ener­gi­an toi­mi­tus­joh­ta­ja Pet­ri Paa­ja­nen.

Pal­ve­lut pa­ran­tu­vat, pai­kal­li­suus säi­lyy

- Asi­ak­kail­lem­me muu­tos tar­koit­taa en­tis­tä­kin pa­rem­paa pal­ve­lua, eri­tyi­ses­ti säh­köis­ten pal­ve­lu­jen ke­hit­tä­mi­nen tu­lee var­mas­ti nou­se­maan ai­van uu­del­le ta­sol­le. Li­säk­si vaik­ka uu­si yri­tys toi­mii val­ta­kun­nal­li­ses­ti, säi­lyy pai­kal­li­suus. Pori Ener­gia omis­taa osan uu­des­ta yri­tyk­ses­tä ja osa työn­te­ki­jöis­täm­me siir­tyy uu­den yh­ti­ön pal­ve­luk­seen, ker­too Paa­ja­nen.

Myös au­rin­ko­e­ner­gi­a­rat­kai­su­jen myyn­ti siir­tyy uu­teen pe­rus­tet­ta­vaan yri­tyk­seen.

- Au­rin­ko­e­ner­gi­a­jär­jes­tel­mien myyn­ti jat­kuu Po­rin alu­eel­la ja it­se siir­ryn uu­den yh­ti­ön pal­ve­luk­seen. Jär­jes­tel­mien ta­kuu­a­jat pi­tä­vät siir­ty­mi­sen jäl­keen­kin paik­kan­sa. Li­säk­si ra­hoi­tus­mal­lil­la teh­dyt han­kin­ta­so­pi­muk­set siir­ty­vät uu­del­le yh­ti­öl­le au­to­maat­ti­ses­ti, ker­too myyn­ti-in­si­nöö­ri Mik­ko Reu­na.

Asi­ak­kai­den ei tar­vit­se teh­dä toi­men­pi­tei­tä

Pori Ener­gi­an säh­kön­myyn­nin asi­ak­kaat siir­ty­vät au­to­maat­ti­ses­ti uu­den yh­ti­ön asi­ak­kaik­si. Asi­ak­kai­den ei tar­vit­se siis teh­dä mi­tään toi­men­pi­tei­tä. Pori Ener­gia tie­dot­taa asi­ak­kail­le siir­ty­mi­ses­tä muun mu­as­sa kir­jeit­se. Muu­tok­sia ole­mas­sa ole­viin so­pi­muk­siin tai hin­toi­hin ei tule.

- Olem­me ää­rim­mäi­sen kii­tol­li­sia sii­tä, et­tä meil­lä on ol­lut vuo­si­kym­me­niä pit­kiä asi­a­kas­suh­tei­ta. Voin lu­va­ta, et­tä Pori Ener­gi­an säh­kön­myyn­nin asi­ak­kais­ta tul­laan pi­tä­mään hy­vää huol­ta myös uu­des­sa yh­ti­ös­sä, lu­paa Paa­ja­nen.

Pori Ener­gia yri­tyk­se­nä jää toi­min­taan

- Pori Ener­gia kon­ser­ni jat­kaa nor­maa­lis­ti toi­min­taan­sa, vaik­ka säh­kön­myyn­ti siir­tyy­kin uu­teen yri­tyk­seen. Jat­kos­sa­kin Pori Ener­gi­an pal­ve­lui­ta ja tuot­tei­ta ovat kau­ko­läm­pö ja -jääh­dy­tys, ura­koin­ti, tuu­li­voi­ma­pal­ve­lut sekä ty­tä­ryh­ti­ön kaut­ta säh­kön­siir­to. Pal­ve­lem­me ku­lut­ta­jia, yri­tyk­siä ja te­ol­li­suut­ta alu­eel­li­se­na vah­va­na toi­mi­ja­na, meil­lä on sii­hen yli 120 vuo­den vank­ka ko­ke­mus, sum­maa toi­mi­tus­joh­ta­ja Paa­ja­nen.