Tu­le­va­na lau­an­tai­na 24.8. tu­lee ku­lu­neek­si päi­väl­leen ta­san 50-vuot­ta Po­rin ra­vi­ra­dan kat­so­mo­ra­ken­nuk­sen vih­ki­äis­ra­veis­ta. Vii­si­kymp­pi­siä juh­li­taan­kin näyt­tä­väs­ti huip­pu­ra­viur­hei­lun ja mu­sii­kin voi­min, sil­lä Su­per­lau­an­tai -ra­vit ovat vuo­ros­sa ja Ei­no Grön esiin­tyy ra­vin­to­la­kat­so­mos­sa ra­vien jäl­keen. Su­per­lau­an­tai al­kaa klo 17:00 ja ta­pah­tu­mas­sa näh­dään tup­las­ti huip­pu­ra­viur­hei­lua, sil­lä Po­rin läh­tö­jen vä­lis­sä näy­te­tään myös Jy­väs­ky­län huip­pu­ra­vien läh­döt. Po­rin ja Jy­väs­ky­län koh­tei­siin pe­la­taan myös yh­tei­nen Toto75 Jack­pot-kier­ros.

Ra­vin­to­la­pa­ke­tit ta­pah­tu­maan ovat myyn­nis­sä osoit­tees­sa kaup­pa.po­rin­ra­vit.fi. 50 eu­ron ar­voi­nen lip­pu si­säl­tää si­sään­pää­syn ra­vei­hin & pöy­tä­pai­kan ra­vin­to­la­kat­so­mos­ta, juh­la­buf­feen, la­sin kuo­hu­vii­niä/Pom­mac­cia, ra­vien kä­si­oh­jel­man sekä il­ta­oh­jel­man Ei­no Grö­nin joh­dol­la. Ra­vien jäl­keen klo 20:30 on mah­dol­lis­ta tul­la pai­kal­le myös seu­raa­maan pel­käs­tään Ei­no Grö­niä hin­taan 20 eu­roa.

Ky­sei­sis­sä ra­veis­sa juh­li­taan myös Ra­vi­ku­nin­ga­tar 2019 Vies­ke­rin Vir­vaa. To­to­hal­lis­sa on tar­jol­la ku­nin­gat­ta­ren kak­ku­kah­vit 500 en­sim­mäi­sel­le!