Sy­dän­ter­vey­den asi­an­tun­ti­ja­ta­lo Sy­dän­kes­kus on avat­tu Po­rin Mi­kon­ka­dul­la, Yli­o­pis­ton Ap­tee­kin lä­hel­lä. Sy­dän­kes­kus kar­toit­taa sy­dän­tau­te­ja ja oh­jaa nii­den hoi­dos­sa. Vas­taa­no­tol­le pää­set no­pe­as­ti ja il­man lä­he­tet­tä. Pal­ve­luk­ses­sa­si ovat ko­ke­neet kar­di­o­lo­git.

Tut­ki­muk­set usein jo sa­mal­la käyn­nil­lä

”Älä tur­haan mu­reh­di, vaan va­raa ai­ka. Tut­ki­mus­ten tar­ve ar­vi­oi­daan vas­taa­no­tol­la yh­des­sä lää­kä­rin kans­sa. Mah­dol­li­ses­ti tar­vit­ta­vat tut­ki­muk­set voi­daan usein teh­dä jo sa­mal­la käyn­nil­lä, jos asi­a­kas toi­voo niin. Saat tu­lok­set ja tar­vit­se­ma­si hoi­don var­hain”, Tyk­sis­sä ja Sa­ta­sai­raa­las­sa kar­di­o­lo­gi­na toi­mi­nut Ta­pa­ni Vi­hi­nen va­kuut­taa.

Sy­dän- ja ve­ri­suo­ni­tau­dit ovat edel­leen ylei­sin kuo­lin­syy Län­si-Eu­roo­pas­sa.

”Ris­kiin vai­kut­ta­vat elin­ta­po­jen li­säk­si pe­rin­tö­te­ki­jät. Lää­ki­tyk­ses­tä löy­tyy usein apu, ve­ren­pai­ne voi­daan pi­tää ku­ris­sa ja ko­les­te­ro­li ale­nee te­hok­kaas­ti.”

Sa­ri­ta kar­toit­taa ja seu­loo ris­kit

Sai­raan­hoi­ta­ja, pal­ve­lu­koor­di­naat­to­ri Sa­ri­ta Sun­de­lin suo­sit­te­lee ma­ta­lan kyn­nyk­sen sy­dän­kat­sas­tus­ta.

”Teen kar­toi­tuk­sen ja mit­taan ko­les­te­ro­li­ar­vot, ve­ren­so­ke­rit, ve­ren­pai­neen ja teen ekg-mit­tauk­sen. Asi­a­kas saa sa­mal­la käyn­nil­lä ris­ki­ar­vi­on, jos­ta nä­kee, mil­lai­sel­la to­den­nä­köi­syy­del­lä hän sai­ras­tuu sy­dän- tai ve­ri­suo­ni­sai­rau­teen”, Sa­ri­ta ker­too.

Kat­sas­tus so­pii jo­kai­sel­le omas­ta ter­vey­des­tä kiin­nos­tu­neel­le.

Rek­ka tuo TT-tut­ki­muk­sen lä­hel­le­si

Te­hok­kaat tut­ki­mus­lait­teet, ku­ten sy­dä­men ult­ra­ää­ni­lai­te, no­peut­ta­vat tut­ki­mus­ta.

Li­säk­si Sy­dän­kes­kus on va­rus­ta­nut Suo­men en­sim­mäi­sen TT-re­kan, jos­sa on täy­del­li­nen tie­to­ko­ne­to­mog­ra­fi­a­ku­van­ta­mis­lai­te. Sil­lä saa­daan tark­ka kuva se­pel­val­ti­moi­den mah­dol­li­sis­ta tu­kok­sis­ta ja sy­dä­men kun­nos­ta.

Vai­ku­ta it­se sy­dän­ter­vey­tee­si

Kol­me tär­kein­tä asi­aa hy­vään sy­dän­ter­vey­teen ovat

• ko­les­te­ro­li- ja ve­ren­pai­ne­ar­vot

• pai­non­hal­lin­ta ja lii­kun­ta

• tu­pa­koin­nin lo­pet­ta­mi­nen

Sy­dän­kes­kus pal­ve­lee

• sy­dän­tau­tei­hin ja nii­den en­nal­ta eh­käi­syyn eri­kois­tu­nut lää­kä­ri­kes­kus

• pe­rus­tet­tu vuon­na 2005

• toi­mi­pis­te Po­ris­sa, Ou­lus­sa, Ro­va­nie­mel­lä ja 1.1.2023 al­ka­en Hel­sin­gis­sä

• te­kee tii­vis­tä yh­teis­työ­tä ter­veys­kes­kus­ten ja työ­ter­veys­huol­to­jen kans­sa

• Po­rin vas­taa­no­ton osoi­te Mi­kon­ka­tu 7, pu­he­lin 02 720 120

Tie­sit­kö?

Joka vii­des suo­ma­lais­mies ja joka kah­dek­sas suo­ma­lais­nai­nen kuo­lee se­pel­val­ti­mo­tau­tiin.

Ahaa

Sy­dän­kes­kus te­kee myös uni­ap­nea- ja Hol­ter-tut­ki­muk­sia.

Huom!

TT-rek­kaan pää­see myös pyö­rä­tuo­lil­la, sil­lä pe­rä­vau­nus­sa on oma his­si.