Roh­ke­as­ti sa­ta­kun­ta­lai­sen ikäih­mi­sen puo­lel­la

Tu­le­van ke­vään ai­ka­na Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lue te­kee pää­tök­siä so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den pal­ve­lu­ver­kos­ta. Hy­vät pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­mat tur­vaa­vat so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den tasa-ar­voi­sen ke­hi­tyk­sen Sa­ta­kun­nas­sa. Jot­ta hy­vin­voin­ti­a­lue on­nis­tuu täs­sä, val­ti­on on pi­det­tä­vä hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den ta­lous vah­va­na. Täs­tä on ky­sy­mys tu­le­vis­sa edus­kun­ta­vaa­leis­sa.

Pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­ma si­säl­tää pe­ri­aat­teet muun mu­as­sa ikäih­mis­ten hoi­dos­ta. Ikäih­mis­ten hoi­to tu­lee jär­jes­tää ta­lou­del­li­ses­ti ja tur­val­li­ses­ti ku­ten muut­kin so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut. Tä­män het­ken suun­taus on, et­tä ikäih­mi­nen saa hoi­don ko­tiin. Aja­tuk­se­na on, et­tä koti on ih­mi­sen pa­ras paik­ka. Hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la ja val­ti­ol­la on mo­nia kei­no­ja tu­kea ikäih­mi­sen ko­to­na asu­mis­ta. Hy­vin­voin­ti­a­lu­een tu­lee huo­leh­tia, et­tä pal­ve­lut ovat mo­ni­puo­li­set ja et­tä ikä-ih­mi­sen mie­li­pi­det­tä kuul­laan ko­ti­hoi­don jär­jes­tä­mi­ses­sä. Val­ti­on mah­dol­li­suuk­sia ovat ta­lou­del­li­set tuet asu­mi­seen, liik­ku­mi­seen ja har­ras­ta­mi­seen. Ve­ro­tus­ta ei sovi unoh­taa. Pien­ten eläk­kei­den ve­ro­tuk­sen ke­ven­tä­mi­nen on hyvä kei­no tu­kea ikäih­mis­ten toi­meen­tu­loa.

Ko­to­na asu­mi­seen liit­ty­vät tur­val­li­suus ja tur­val­li­suu­den tun­ne. Ko­ti­rau­ha tu­lee ol­la myös ikäih­mi­sen ko­dis­sa. Tämä on pi­det­tä­vä mie­les­sä, kun ko­ti­hoi­toa jär­jes­te­tään. Var­ti­joi­hin tur­vau­tu­mi­nen yöl­lä apua tar­vit­se­van hoi­dos­sa ei ole ko­di­no­mai­nen toi­men­pi­de. Ka­me­roi­den kaut­ta ja di­gi­taa­li­ses­ti ta­pah­tu­vaa val­von­taa on käy­tet­tä­vä vain nii­den ikä-ih­mis­ten hoi­dos­sa, jot­ka it­se sitä ha­lu­a­vat. Lä­hi­pii­rin, su­ku­lais­ten, tut­ta­vien ja naa­pu­rus­ton tu­el­la ko­to­na asu­mi­ses­ta tu­lee tur­val­li­sem­paa.

Toi­nen puo­li ikäih­mis­ten ja vam­mais­ten hoi­toa on lai­tos­hoi­to, ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen asu­mi­nen hoi­to­lai­tok­ses­sa. Lai­tos­paik­ka on jär­jes­tet­tä­vä vii­py­mät­tä sitä tar­vit­se­val­le van­huk­sel­le tai vam­mai­sel­le. Hy­vin­voin­ti­a­lu­een on huo­leh­dit­ta­va, et­tä ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen asu­mi­sen lai­tok­sia on riit­tä­väs­ti. Hoi­to­lai­tos­ten hen­ki­lö­kun­nan työ­hy­vin­voin­nis­ta ja am­ma­til­li­ses­ta osaa­mi­ses­ta tu­lee huo­leh­tia. Tämä on pa­ras tae sil­le, et­tä hoi­to on hy­vää. Tar­vi­taan sel­ke­ät sään­nöt hoi­dos­ta ja hoi­det­ta­van edun­val­von­nas­ta.

Laki ikään­ty­neen vä­es­tön toi­min­ta­ky­vyn tu­ke­mi­ses­ta sekä iäk­käi­den so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­luis­ta si­säl­tää kun­nil­le ja hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le oh­jeet, sii­tä mi­ten ikään­ty­nei­den pal­ve­lui­ta jär­jes­te­tään ja mitä pal­ve­lui­ta tu­lee tuot­taa.

Edus­kun­nas­sa luo­daan ta­lou­del­li­set puit­teet hy­vil­le so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­luil­le. Täs­sä työs­sä ha­lu­an ol­la mu­ka­na.

Si­nik­ka Ale­nius, so­si­o­no­mi, Pori

edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas, ää­nes­tys­nu­me­ro 54

Kou­lu­tuk­sen kun­ni­an­pa­lau­tus - Sa­ta­kun­nas­ta osaa­mis­maa­kun­ta

Suo­mi elää vien­nis­tä ja Sa­ta­kun­ta on vien­ti­maa­kun­ta. Tuo­tam­me vien­nin suh­teen kak­sin­ker­tai­sen mää­rän vien­tie­u­ro­ja per asu­kas, kuin Suo­mes­sa kes­ki­mää­rin. Ener­gi­an­tuo­tan­nos­sa osuu­tem­me on jopa 40% koko maan ener­gi­an­tuo­tan­nos­ta. Mo­nes­sa suh­tees­sa Sa­ta­kun­nan asi­at ovat kun­nos­sa.

Haas­tei­ta­kin on. Em­me ole kor­ke­a­kou­lu­tet­tu maa­kun­ta, sil­lä vain noin nel­jän­nes asuk­kais­ta on suo­rit­ta­nut kor­ke­a­kou­lu­tut­kin­non. Elin­kei­no­e­lä­män ke­hit­tyi­mi­sen kan­nal­ta tär­ke­ät tut­ki­mus, ke­hi­tys ja in­ves­toin­ti -pa­nos­tuk­set ovat hei­kot. Sa­ta­kun­nan osuus Suo­men TKI-me­nois­ta ovat asu­kas­lu­kuun suh­teu­tet­tu­na vain yk­si nel­jä­so­sa koko maan kes­ki­ar­vos­ta. Nämä te­ki­jät ra­paan­nut­ta­vat osaa­mis­po­ten­ti­aa­li­am­me.

Kuin­ka sit­ten tur­vaam­me vien­ti­maa­kun­nan edel­ly­tyk­set tu­le­vai­suu­des­sa?

Kor­ke­a­kou­lu­tus ja te­ol­li­suu­den me­nes­ty­mi­nen Sa­ta­ku­nas­sa ra­ken­tuu kol­men pi­la­rin va­raan. Tar­vi­taan laa­du­kas pe­rus­kou­lu­tus, riit­tä­väs­ti kor­ke­a­kou­lu­paik­ko­ja ja va­loi­sat työ­e­lä­män nä­ky­mät val­mis­tu­mi­sen jäl­keen.

Pe­ru­so­pe­tuk­sen ja toi­sen as­teen kou­lu­tuk­sen re­surs­sit tu­lee tur­va­ta. Pe­ru­so­pe­tuk­sen re­surs­sit ovat se kei­no, jol­la luok­kaan saa­daan työ­rau­ha, op­pi­mi­seen tu­kea ja kou­luun enem­män nuo­ria tu­ke­via ja kuun­te­le­via am­mat­ti­lai­sia. Riit­tä­väs­ti re­sur­soi­tu kou­lu on op­pi­laal­le in­nos­ta­va, kan­nus­ta­va ja tur­val­li­nen kou­lu. Toi­sen as­teen kou­lu­tuk­sen uu­dis­tus täy­tyy hoi­taa kun­ni­al­la maa­liin.

Sa­ta­kun­nan ta­voit­tee­na tu­lee ol­la oma yli­o­pis­to, jos­sa yh­dis­ty­vät mo­ni­tie­teel­li­set opis­ke­lu­mah­dol­li­suu­det. Po­rin Yli­o­pis­to­kes­kuk­sen ra­hoi­tus­ta on val­ti­on ta­hol­ta li­sät­tä­vä mer­kit­tä­väs­ti. Yli­o­pis­to­kes­kuk­sen ja Tu­run yli­o­pis­ton opet­ta­jain­kou­lu­tus­lai­tok­sen toi­min­taa Rau­mal­la tu­lee ke­hit­tää yh­tei­sen yli­o­pis­ton suun­taan. SAMK:n ja DIAK:n laa­du­kas kou­lu­tus tu­lee myös huo­mi­oi­da ja toi­min­taa tu­kea. Ta­voit­tee­na tu­lee ol­la kor­ke­a­kou­lu­paik­ko­jen mää­rän li­sää­mi­nen Sa­ta­kun­taan.

Vii­me­ai­kai­set te­ol­li­suu­den mil­jar­di­luo­kan in­ves­toin­nit Sa­ta­kun­taan luo­vat us­koa va­loi­saan tu­le­vai­suu­teen. Vain kor­ke­al­la kou­lu­tuk­sel­la ja laa­duk­kaal­la osaa­mi­sel­la luo­daan työ­paik­ko­ja ja hy­vin­voin­tia. Vih­re­än siir­ty­män myö­tä ener­gi­ao­ma­va­rai­ses­sa Sa­ta­kun­nas­sa on huo­mat­ta­va po­ten­ti­aa­li. Yk­si esi­merk­ki on Priz­z­tech Oy ve­tä­mä Ro­bo­co­ast-han­ke, joka on EU:n ta­sol­la kuin huip­pu­pis­teet saa­nut ke­hi­tys­han­ke te­ol­li­suu­den di­gi­ta­li­saa­ti­oon. Ro­bo­co­ast-han­ke osal­taan to­dis­taa et­tä Sa­ta­kun­nas­sa on osaa­mis­ta ja tie­toa ke­hit­tää maa­kun­taa eteen­päin koh­ti rei­lua ja hy­vin­voi­vaa tu­le­vai­suut­ta. Tar­tu­taan sii­hen kiin­ni ja muis­te­taan, et­tä kur­jis­ta­mal­la ei luo­da ta­lous­kas­vua.

Joo­nas Ryy­nä­nen, opet­ta­ja ja yrit­tä­jä, Pori

edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas, ää­nes­tys­nu­me­ro 61

Tur­val­li­suus on yh­teis­vas­tuu­ta!

Vä­ki­val­la­ton elä­mä on ih­mi­soi­keus­ky­sy­mys. Vä­ki­val­taan ja syr­jin­tään tu­lee ol­la nol­la­to­le­rans­si. Olen työs­ken­nel­lyt van­ki­las­sa vä­ki­val­ta­ri­kol­lis­ten pa­ris­sa. Suo­men lu­vut vä­ki­val­ta­ti­las­tois­sa ei­vät imar­te­le. Mark­ki­noim­me Suo­mea tur­val­li­se­na maa­na, mikä ei ole koko to­tuus. Per­he- ja lä­hi­suh­de­vä­ki­val­lan mää­rä on Suo­men so­kea pis­te. Tut­ki­mus­ten mu­kaan Suo­mi on toi­sek­si vä­ki­val­tai­sin maa nai­sil­le EU:ssa. Ko­ro­na­pan­de­mia ja so­si­aa­li­sen kans­sa­käy­mi­sen ra­joi­tuk­set ovat li­sän­neet ta­lou­del­lis­ta epä­va­kaut­ta ja syr­jäy­ty­mis­tä. Mikä on siis lää­ke tur­val­li­sen yh­teis­kun­nan luo­mi­seen? Tur­val­li­suu­den ko­ke­mus syn­tyy lap­suu­des­sa. Tär­ke­ää on lä­hei­nen suh­de van­hem­paan ja hoi­vaa­jaan. Mitä tur­val­li­sem­man lap­suu­den saa, sen pa­rem­min sääs­tyy syr­jäy­ty­mi­sen ris­kil­tä. Nuo­ri­so­ri­kol­li­suu­teen ajau­tu­mi­nen on useim­mi­ten seu­raus tur­val­li­sen ai­kui­sen ja vä­lit­tä­vän yh­tei­sön puut­tees­ta. Moni nuo­ri voi ko­keil­la ra­jo­jaan, mut­ta vält­tyy kui­ten­kin pit­kit­ty­nees­tä kier­tees­tä. Nä­kö­a­lat­to­muus ja toi­vot­to­muus li­sää­vät ri­kos­kier­tee­seen jou­tu­mis­ta. Per­heil­le ja van­hem­mil­le tu­lee tar­jo­ta apua riit­tä­vän var­hain. Ko­ros­tan yh­teis­kun­nan tu­ki­toi­mien li­säk­si yh­teis­tä vas­tuu­ta. Vä­lin­pi­tä­mät­tö­myys hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­vaa koh­taan syn­nyt­tää mar­gi­na­li­soi­tu­mis­ta yh­teis­kun­nas­ta. Se ai­ka, joka käy­te­tään yli­su­ku­pol­vi­sen eri­ar­vois­tu­mi­sen tui­jot­ta­mi­seen, pi­täi­si käyt­tää so­si­aa­li­sen osal­li­suu­den ko­ke­muk­sen vah­vis­ta­mi­seen. Tämä on mei­dän kaik­kien yh­tei­nen teh­tä­vä tar­koit­ta­en kä­den ojen­ta­mis­ta myös hei­kom­mal­le. Ar­vos­ta­vas­ti ja kun­ni­oit­ta­vas­ti rin­nal­la kul­kien ei­kä toi­sen ylä­puo­lel­la ol­len. So­si­aa­li­de­mok­raat­ti­na ajan hy­vin­voin­tiyh­teis­kun­nan yl­lä­pi­tä­mis­tä. Toi­sis­ta vä­lit­tä­mi­nen nä­kyy ar­vo­va­lin­nois­sa. Tä­män het­ki­sen maa­il­man ti­lan­teen ja uh­ka­ku­vien vuok­si mei­dän tu­lee kiin­nit­tää huo­mio las­ten ja nuor­ten tur­val­li­suu­den ko­ke­muk­siin. Lääk­kee­nä on pu­heek­si­ot­ta­mi­sen tai­to­jen li­sää­mi­nen ja pal­ve­lu­jen re­surs­sien koh­den­ta­mi­nen juu­ri­syi­hin ei­kä pel­käs­tään oi­rei­den hal­lin­nan hoi­toon. Van­hem­muu­den tuki, tun­ne­tai­to­jen käy­tön vah­vis­ta­mi­nen sekä riit­tä­vien ai­kuis­ten mää­rä var­hais­kas­va­tuk­ses­sa ovat in­ves­toin­tia tu­le­vai­suu­teen. Mie­len­ter­veys- ja päih­de­työn osaa­mis­ta tu­lee li­sä­tä pe­rus­ta­son työs­sä. Hy­vin­voin­ti­a­lu­een yh­teis­toi­min­ta po­lii­sin ja kun­tien si­vis­tyk­sen kans­sa on tär­ke­ää. Täs­tä esi­merk­ki­nä on Ank­ku­ri­toi­min­ta­mal­li-pi­lot­ti koko Sa­ta­kun­nas­sa. Mei­dän tu­lee lap­sist­ra­te­gi­an mu­kai­ses­ti muis­taa myös haa­voit­tu­vis­sa olo­suh­teis­sa kas­va­neet. Em­me saa sääs­tää sel­lais­ten ih­mis­ten pal­ve­luis­ta, jot­ka ovat jou­tu­neet ko­ke­maan pit­kit­ty­nyt­tä stres­siä ja tur­vat­to­muut­ta var­hais­lap­suu­des­saan. Heil­le tu­lee tar­jo­ta riit­tä­vän pit­kä­kes­tois­ta ja laa­du­kas­ta tu­kea.

Roh­ke­as­ti myös hei­kom­pien puo­lel­la!

Jo­han­na San­ta­nen, so­si­aa­li­työn­te­ki­jä, YTM, Pori

edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas, ää­nes­tys­nu­me­ro 62