Win­No­va pa­nos­taa työ­e­lä­mäyh­teis­työ­hön. Ai­to läs­nä­o­lo yri­tyk­sis­sä, täs­mä­kou­lu­tuk­set, rek­ry­a­pu ja esi­mer­kik­si ke­sä­op­pi­so­pi­mus ta­kaa­vat en­tis­tä jous­ta­vam­man pal­ve­lun. Myös uu­den kam­puk­sen ny­ky­ai­kai­set op­pi­mi­sym­pä­ris­töt ovat kump­pa­niy­ri­tys­ten käy­tös­sä.

Win­No­va eli Län­si­ran­ni­kon Kou­lu­tus Oy on en­tis­tä pal­ve­lu­hen­ki­sem­pi.

– Ta­lon si­säl­lä on hyvä drai­vi ja roh­keut­ta ke­hit­tää am­mat­ti­kou­lu­tus­ta. Ha­lu­am­me te­hos­taa yh­teyk­siä yrit­tä­jiin ja yh­tey­de­no­tot kä­si­tel­lään vä­lit­tö­mäs­ti. Pal­ve­lui­him­me pää­see kä­te­väs­ti tu­tus­tu­maan osoit­tees­sa win­no­va.fi, vink­kaa op­pi­mi­sym­pä­ris­töis­tä ja työ­e­lä­mä­pal­ve­luis­ta vas­taa­va joh­ta­ja Juha-Pek­ka Koi­vu­sa­lo.

Ver­kon kaut­ta voi pyy­tää tar­jouk­sia esi­mer­kik­si kou­lu­tus- ja ke­hit­tä­mis­pal­ve­luis­ta tai joh­ta­mis- ja esi­mies­val­men­nuk­sis­ta. Suo­sit­tu­ja ovat myös yri­tyk­sen tyky-päi­vät. Pal­ve­lu­ka­dul­ta saa kaik­kea hius­ten­leik­kuus­ta kas­vo­hoi­toon, jal­ka­hoi­toon ja vaik­ka­pa lou­naa­seen.

Tur­val­li­suus­kou­lu­tus alan huip­pua

Uu­del­la kam­puk­sel­la esi­mer­kik­si so­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lan sekä tur­val­li­suu­sa­lan ti­lat ovat Suo­men huip­pu­ta­soa.

– Mo­nes­sa yri­tyk­ses­sä tur­val­li­suus­kou­lu­tus on pa­kol­lis­ta tai ai­na­kin suo­ta­vaa. Kaup­po­jen au­ki­o­lo­a­jat pi­te­ne­vät ja tur­va­myy­jä­kou­lu­tus nou­see ar­voon­sa. Myös hoi­to­a­lal­la tur­va­kou­lu­tuk­seen pa­nos­te­taan jat­ku­vas­ti. Tur­va­kou­lu­tuk­ses­sa Win­No­va on­kin ai­van ke­hi­tyk­sen kär­jes­sä, Koi­vu­sa­lo jat­kaa.

Win­No­va tar­jo­aa uu­sia op­pi­mis- ja si­mu­laa­ti­oym­pä­ris­tö­jään yri­tys­ten käyt­töön. Vas­ta­vuo­roi­ses­ti se vuok­raa kump­pa­niy­ri­tys­ten­sä lai­te­kan­taa, esi­mer­kik­si met­sä- ja kai­vin­ko­nei­ta.

– Näin opis­ke­li­jat pää­se­vät heti käyt­tä­mään ny­ky­ai­kai­sin­ta tek­niik­kaa ja ovat en­tis­tä val­miim­pia työ­e­lä­mään.

Kak­si sil­mää, yk­si suu: yrit­tä­jien toi­veet kuul­laan

Yri­tyk­set ovat Win­No­van kump­pa­nei­ta, joi­ta ha­lu­taan pal­vel­la mah­dol­li­sim­man hy­vin. Lip­pu­jen ja lap­pu­jen lä­het­tä­mi­sen si­jaan ol­laan läs­nä, sil­mäk­käin yri­tyk­sis­sä opis­ke­li­joi­den ja yrit­tä­jän konk­reet­ti­se­na link­ki­nä. Li­säk­si jär­jes­te­tään sään­nöl­li­ses­ti si­dos­ryh­mä­ti­lai­suuk­sia ja ol­laan mu­ka­na ken­täl­lä: ko­kouk­sis­sa, mes­suil­la, ta­pah­tu­mis­sa… www.win­no­va.fi/ta­pah­tu­mat

– Tär­kein­tä on tie­tys­ti tuot­taa hy­vin kou­lu­tet­tu­ja nuo­ria työ­e­lä­män pal­ve­luk­seen. Tämä vaa­tii en­tis­tä enem­män pai­kal­la oloa, konk­reet­tis­ta käy­mis­tä yri­tyk­sis­sä. Ko­ros­tan­kin ai­na, et­tei ih­mi­sel­lä tur­haan ole kak­si kor­vaa ja yk­si suu. Opet­ta­jiem­me tär­keä teh­tä­vä on kuun­nel­la, mitä yri­ty­se­lä­mä kai­paa, Koi­vu­sa­lo lin­jaa.

Win­No­vas­sa teh­dään myös täs­mä­työl­lis­tys­tä.

– Yrit­tä­jä voi soit­taa meil­le, jos hä­nel­le is­kee akuut­ti työ­voi­ma­pu­la. Me seu­lom­me omis­ta opis­ke­li­jois­tam­me ti­lan­tee­seen so­pi­vim­mat eh­dok­kaat. Ha­lu­am­me teh­dä työl­lis­tä­mi­sen yrit­tä­jäl­le mah­dol­li­sim­man hel­pok­si.

Kou­lu­tet­tu hen­ki­lö­kun­ta pa­ran­taa kil­pai­lu­ky­kyä

Tut­kin­non suo­rit­ta­mi­nen kan­nat­taa ai­na – sa­moin kou­lu­te­tun hen­ki­lö­kun­nan palk­kaa­mi­nen.

Koi­vu­sa­lo muis­tut­taa, et­tä yri­tyk­sen kil­pai­lu­ky­vyn kan­nal­ta kou­lu­tet­tu hen­ki­lö­kun­ta on A ja O. Usein jo ser­ti­fi­oin­ti vaa­tii tätä ja tut­kin­not­to­mat työn­te­ki­jät voi­vat ol­la es­te kaup­po­jen syn­ty­mi­sel­le. Kou­lu­tet­tu työ­voi­ma pai­naa vaa­ka­ku­pis­sa myös yri­tys­kaup­pa­ti­lan­teis­sa myyn­ti­hin­taa nos­ta­vas­ti.

– Kan­nus­tan opis­ke­li­joi­ta ai­na vie­mään opin­not maa­liin. Tut­kin­to ta­kaa laa­jat mah­dol­li­suu­det ja pa­rem­mat pal­kan, ki­teyt­tää Juha-Pek­ka Koi­vu­sa­lo.