Kiin­nos­tus tek­no­lo­gi­aan on ai­na ol­lut yrit­tä­jä Rit­va Lei­no­sel­le iso osa Primo Don­nan toi­min­taa. Hän on ha­lun­nut liik­kees­tään löy­ty­vän uu­sim­mat ihon hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­seen tar­vit­ta­vat lait­teet. Primo Don­na oli esi­mer­kik­si en­sim­mäi­nen paik­ka Po­ris­sa, jos­ta sai kes­to­pig­men­toin­te­ja 1990-lu­vun al­ku­puo­lel­la.

Tar­jol­la on laa­ja mää­rä lai­te­hoi­to­ja esi­mer­kik­si vart­tu­neem­mal­le ihol­le kiin­teyt­tä­vien ja ko­hot­ta­vien hoi­to­jen muo­dos­sa.

-Koen, et­tä vaik­ka hoi­dam­me kai­ken ikäi­siä, juu­ri vart­tu­neem­mat asi­ak­kaat ovat mei­dän koh­de­ryh­määm­me. Tuol­loin ih­mi­sil­lä on yleen­sä jo ai­kaa ja mah­dol­li­suuk­sia pa­nos­taa laa­jem­piin­kin hoi­to­ko­ko­nai­suuk­siin. Sel­ke­äs­ti 40-70-vuo­ti­aat ha­lu­a­vat hem­mo­tel­la it­se­ään.

Uu­sin lai­te­hoi­to Primo Don­nas­sa on Hifu, veit­se­tön kas­vo­jen­ko­ho­tus, jon­ka teho pe­rus­tuu fo­ku­soi­tuun ult­ra­ää­neen. Se sti­mu­loi kol­la­gee­nin tuo­tan­toa ja näin ko­hot­taa ja kiin­teyt­tää ihoa.

Mut­ta vaik­ka lai­te­hoi­doil­la on iso osan­sa hoi­top­ro­ses­sis­sa, tie­tyl­lä ta­paa tär­kein ei ole vuo­si­kym­men­ten ai­ka­na muut­tu­nut. Mi­kään lai­te ei kor­vaa ih­mi­sen kos­ke­tus­ta ja esi­mer­kik­si hie­ron­nan tar­jo­a­maa hem­mot­te­lua.

-Ha­lu­an yh­dis­tää lai­te­hoi­toi­hin kä­sin teh­tä­viä hoi­to­ja, ku­ten hie­ron­taa, sil­lä koen, et­tä juu­ri sii­tä asi­ak­kaat naut­ti­vat eni­ten, Lei­no­nen ker­too ja jat­kaa.

-Tar­koi­tus on, et­tä kun asi­a­kas tu­lee meil­le, sinä ai­ka­na hän saa täy­den huo­mi­om­me. Us­kon, et­tä näin asi­ak­kaas­ta tun­tuu, et­tä hän saa sen, mitä on tul­lut ha­ke­maan­kin.

Lei­no­nen pi­tää juu­ri tyy­ty­väi­siä asi­ak­kai­ta valt­ti­kort­ti­naan.

-Jo­kais­ta asi­a­kas­ta ar­vos­te­taan ei­kä ote­ta it­ses­tään­sel­vyy­te­nä. Tätä työ­tä koh­taan pi­tää tun­tea in­to­hi­moa ja rak­kaut­ta.

Eri­lais­ten hoi­to­jen li­säk­si Primo Don­nas­sa vie­rai­lee ker­ran kuu­kau­des­sa täy­te­ai­nei­den lait­toon eri­kois­tu­nut hoi­ta­ja, sekä ker­ran vii­kos­sa her­mo­ra­ta­hie­ro­ja. Näin tar­koi­tuk­se­na on pal­vel­la asi­ak­kai­ta mah­dol­li­sim­man laa­jas­ti.

Lei­no­nen on työs­ken­nel­lyt kos­me­to­lo­gi­na 1980-lu­vul­ta saak­ka eli ko­ke­mus­ta alal­ta on rei­lus­ti yli 30 vuo­den ajal­ta. Näin pit­kä his­to­ria alal­la on vaa­ti­nut pit­kä­jän­teis­tä työ­tä asi­a­kas­suh­tei­den yl­lä­pi­dos­sa, mut­ta vaik­ka vuo­det ovat ol­leet työn­täyt­tei­siä, ovat ne ol­leet myös hy­vin an­toi­sia.

-Edel­leen tu­len joka aa­mu mie­lel­lä­ni töi­hin, Lei­no­nen hy­myi­lee.