Duu­na­rin kyy­ky­tys (osuu omaan nilk­kaan)

Mis­tä kah­des­ta asi­as­ta lä­hes tul­koon jo­kai­nen työ­nan­ta­ja va­lit­taa? Ja siis kaik­ki työ­nan­ta­jat, alas­ta riip­pu­mat­ta?

No en­sim­mäi­nen ai­he­han on tie­tys­ti työ­voi­ma­pu­la. Työn­te­ki­jöi­tä ei saa­da mis­tään. Työ­paik­ka­ha­kui­hin ei tule vas­tauk­sia tai jos tu­lee, niin ha­ki­ja ei ole so­pi­va teh­tä­vän suo­rit­ta­mi­seen. Ny­ky­ään on nor­maa­lia, et­tä yri­tyk­set mak­sa­vat bo­nuk­sia, jos joku löy­tää työn­te­ki­jän.

Mikä on sit­ten toi­nen asia, jos­ta moni työ­nan­ta­ja va­lit­taa? No sai­ras­lo­mat. Työn­te­ki­jät ovat jat­ku­vas­ti sai­ras­lo­mil­la.

Mää nos­ta käde täs koh­taa pys­tyy sa­nois yks Po­ri­lai­ne lii­kun­na­o­pet­ta­ja, mut­ta niin nos­tan mi­nä­kin, Po­ri­lai­nen pää­luot­ta­mus­mies. Tun­nis­tan nämä kak­si työ­nan­ta­jan huo­le­nai­het­ta. Luot­ta­mus­mie­he­nä nämä ai­heet ovat to­del­la­kin tul­leet tu­tuk­si.

Jos kui­ten­kin ai­dos­ti ha­lut­tai­siin, et­tä työn­te­ki­jöi­tä saa­daan rek­ryt­tyä ja hei­dät pi­det­tyä töis­sä ja vie­lä niin, et­tä työn­te­ki­jät py­sy­vät ter­vei­nä ja jak­sa­vat tul­la joka aa­mu töi­hin, niin kei­not ovat lop­pu­jen lo­puk­si to­del­la yk­sin­ker­tai­sia ei­kä sii­hen vaa­di­ta mi­tään pop­pas­kons­te­ja.

En­sik­si aloi­te­taan sii­tä, et­tä tar­jo­taan sel­lais­ta työ­tä, et­tä sil­lä tu­lee toi­meen. Toi­sin sa­no­en tar­jo­taan täy­siä tun­te­ja ja riit­tä­vän hy­vää palk­kaa.

Toi­sek­si pi­de­tään huo­li sii­tä, et­tei työ riko te­ki­jään­sä. Kat­so­taan siis työ­kuor­ma so­pi­vak­si yh­del­le ih­mi­sel­le ja niin, et­tä työ ja va­paa-ai­ka tu­ke­vat toi­si­aan ja et­tä työn­te­ki­jän tar­peet huo­mi­oi­daan yk­si­lö­nä.

Kun työn­te­ki­jä ko­kee työn­sä mie­lek­kääk­si ja et­tä sil­lä tu­lee toi­meen ja et­tä voi­mat riit­tä­vät il­tai­sin las­ten kans­sa leik­ki­mi­seen ja pa­ri­suh­teen hoi­ta­mi­seen, niin täl­lai­nen työn­te­ki­jä tu­lee joka aa­mu töi­hin. Ja tu­lee sin­ne hymy huu­lil­la. Sel­lai­nen työn­te­ki­jä si­tou­tuu työ­hön­sä ja on ta­kuul­la kai­ken palk­kan­sa ar­voi­nen työ­nan­ta­jal­le.

Kun taas työn­te­ki­jäl­le tar­jo­taan osa-ai­kai­nen työ il­man pe­rus­tet­ta, mut­ta sil­ti odo­te­taan ja jopa vaa­di­taan työn­te­ki­jää te­ke­mään tup­la mää­rä töi­tä ja mak­se­taan työs­tä alan mi­ni­mi­palk­ko­ja, niin on­ko tuo ih­me, et­tei mis­tään löy­dy työn­te­ki­jöi­tä ja et­tä he ovat uu­pu­muk­ses­ta sai­raa­na?

Ja en ha­lua nyt yleis­tää, et­tä kaik­ki työ­nan­ta­jat toi­mi­vat näin. Tie­dän työ­ni puo­les­ta myös lu­kui­sia to­del­la mal­lik­kaas­ti hoi­det­tu­ja iso­ja­kin yri­tyk­siä, jois­sa työn­te­ki­jää ar­vos­te­taan ja ym­mär­re­tään hä­nen roo­lin­sa yri­tyk­sen me­nes­tyk­ses­sä. Sa­no­taan, et­tä yri­tys pär­jää juu­ri niin hy­vin, kuin sen työn­te­ki­jät voi­vat. Tä­män sa­non­nan voin työn­te­ki­jöi­den edus­ta­ja­na al­le­kir­joit­taa.

Sami Vii­ta­saa­ri, pää­luot­ta­mus­mies, Pori.

Edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas, ää­nes­tys­nu­me­ro 66

Sa­ta­kun­nan elin­voi­mai­suus ja ih­mi­nen kai­ken te­ke­mi­sen ta­ka­na

Sa­ta­kun­ta on Suo­men yk­kö­nen vien­nin osal­ta. Täs­tä voim­me ol­la ai­dos­ti yl­pei­tä. Huo­les­tut­ta­vaa kui­ten­kin on Sa­ta­kun­nan vä­ki­lu­vun las­ku ja en­nus­teet tu­le­vai­suu­des­ta ovat edel­leen las­ku­suun­tai­sia. Vaa­ra­na on myös oman vaa­li­pii­rin me­net­tä­mi­nen ja su­lau­tu­mi­nen toi­siin vaa­li­pii­rei­hin. Kuka tä­män jäl­keen ajaa Sa­ta­kun­ta­lais­ten etu­ja? Vä­ki­lu­ku pi­täi­si saa­da Sa­ta­kun­nas­sa kas­vuun. Ai­ka­naan oman yli­o­pis­ton saa­mi­nen Sa­ta­kun­taan oli­si voi­nut muut­taa hy­vin mer­kit­tä­väs­ti nyt val­lit­se­vaa suun­taa vä­ki­lu­vun osal­ta. Ai­na­kin se oli­si li­sän­nyt to­den­nä­köi­ses­ti kor­ke­a­kou­lu­tet­tu­jen mää­rää Sa­ta­kun­nas­sa, mikä on täl­lä het­kel­lä muu­ta maa­ta vä­hem­män. SDP:n ta­voit­tee­na on li­sä­tä tu­le­vai­suu­des­sa kou­lu­tus- ja osaa­mis­ta­soa ja var­mis­taa si­ten kil­pai­lu­ky­kyä. Mie­les­tä­ni omaa yli­o­pis­toa pi­täi­si vie­lä­kin ta­voi­tel­la tai ai­na­kin var­mis­taa ny­kyi­sen Po­rin yli­o­pis­to­kes­kuk­sen toi­min­ta­e­del­ly­tyk­set. Mei­dän tu­lee toki var­mis­taa myös am­ma­til­li­sen työ­voi­man saan­ti, sil­lä tar­vet­ta myös täl­le on run­saas­ti.

Haas­teek­si voi muo­dos­tua myös huol­to­suh­teem­me. Vä­es­tön ikään­ty­es­sä ja syn­ty­vyy­den vä­hen­ty­es­sä kou­lu­tet­ta­vien hen­ki­löi­den lu­ku­mää­rä tu­lee vä­he­ne­mään. Tä­män vuok­si tar­vit­sem­me ul­ko­maa­lais­ta työ­voi­maa en­tis­tä enem­män tu­le­vai­suu­des­sa. Haas­tee­na tu­lee ole­maan tä­män työ­voi­man hou­kut­te­le­mi­nen Suo­meen ja vie­lä sen jäl­keen si­tou­tu­maan paik­ka­kun­nal­le asu­mi­seen. Täs­tä työ­voi­mas­ta käy­dään jo nyt ko­vaa kil­pai­lua mui­den mai­den kans­sa ja Suo­mi ei ole ai­na­kaan tois­tai­sek­si vie­lä ol­lut ko­vin ak­tii­vi­nen täl­lä rin­ta­mal­la, vaik­ka joi­ta­kin avauk­sia on saa­tu teh­tyä. Työ­voi­ma­pu­la on kui­ten­kin jo ar­ki­päi­vää useil­la aloil­la, vaik­ka ele­tään­kin taan­tu­man ai­ko­ja. Nyt vii­meis­tään tu­li­si myös tu­kea nii­tä työ­nan­ta­jia, jot­ka rek­ry­toi­vat hen­ki­löi­tä, joil­la on jo­kin ra­joi­te työn­te­koon. Täl­löin mah­dol­lis­tuu työ­voi­man li­sään­ty­mi­nen mut­ta myös se, et­tä ih­mi­nen voi ko­kea ole­van­sa osa yh­tei­söä ja mer­ki­tyk­sel­li­nen osa yh­teis­kun­taa. Mie­les­tä­ni maa­kun­ta­joh­ta­ja­na toi­mi­nut As­ko Aro-Hei­ni­lä to­te­si hy­vin hel­mi­kuus­sa Po­ris­sa jär­jes­te­tys­sä Ay-se­mi­naa­ris­sa sen, et­tä: ”Ih­mis­tä ei saa unoh­taa. Se on kai­ken te­ke­mi­sen ta­ka­na”. Tar­koi­tuk­se­na on ra­ken­taa ni­me­no­maan hy­vin­voin­tia ih­mis­tä var­ten.

Jot­ta maa­kun­tam­me me­nes­tyy tu­le­vai­suu­den ko­vas­sa kil­pai­lus­sa, tu­lee Sa­ta­kun­nan pu­hal­taa en­tis­tä enem­män yh­teen hii­leen. Sy­ner­gi­ae­tu­ja kan­nat­taa hyö­dyn­tää ja muis­taa, et­tä yh­teis­työl­lä olem­me en­tis­tä vah­vem­pia.

Yh­teis­työl­lä alu­eem­me par­haak­si!

Jou­ni Uu­si­ta­lo, ko­mi­sa­rio, HTM, Pori

Edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas, ää­nes­tys­nu­me­ro 64

Vas­tuun­kan­ta­jat – Sa­ta­kun­nan so­si­a­li­de­mok­raat­tien vaa­li­ju­lis­tuk­ses­ta kol­me nos­toa

Tur­val­li­suus on yh­tei­nen asi­am­me

Sa­ta­kun­nas­sa si­jait­se­va Tur­val­li­suus­kes­kus on toi­mi­va ja ke­hit­ty­vä ym­pä­ris­tö tar­vit­ta­van pe­las­ta­ja­kou­lu­tuk­sen mää­räl­li­sek­si ja alu­eel­li­ses­ti kat­ta­vak­si ke­hit­tä­mi­sek­si. Sitä tu­lee laa­jen­taa myös yh­teis­kun­nan ko­ko­nais­tur­val­li­suu­den osal­ta mer­kit­tä­väk­si kou­lu­tus­pai­kak­si vi­ra­no­mai­sil­le, yri­tyk­sil­le ja yh­tei­söil­le. Sa­ta­kun­nas­sa ole­via va­rus­kun­tia Kan­kaan­pääs­sä ja Sä­ky­läs­sä tu­lee ke­hit­tää maan ko­ko­nais­tur­val­li­suu­den pa­ran­ta­mi­sek­si. Tu­le­van NATO -jä­se­nyy­den mah­dol­li­suu­det maa­kun­nan yri­tys­toi­min­nas­sa ja sii­hen liit­ty­vien toi­min­to­jen mah­dol­li­nen si­joit­tu­mi­nen Sa­ta­kun­taan on hyö­dyn­net­tä­vä.

Oma yli­o­pis­to – osaa­jia kor­ke­a­kou­luis­ta ja am­ma­til­li­ses­ta kou­lu­tuk­ses­ta

Sa­ta­kun­nas­sa pe­rus- ja am­ma­til­li­sel­le ope­tuk­sel­le tu­lee taa­ta riit­tä­vät re­surs­sit. Näin tar­jo­am­me nuo­ril­le ja myös ai­kuis­vä­es­töl­le hy­vät ja mo­ni­puo­li­set jat­ku­van op­pi­mi­sen mah­dol­li­suu­det. Sa­mal­la yri­ty­se­lä­mäm­me ja jul­ki­nen sek­to­ri saa­vat tar­vit­ta­via osaa­jia myös jat­kos­sa sekä kor­ke­a­kou­lu­tuk­sen et­tä am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen kaut­ta. Po­rin Yli­o­pis­to­kes­kuk­sen ra­hoi­tus­ta on li­sät­tä­vä mer­kit­tä­väs­ti ja hal­lin­nol­lis­ta ase­maa vah­vis­tet­ta­va. Tu­run yli­o­pis­ton opet­ta­jain­kou­lu­tus­lai­tok­sen toi­min­taa tu­lee ke­hit­tää Rau­mal­la. Tu­le­vai­suu­des­sa Sa­ta­kun­ta tar­vit­see oman yli­o­pis­ton. On ko­keil­ta­va uu­sia toi­min­ta­mal­le­ja kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­mi­ses­sä. Var­mis­tet­taan maa­kun­nan laa­du­kas am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­toi­min­ta mm. SAMK:n ja DIAK:n toi­min­to­ja ke­hit­tä­mäl­lä.

Pa­nos­tuk­sia vih­re­ään siir­ty­mään

Luon­to ja hyvä eli­nym­pä­ris­tö ovat ar­vok­kai­ta asi­oi­ta. Sa­ta­kun­nas­sa on li­sät­tä­vä pa­nos­tuk­sia vih­re­än siir­ty­män toi­mi­a­loil­le, mui­den mu­as­sa elin­tar­vi­ke­tuo­tan­toon ja -te­ol­li­suu­teen, bi­o­ta­lou­teen, ener­gia- ja ak­ku­tuo­tan­toon sekä kier­rä­tys­lii­ke­toi­min­taan. Sa­ta­kun­nas­sa on suu­ret sa­ta­mat, laa­jas­ti me­ri­te­ol­li­suut­ta, me­tal­lien ja­los­ta­mi­seen ja kä­sit­te­lyyn liit­ty­vää te­ol­li­suut­ta sekä lai­van­ra­ken­nus­ta. Nii­hin liit­ty­vää kou­lu­tus­ta ja tut­ki­mus- ja ke­hit­tä­mis­toi­min­taa on li­sät­tä­vä. Avoin­ta vuo­ro­vai­ku­tus­ta alu­een asuk­kai­den, lu­pa­vi­ra­no­mais­ten ja elin­kei­no­e­lä­män edus­ta­jien vä­lil­lä on ak­ti­voi­ta­va.

Lue li­sää: www.sa­ta­kun­ta.sdp.fi