Ilo­na Lah­ti­nen

Suo­mel­la on ta­voi­te ol­la hii­li­neut­raa­li vuo­teen 2035 men­nes­sä, ja ta­voit­tei­siin pää­se­mi­ses­sä met­sä­ta­lou­del­la on kes­kei­nen roo­li. Met­sät ovat tär­kei­tä hii­li­nie­lu­ja, jo­ten on­kin mer­ki­tyk­sel­lis­tä, mi­ten met­siä hoi­de­taan ja käy­te­tään.

Suo­mes­sa met­sän­hoi­dol­la on pit­kät pe­rin­teet, ja met­sä­ta­lou­den pa­ris­sa työs­ken­te­le­vät ovat osaa­via am­mat­ti­lai­sia. On kui­ten­kin to­det­tu, et­tä vuon­na 2022 Suo­men il­mas­to­la­kiin kir­ja­tut ta­voit­teet vaa­ti­vat toi­mia, joi­hin li­sä­o­saa­mi­nen on tar­peen. Tär­keim­mät met­sien hii­li­nie­lui­hin ja met­sien mo­ni­muo­toi­suu­teen vai­kut­ta­vat te­ki­jät ovat sel­lai­sia, joi­hin voi­daan vai­kut­taa vah­vis­ta­mal­la alan am­mat­ti­lais­ten ym­pä­ris­tö­tie­toi­suut­ta.

Tä­män ta­kia Jat­ku­van op­pi­mi­sen ja työl­li­syy­den pal­ve­lu­kes­kus (Jot­pa) on pää­ty­nyt hank­ki­maan met­sä­a­lal­la työs­ken­te­le­vil­le il­mas­to­kes­tä­vän met­sä­ta­lou­den kou­lu­tus­ta. Yh­dek­si kou­lut­ta­jak­si on va­lit­tu Win­No­va.

– Ky­sees­sä on mer­kit­tä­vä pa­nos­tus met­sä­a­lan li­sä­kou­lu­tuk­seen, jos­sa alal­la työs­ken­te­le­vät ke­hit­tä­vät osaa­mis­taan il­mas­to­kes­tä­väs­sä met­sä­ta­lou­des­sa, ker­too Win­No­van Met­sä­Kes­tä­vä-pro­jek­ti­pääl­lik­kö Eli­se Hovi.

Ho­vin mie­les­tä nyt on ai­ka ryh­tyä sa­nois­ta te­koi­hin.

– Me tie­däm­me, mitä kaik­kea mei­dän pi­täi­si teh­dä met­sä­ta­lou­des­sa il­mas­to­ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­sek­si. Sii­nä on ta­voi­tet­ta ker­rak­seen, mut­ta meil­lä on met­sä­a­lal­la hy­vät mah­dol­li­suu­det teh­dä oma osuu­tem­me.

Tut­kit­tuun tie­toon pe­rus­tu­vaa kou­lu­tus­ta

Win­No­van to­teut­ta­ma Hii­li­nie­lui­hin liit­ty­vä osaa­mi­nen met­sä­ta­lou­des­sa -kou­lu­tus­ko­ko­nai­suus koos­tuu nel­jäs­tä osa-alu­ees­ta, jot­ka on tar­koi­tet­tu kah­del­le koh­de­ryh­mäl­le eli met­sien käyt­töä suun­nit­te­le­vil­le ja pää­tök­siä te­ke­vil­le sekä met­sä­töi­tä to­teut­ta­vil­le.

Win­No­vas­sa on tar­jol­la met­sä­toi­mi­hen­ki­löil­le kou­lu­tus­ta met­sien ja soi­den kes­tä­väs­tä ja vas­tuul­li­ses­ta käy­tös­tä sekä mo­ni­muo­toi­suu­den edis­tä­mi­ses­tä. Met­sä­ko­ney­rit­tä­jät ja -kul­jet­ta­jat voi­vat op­pia pie­nen­tä­mään työ­mai­den hii­li­ja­lan­jäl­keä.

Kou­lu­tuk­sen si­säl­tö­jen mää­rit­te­lys­sä on kon­sul­toi­tu laa­jas­ti eri or­ga­ni­saa­ti­oi­ta, jot­ta ne pal­ve­li­si­vat mah­dol­li­sim­man mo­ni­puo­li­ses­ti met­sä­a­laa. Ho­vin mu­kaan Jot­pa on mää­ri­tel­lyt tar­kat raa­mit, joi­den poh­jal­ta Win­No­va tuot­taa kou­lu­tuk­set.

– Olem­me saa­neet oh­jeis­tuk­set kou­lu­tuk­sen laa­juu­des­ta ja kes­tos­ta sekä ai­heet, joi­ta pi­täi­si täs­sä kou­lu­tuk­ses­sa kä­si­tel­lä.

Met­sä­a­lal­la teh­dään pal­jon tut­ki­mus­ta, ja tie­toa met­sien kes­tä­väs­tä käy­tös­tä on ker­ty­nyt mit­ta­vas­ti. Jos­kus tut­ki­mus­tie­don pää­ty­mi­nen osak­si käy­tän­nön työ­tä voi ol­la pit­kän mat­kan ta­ka­na, mut­ta nyt se on tuo­tu lä­hel­le am­mat­ti­lais­ta.

– Täs­sä kou­lu­tuk­ses­sa koo­taan ole­mas­sa ole­vaa tie­toa yh­teen pa­ket­tiin, jos­ta se on help­po omak­sua, Hovi to­te­aa.

Työn ohel­la kes­tä­vän met­sä­ta­lou­den osaa­jak­si

Hovi roh­kai­see kii­reis­tä­kin am­mat­ti­lais­ta ha­keu­tu­maan kou­lu­tuk­seen, sil­lä pää­o­sin ver­kos­sa to­teu­tet­ta­vat kurs­sit on help­po käy­dä työn ohes­sa. Uu­sia op­pe­ja on tar­koi­tus so­vel­taa heti käy­tän­töön.

– Kou­lu­tuk­sen teh­tä­vät liit­ty­vät lä­hei­ses­ti am­mat­ti­lais­ten päi­vit­täi­seen työ­hön. Suu­rin osa opis­ke­lus­ta ta­pah­tuu ha­vain­noi­mal­la omaa työ­tä ja met­säym­pä­ris­töä. Näin siis te­o­ri­aan, ku­ten kir­jal­li­siin töi­hin, me­nee lop­pu­jen lo­puk­si mel­ko vä­hän ai­kaa.

Kou­lu­tuk­ses­ta on hyö­tyä mo­nel­le, sil­lä sen si­säl­löt ovat rää­tä­löi­tä­vis­sä opis­ke­li­jan tar­pei­den mu­kaan, ei­kä kaik­kia tar­jol­la ole­via osia tar­vit­se suo­rit­taa. Opin­to­ja voi ol­la mah­dol­lis­ta hyö­dyn­tää myös osa­na am­mat­ti­kor­ke­a­kou­luo­pin­to­ja.

Opin­to­jen ete­ne­mi­ses­sä ovat aut­ta­mas­sa ai­hei­den asi­an­tun­ti­jat.

– Osa kou­lut­ta­jis­ta on Win­No­van omaa vä­keä. Ha­lu­am­me var­mis­taa kou­lu­tuk­sen laa­dun, jo­ten olem­me so­pi­neet yh­teis­työs­tä myös alan or­ga­ni­saa­ti­oi­den, ku­ten Met­sä­kes­kuk­sen ja Lu­ken, kans­sa.

Haku opin­toi­hin on par­hail­laan au­ki Win­No­van verk­ko­si­vuil­la, ja opin­to­ja voi suo­rit­taa vuo­den 2024 lop­puun as­ti.

– Tämä ti­lai­suus kan­nat­taa il­man muu­ta nyt hyö­dyn­tää, Hovi pai­not­taa.