Vuo­des­ta 2020 al­ka­en toi­mi­nut rau­ma­lai­nen Lois­tek Oy os­ti maa­lis­kuun alus­sa lah­te­lai­sen Suo­men Kui­va­jää Oy:n lii­ke­toi­min­nan ja laa­jen­si näin mer­kit­tä­väs­ti toi­min­taan­sa.

Yri­tys jat­kaa Suo­men Kui­va­jää Oy:n ni­mel­lä ja toi­mi­pai­kat ovat sekä Rau­mal­la et­tä Lah­des­sa. Yri­tyk­sen toi­min­ta on kui­ten­kin val­ta­kun­nal­lis­ta.

Pää­tuot­tei­naan yri­tys val­mis­taa ja myy kui­va­jää­tä, pul­lot­taa nes­te­mäis­tä hii­li­di­ok­si­dia, tuot­taa eri­kois­puh­dis­tus­pal­ve­lua sekä myy ja vuok­raa kui­va­jää­puh­dis­tus­ka­lus­toa.

Pal­ve­lut myös yk­si­tyi­sil­le

Kui­va­jää­tä käy­te­tään muun mu­as­sa kui­va­jää­puh­dis­tuk­sis­sa, elin­tar­vi­ke­te­ol­li­suu­des­sa, ter­vey­den­huol­los­sa, la­bo­ra­to­ri­ois­sa ja ca­te­ring-pal­ve­luis­sa. Pul­lo­tet­tua hii­li­di­ok­si­dia puo­les­taan käy­te­tään esi­mer­kik­si juo­ma­te­ol­li­suu­des­sa, ra­vin­to­lois­sa, pa­ni­mois­sa, kas­vi­huo­neis­sa sekä kyl­mä­ai­nee­na.

-On hie­noa, et­tä saam­me Suo­men Kui­va­jää Oy:n myö­tä uut­ta lii­ke­toi­min­taa, vah­vaa osaa­mis­ta sekä puh­dis­tus­pal­ve­lui­den kat­ta­vuu­den pa­ran­tu­mis­ta. Kaup­pa on osa mei­dän stra­te­gi­an mu­kais­ta kas­vua ja olem­me tyy­ty­väi­siä, et­tä se nyt to­teu­tui, yrit­tä­jät Nii­na ja Lau­ri Hei­no ker­to­vat.

Täl­lä het­kel­lä yri­tyk­sen asi­ak­kai­na ovat pää­o­sin te­ol­li­suus ja jul­ki­nen sek­to­ri, mut­ta myös yk­si­tyi­set ta­hot ovat ter­ve­tul­lut lisä asi­a­kas­kaar­tiin.

-Mei­dän pal­ve­lu­va­li­koi­mas­ta löy­tyy useim­mi­ten so­pi­va me­ne­tel­mä myös yk­si­tyis­ten asi­ak­kai­den tar­pei­siin. Esi­mer­kik­si ra­ken­nus­ten hir­si- ja tii­li­pin­to­jen puh­dis­tuk­seen kui­va­jää on eri­no­mai­nen rat­kai­su. Tar­peen mu­kaan meil­tä saa myös esi­mer­kik­si la­si­murs­ka- ja test­ra­pu­hal­lus­ta. Va­lit­sem­me yh­des­sä asi­ak­kaan kans­sa ai­na juu­ri hei­dän tar­pei­siin so­pi­van me­ne­tel­män, Nii­na Hei­no ker­too.

Kui­va­jää­pu­hal­luk­ses­ta ei syn­ny toi­si­o­jä­tet­tä

Kui­va­jää­pu­hal­lus on puh­dis­tus­me­ne­tel­mä, jos­sa kui­va­jää­pel­let­te­jä pu­hal­le­taan ko­val­la pai­neel­la puh­dis­tet­ta­val­le pin­nal­le. Pel­let­tien al­hai­nen läm­pö­ti­la, -79 as­tet­ta, jää­dyt­tää lian ja saa sen näin ir­to­a­maan. Te­hok­kuu­des­taan huo­li­mat­ta kui­va­jää­pu­hal­lus on hel­lä­va­rai­nen me­ne­tel­mä.

Puh­dis­tuk­ses­sa käy­tet­tä­vät kui­va­jää­pel­le­tit val­mis­te­taan nes­te­mäi­ses­tä hii­li­di­ok­si­dis­ta, joka syn­tyy te­ol­li­suu­den jät­tee­nä, ei­kä sitä voi­da hyö­dyn­tää te­ol­li­suu­den pro­ses­seis­sa. Kui­va­jää on täy­sin ke­mi­kaa­li­ton­ta ja ha­ju­ton­ta teh­den sii­tä eri­no­mai­sen pe­su­me­ne­tel­män.

Ylei­sim­piä käyt­tö­koh­tei­ta ovat esi­mer­kik­si te­ol­li­suu­den kun­nos­sa­pi­to, tuo­tan­to­ti­lat, muo­tit ja te­lat, kul­jet­ti­met ja säi­li­öt, tur­bii­nit ja säh­kö­moot­to­rit, hir­si-, tii­li- ja be­to­ni­pin­nat, pa­lo­koh­teet sekä yleis­puh­dis­tus.

Kui­va­jään käyt­tö vä­hen­tää myös mer­kit­tä­väs­ti puh­taan ve­den käyt­töä.

- Me­ne­tel­mä on yli­voi­mai­nen huo­koi­siin jul­ki­si­vu­ma­te­ri­aa­lei­hin, sil­lä kos­ka me­ne­tel­mäs­sä ei käy­te­tä vet­tä, vaa­raa kos­teus­vau­ri­oil­le ei ole, Lau­ri Hei­no ker­too.

Puhdistuksella voidaan kohentaa merkittävästi rakennuksen julkisivun ilmettä.

Puhdistuksella voidaan kohentaa merkittävästi rakennuksen julkisivun ilmettä.

La­ser­puh­dis­tus toi­nen ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­nen tapa

La­ser­puh­dis­tus on niin ikään ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­nen puh­dis­tus­me­ne­tel­mä, jos­sa puh­dis­tus ta­pah­tuu va­lon avul­la, il­man ke­mi­kaa­le­ja. Puh­dis­tet­ta­va epä­puh­taus ir­to­aa sa­vu­na il­maan, jos­ta se ke­rä­tään tal­teen sa­vu­kaa­sui­mu­ril­la. Tämä te­kee la­ser­puh­dis­tuk­ses­ta tur­val­li­sen va­lin­nan niin asi­ak­kaal­le kuin ym­pä­ris­töl­le.

La­ser­puh­dis­tus so­pii kai­ken­lais­ten pin­to­jen puh­dis­tuk­seen, oli­vat ne sit­ten huo­koi­sia tai si­lei­tä ta­so­ja, kaa­re­via, ku­pe­ria, kiil­tä­viä, him­mei­tä tai jo­tain sil­tä vä­lil­tä. Myös puh­dis­tet­ta­va pin­ta­ma­te­ri­aa­li saa ol­la mitä ta­han­sa. Me­ne­tel­mä pois­taa te­hok­kaas­ti öl­jyn, ras­van ja muun pint­ty­neen lian pin­taa va­hin­goit­ta­mat­ta.

Se on eri­tyi­sen te­ho­kas ruos­teen ja mui­den ok­si­dien pois­toon.

-La­ser­puh­dis­tus ei vaa­di me­kaa­nis­ta kos­ke­tus­ta pin­nan kans­sa, jo­ten se on ihan­teel­li­nen me­ne­tel­mä herk­kien tai hel­pos­ti vau­ri­oi­tu­vien pin­to­jen puh­dis­ta­mi­seen. Kult­tuu­ri­pe­rin­nön säi­lyt­tä­mi­ses­sä la­ser­puh­dis­tus on­kin ar­vo­kas työ­ka­lu, sil­lä se mah­dol­lis­taa his­to­ri­al­lis­ten esi­nei­den ja ra­ken­nus­ten puh­dis­ta­mi­sen va­hin­goit­ta­mat­ta nii­tä, Nii­na Hei­no sum­maa.

Laserpuhdistusmenetelmässä käytetään valoa hyödyksi.

Laserpuhdistusmenetelmässä käytetään valoa hyödyksi.

Yri­tys toi­mii Suo­men Kui­va­jää Oy:n ni­men al­la ja Lois­tek jat­kaa apu­toi­mi­ni­me­nä tar­jo­ten eri­kois­puh­dis­tu­su­ra­koin­tia.

Pal­ve­lut ja tuot­teet:

Kui­va­jää- ja la­ser­puh­dis­tus.

Pul­lo­tet­tu hii­li­di­ok­si­di.

Kui­va­jää­pel­le­tit ja -blo­kit.

Toi­mi­paik­koi­na Rau­ma ja Lah­ti, toi­min­ta val­ta­kun­nal­lis­ta.