Win­No­vas­sa on elo­kuun alus­sa aloit­ta­nut toi­min­tan­sa työ­e­lä­mä­pal­ve­lu­jen yk­sik­kö, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on tar­jo­ta yri­tyk­sil­le koh­den­net­tu­ja pal­ve­lui­ta kes­ki­te­tys­ti yh­den luu­kun pe­ri­aat­teel­la. Yk­si­kös­sä työs­ken­te­le­vät työ­e­lä­mä­pal­ve­lu­pääl­lik­kö Tei­ja Har­ju sekä pal­ve­lu­vas­taa­vat Lee­na Pa­le­nius ja Lee­na Girs. Lee­na Pa­le­niuk­sen vas­tuu­a­lu­ee­na ovat pal­ve­lu- ja hy­vin­voin­ti­a­lat ja Lee­na Gir­sin tek­nii­kan alat. Yk­sik­köä joh­taa Juha-Pek­ka Koi­vu­sa­lo.

Yri­ty­syh­teis­työ­tä on to­teu­tet­tu Win­No­vas­sa toki ai­kai­sem­min­kin, mut­ta uu­den yk­si­kön myö­tä toi­min­ta on suun­ni­tel­mal­li­sem­paa ja joh­de­tum­paa. Yk­si­kön tu­ek­si on op­pi­lai­tok­sen kai­kil­ta kou­lu­tu­sa­loil­ta ni­met­ty pal­ve­lu­a­si­an­tun­ti­joi­ta, joi­ta on kaik­ki­aan noin 30.

- Uu­den yk­sik­köm­me ovet ovat avoin­na ja mei­hin voi ot­taa yh­teyt­tä kai­kis­sa yri­ty­syh­teis­työ­tä kos­ke­vis­sa asi­ois­sa. Me poh­dim­me ja suun­nit­te­lem­me yh­des­sä yri­tyk­sen kans­sa min­kä­lai­set kou­lu­tus­tar­jon­nat so­pi­si­vat juu­ri heil­le ja viem­me asi­oi­ta eteen­päin. Tar­jo­am­me myös apua eri ra­hoi­tus­vaih­to­eh­to­jen suun­nit­te­lus­sa.

- Ta­voit­teem­me on ni­me­no­maan työ­e­lä­män ja op­pi­lai­tok­sen yh­teis­työn ke­hit­tä­mi­nen. Pää­mää­rät­hän ovat mo­lem­mil­la sa­mat: saa­da oi­ke­an­lai­nen työ­voi­ma ja työ­pai­kat koh­taa­maan toi­sen­sa, työ­e­lä­mä­pal­ve­lu­pääl­lik­kö Tei­ja Har­ju ko­ros­taa.

Kump­pa­nuus­so­pi­muk­sia

Win­No­van työ­e­lä­mä­pal­ve­lu­jen yk­sik­kö on ke­hit­tä­nyt uu­den­lai­sen kump­pa­nuus­so­pi­mus­mal­lin, joka on suun­nat­tu eri­tyi­ses­ti isoil­le toi­mi­joil­le. Yri­tyk­sen tai yh­tei­sön kans­sa sol­mi­taan yh­teis­työn vii­te­ke­hyk­sen si­säl­tä­vä kump­pa­nuus­so­pi­mus, jo­hon mo­lem­mat osa­puo­let si­tou­tu­vat. Kump­pa­nuus­toi­min­nan suun­nit­te­lus­ta, seu­ran­nas­ta ja ar­vi­oin­nis­ta vas­taa­vat oh­jaus­ryh­mä ja työ­ryh­mä.

En­sim­mäi­nen kump­pa­nuus­so­pi­mus al­le­kir­joi­tet­tiin 26. Syys­kuu­ta Win­No­van työ­e­lä­mä­pal­ve­lu­jen ja Eu­ran pe­rus­tur­van kes­ken ja te­keil­lä on jo use­am­pia mui­ta­kin so­pi­muk­sia.

- Kaik­kien yri­tys­ten kans­sa ei kui­ten­kaan ole tar­peen laa­tia eri­tyis­tä kump­pa­nuus­so­pi­mus­ta, vaan teem­me pal­jon ar­jen yh­teis­työ­tä mo­nien eri työ­e­lä­män alo­jen kans­sa, Tei­ja Har­ju to­te­aa.

Työ­paik­ka­oh­jaa­ja­kou­lu­tus­ta

Työ­e­lä­mä­pal­ve­lu­jen yk­sik­kö koor­di­noi myös työ­paik­ka­oh­jaa­ja­kou­lu­tus­ta yh­des­sä eri alo­jen kans­sa.

Työ­paik­ka­oh­jaa­ja oh­jaa ja ar­vi­oi op­pi­lai­tok­sen opis­ke­li­joi­ta, jot­ka suo­rit­ta­vat yri­tyk­ses­sä esi­mer­kik­si työ­pai­kal­la opis­ke­lu­aan tai näyt­tö­ään. Työ­paik­ka­oh­jaa­ja on mu­ka­na kou­lu­tus­so­pi­muk­sen te­os­sa yh­des­sä opis­ke­li­jan ja opet­ta­jan kans­sa. Hän esit­te­lee opis­ke­li­jan työ­yh­tei­söl­le ja pe­reh­dyt­tää hä­net työ­hön työ­tur­val­li­suus­sää­dös­ten mu­kai­ses­ti. Työ­paik­ka­oh­jaa­ja an­taa opis­ke­li­jal­le pa­lau­tet­ta ja var­mis­taa kou­lu­tus­so­pi­muk­sen tai op­pi­so­pi­muk­sen laa­duk­kaan to­teu­tu­mi­sen työ­pai­kal­la.

Mak­su­ton­ta työ­paik­ka­oh­jaa­ja­kou­lu­tus­ta jär­jes­te­tään Win­No­van ti­lois­sa Po­ris­sa ja Rau­mal­la, mut­ta sitä voi ti­la­ta myös suo­raan yri­tyk­seen. Myös verk­ko­poh­jai­nen kou­lu­tus on mah­dol­li­nen.

Rek­ry­toin­ti­a­pua ja pal­jon muu­ta

Uu­si työ­e­lä­mä­pal­ve­lu­jen yk­sik­kö tar­jo­aa kou­lu­tuk­sien li­säk­si mo­nia mui­ta­kin yri­tyk­sil­le suun­nat­tu­ja pal­ve­lui­ta.

- Avus­tam­me esi­mer­kik­si rek­ry­toin­tiin liit­ty­vis­sä toi­mis­sa. Voim­me jär­jes­tää vaik­ka­pa koh­den­net­tu­ja pop up -rek­ry­jä, jois­sa yri­tys tu­lee esit­te­le­mään työl­lis­tä­mis­vaih­to­eh­to­jaan jol­le­kin tie­tyl­le val­mis­tu­val­le opis­ke­li­ja­ryh­mäl­le.

- Tar­jo­am­me myös muun mu­as­sa työ­e­lä­män ke­hit­tä­mis­pal­ve­lu­ja, työ­noh­jaus­ta, työ­yh­tei­sö­so­vit­te­lua, muu­tos­val­men­nus­ta ja hen­ki­lös­tön osaa­mi­sen kar­toi­tus­ta.

- Toi­vom­me, et­tä yri­tyk­set ot­tai­si­vat roh­ke­as­ti yh­teyt­tä. Yh­des­sä löy­däm­me var­mas­ti rat­kai­sut kaik­kiin työ­e­lä­mää ja kou­lu­tus­ta kos­ke­viin ti­lan­tei­siin, Tei­ja Har­ju kan­nus­taa.