Po­rin Ter­veys­ta­los­sa on jo vuo­sien ajan toi­mi­nut ta­pa­tur­ma­päi­vys­tys, jos­sa on ai­na pai­kal­la use­am­pi akuut­ti­lää­kä­ri tai akuut­te­ja ti­lan­tei­ta hoi­ta­via yleis­lää­kä­rei­tä.

Ter­veys­pal­ve­lu­joh­ta­ja Kat­ja Lai­ne ker­too ta­pa­tur­ma­päi­vys­tyk­sen ole­van yk­si­kön yl­pey­de­nai­he.

-Ta­pa­tur­ma­päi­vys­tys on laa­jen­tu­nut ai­koi­naan Po­ris­ta mui­hin Suo­men Ter­veys­ta­loi­hin, Lai­ne ker­too.

Ni­mes­tään huo­li­mat­ta ta­pa­tur­ma­päi­vys­tyk­ses­sä hoi­de­taan laa­ja-alai­ses­ti akuut­te­ja asi­oi­ta ai­na las­ten kor­va­tu­leh­duk­sis­ta al­ka­en, ei siis ai­no­as­taan ta­pa­tur­mia. Päi­vys­tyk­seen voi tul­la ajan­va­rauk­sel­la tai ta­pa­tur­ma­ti­lan­teis­sa il­man ajan­va­raus­ta.

Lai­ne us­koo, et­tä tu­le­vai­suu­des­sa yk­si­tyi­set lää­kä­ri­a­se­mat tar­jo­a­vat yhä laa­jem­min päi­vys­tys­pal­ve­lui­ta, sil­lä il­ta- ja vii­kon­lop­pu­a­joil­le on pal­jon ky­syn­tää.

Jat­ko­hoi­to­kin sa­mas­ta ta­los­ta

Hoi­don tar­peen kan­nal­ta kan­nat­taa var­mis­taa, mitä oma ta­pa­tur­ma- tai sai­raus­ku­lu­va­kuu­tus kor­vaa.

Lii­ken­ne­ta­pa­tur­mis­sa ja työ­ta­pa­tur­mis­sa on taus­tal­la la­ki­sää­tei­set va­kuu­tuk­set ja lä­hes poik­keuk­set­ta ta­pa­tur­ma­päi­vys­tyk­seen voi tul­la suo­raan hoi­don aloi­tus­ta var­ten, vaik­ka ei var­si­nai­ses­ti omia mui­ta va­kuu­tuk­sia oli­si­kaan.

-Ta­pa­tur­ma­päi­vys­tys on myös työ­nan­ta­jil­le toi­mi­va pal­ve­lu. Työ­ta­pa­tur­man sat­tu­es­sa koko pro­ses­si ku­van­ta­mi­sis­ta leik­kauk­siin sekä jat­ko­hoi­toon, ku­ten kun­tout­ta­vaan fy­si­o­te­ra­pi­aan, hoi­tuu meil­lä, ei­kä tar­vit­se odot­taa pit­kiä ai­ko­ja. Ku­van­ta­mis­di­ag­nos­tiik­ka, ku­ten mag­neet­ti ja na­tii­vi­ku­vaus, on meil­lä uu­sin­ta huip­pu­tek­no­lo­gi­aa, Lai­ne ker­too.

Rau­man Ter­veys­ta­lol­la ei ole sa­man­lais­ta päi­vys­tys­toi­min­taa kuin Po­ris­sa. Lau­an­tain ajat on va­rat­tu myös akuut­te­ja ti­lan­tei­ta var­ten, ja ajan­va­raus au­ke­aa per­jan­tai­sin.

-Jos on esi­mer­kik­si ku­van­ta­mis­tar­pei­ta, rau­ma­lai­set voi­vat ajaa il­tai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin Po­riin, Lai­ne ker­too.

Ta­pa­tur­miin ja akuut­tei­hin sai­ras­tu­mi­siin

Ter­veys­ta­los­sa työs­ken­te­le­vil­lä akuut­ti­lää­ke­tie­teen eri­kois­lää­kä­reil­lä Mar­ko Sai­ni­ol­la ja Han­na Kor­pe­lal­la on mo­lem­mil­la yli kym­me­nen vuo­den ko­ke­mus sai­raa­la­päi­vys­tyk­ses­sä työs­ken­te­le­mi­ses­tä.

-Me nä­em­me, et­tä meil­lä Po­ris­sa Ter­veys­ta­lol­la ei ole pel­käs­tään ta­pa­tur­ma­päi­vys­tys­tä, vaan yh­tä­lail­la meil­lä on kaik­kiin akuut­tei­hin sai­ras­tu­mi­siin liit­ty­vä päi­vys­tys, ja hoi­dam­me pal­jon var­sin­kin lap­sia päi­vys­tys­po­ti­lai­na, Sai­nio ja Kor­pe­la ker­to­vat.

Päi­vys­tyk­seen voi tul­la vaik­ka juu­ri en­nen sul­ke­mi­sai­kaa il­man huol­ta sii­tä, eh­tii­kö saa­maan hoi­toa.

-Hoi­dam­me kaik­ki päi­vys­tyk­sen ai­ka­na tul­leet po­ti­laat eli tar­vit­ta­es­sa koko hoi­to­ket­ju lää­kä­reis­tä sai­raan­hoi­ta­jiin jous­taa kyl­lä.

Mo­nil­la saat­taa ol­la vää­rä kä­si­tys sii­tä, et­tä päi­vys­ty­sai­koi­na ei oli­si saa­ta­vil­la esi­mer­kik­si la­bo­ra­to­ri­on pal­ve­lui­ta.

-Kun pu­hu­taan ta­pa­tur­ma­päi­vys­tyk­ses­tä tai yli­pää­tään akuu­teis­ta sai­ras­tu­mi­sis­ta, on tär­ke­ää, et­tä asi­ak­kaal­la on mah­dol­li­suus pääs­tä tar­vit­ta­es­sa myös ku­van­ta­mi­seen tai la­bo­ra­to­ri­oon koko au­ki­o­lo­a­jan. Li­säk­si meil­lä ta­pa­tur­ma­päi­vys­tyk­sen sai­raan­hoi­ta­jat ovat ko­ke­nei­ta am­mat­ti­lai­sia, joi­den kans­sa esi­mer­kik­si mur­tu­mien ja haa­vo­jen hoi­to on su­ju­vaa. Il­man näi­tä kaik­kia am­mat­ti­ryh­miä ei päi­vys­tys oli­si mah­dol­lis­ta, Sai­nio muis­tut­taa.

Toi­mi­va hoi­to­ket­ju

Jos­kus ter­vey­son­gel­man rat­kai­suun tar­vi­taan ai­no­as­taan yk­si käyn­ti, mut­ta tar­vit­ta­es­sa teh­dään myös tar­vit­ta­vat lä­het­teet jat­ko­sel­vit­te­lyi­hin. Mag­neet­ti­ku­vauk­seen voi pääs­tä jopa sa­ma­na päi­vä­nä ja no­peim­mil­laan leik­kaus­hoi­toon ta­pa­tur­mis­sa muu­ta­man päi­vän si­säl­lä. Kaik­ki nämä on­nis­tu­vat Ter­veys­ta­lol­la vii­kon jo­kai­se­na päi­vä­nä.

Pal­ve­lu­ko­ko­nai­suus al­kaa jo ta­loon tul­ta­es­sa il­moit­tau­tu­mi­sen yh­tey­des­sä. Asi­a­kas­pal­ve­li­jan kans­sa käy­dään läpi va­kuu­tuk­siin liit­ty­vät kor­vau­sa­si­at ja luo­daan hoi­to­ket­ju, joka mah­dol­lis­taa hel­pon asi­oin­nin.

Asi­a­kas­pal­ve­lus­ta on kä­te­vää myös va­ra­ta jat­ko­hoi­to ja seu­ran­ta­käyn­nit, jol­loin asi­at me­ne­vät su­ju­vas­ti eteen­päin.

No­pe­as­ti hoi­toon

Hen­keä uh­kaa­vien sai­ras­tu­mi­sien ja ta­pa­tur­mien oi­kea hoi­to­paik­ka on sai­raa­la­päi­vys­tys. Kun kyse ei ole hen­keä uh­kaa­vis­ta asi­ois­ta, on Ter­veys­ta­lo hyvä vaih­to­eh­to vält­tää ruuh­kai­nen sai­raa­la­päi­vys­tys ja mah­dol­li­nen tun­tien odot­te­lu.

Sa­mal­la osal­taan vä­hen­ne­tään sai­raa­lan päi­vys­tyk­sen tar­pee­ton­ta ruuh­kau­tu­mis­ta. Mo­nes­sa ti­lan­tees­sa hoi­to voi­daan vä­hin­tään aloit­taa Ter­veys­ta­lol­la ja mi­kä­li lää­kä­ri ar­vi­oi asi­ak­kaan tar­vit­se­van sai­raa­la­hoi­toa, on­nis­tuu se lä­het­teel­lä ti­lan­teen mu­kai­sel­la kii­reel­li­syy­del­lä.

-Po­ti­laan hoi­ta­mi­nen voi ol­la no­pe­aa, mut­ta sa­maan ai­kaan myös rau­hal­lis­ta, kun ta­lon si­säl­lä hoi­to­ket­ju on luo­tu su­ju­vak­si ja ta­voit­teet ovat kai­kil­le sel­kei­tä. Ja mitä tär­kein­tä, po­ti­las voi ko­kea, et­tä hä­nen asi­an­sa ja on­gel­man­sa on kes­kei­ses­sä ase­mas­sa ja sii­hen kes­ki­ty­tään huo­lel­li­ses­ti. Tä­hän pääs­tään vain toi­mi­val­la työ­ym­pä­ris­töl­lä, sau­mat­to­mal­la hoi­to­ket­jul­la ja am­mat­ti­tai­toi­sel­la hen­ki­lö­kun­nal­la, joka meil­tä Ter­veys­ta­lol­ta löy­tyy, Sai­nio ja Kor­pe­la muis­tut­ta­vat.

Marko Sainio ja Hanna Korpela sekä sairaanhoitaja Nina Grönroos tietävät, kuinka tärkeä ja helpottava tekijä saumaton hoitoketju sekä työntekijöiden että potilaiden kannalta on.

Marko Sainio ja Hanna Korpela sekä sairaanhoitaja Nina Grönroos tietävät, kuinka tärkeä ja helpottava tekijä saumaton hoitoketju sekä työntekijöiden että potilaiden kannalta on.

Ter­veys­ta­lon ta­pa­tur­ma­päi­vys­tys avoin­na

Po­ris­sa ma–pe 7–20, la–su 9–18

Rau­mal­la ma–ti 7.30–20, ke–to 7.30–18, pe 7.30–16, la 9–14