Po­rin ra­vi­ra­dan kau­si jat­kuu tu­le­va­na lau­an­tai­na 18. tou­ko­kuu­ta klo 18:00 al­ka­vil­la Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jä­ra­veil­la. Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien jä­sen­kor­til­la on ra­vei­hin si­sään­pää­sy kak­si yh­den hin­nal­la. Yrit­tä­jä­ra­vit jär­jes­te­tään nyt jo kol­man­te­na vuon­na pe­räk­käin ja jäl­leen ky­seis­ten ra­vien yh­teis­työ­kump­pa­nei­na näh­dään myös Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien jä­se­niä. Mu­ka­na me­nos­sa tänä vuon­na ovat Fen­nia, Koo­me­ri Oy, Kou­lu­tet­tu hie­ro­ja Kris­ta-Ca­ro­la Mä­ki­nen, Län­si­val­men­nus Oy, Pori Jazz, Pro­Ti­me Oy, Rent­ti, Sa­ta­Com Oy, Ta­pe­tit.fi sekä tie­tys­ti Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät ry.

Puit­teet Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jä­ra­veil­le ovat kun­nos­sa, sil­lä Po­rin ra­vi­ra­dan ra­vin­to­la­kat­so­mon re­mont­ti on juu­ri val­mis­tu­nut. Lä­hes 400-paik­kai­ses­sa ra­vin­to­las­sa on a-oi­keu­det sekä uu­tuu­te­na kol­me 18-paik­kais­ta ai­ti­o­ta, jot­ka ovat suun­nat­tu yri­tys­ten tar­pei­siin.

Po­rin ra­vi­ra­dan kat­so­mo täyt­tää ku­lu­va­na vuon­na 50 vuot­ta ja juh­la­vuo­den kun­ni­ak­si kat­so­mo sai uu­den il­meen. Uu­sik­si me­ni­vät muun mu­as­sa pin­nat, näy­töt, va­lot, ää­nen­tois­to sekä vä­li­sei­nät pu­ret­tiin. Myös ti­lo­jen ko­kous­tek­niik­kaa on pa­ran­net­tu mer­kit­tä­väs­ti.

Al­ku­vii­kon sää­en­nus­teen mu­kaan lau­an­tail­le lu­va­taan au­rin­kois­ta, jopa 20 as­teen läm­pöä, jo­ten ra­vin­to­la­kat­so­mon ohel­la myös ra­vi­ra­dan te­ras­si on oi­va paik­ka seu­ra­ta lau­an­tain ra­ve­ja.