Win­No­van työ­e­lä­mä­pal­ve­lui­den ta­voit­tee­na on aut­taa Sa­ta­kun­nan alu­een työ­nan­ta­jia saa­maan osaa­vaa työ­voi­maa. Hy­vä­nä rat­kai­su­na on yri­tyk­sen ja Win­No­van vä­li­nen kump­pa­nuus, jos­sa pal­ve­lut rää­tä­löi­dään yk­si­löl­li­ses­ti vas­taa­maan yri­tyk­sen tar­pei­ta.

– Täl­lä het­kel­lä meil­lä on so­pi­mus­kump­pa­nei­na noin 60 sa­ta­kun­ta­lais­ta työ­nan­ta­jaa. Hei­dän kans­saan ta­va­taan sään­nöl­li­ses­ti ja suun­ni­tel­laan yh­des­sä teh­tä­viä toi­min­to­ja, pal­ve­lu­vas­taa­va Lena Girs Kals­ke sa­noo.

Kump­pa­nuus­pal­ve­lut voi­vat ol­la hy­vin eri­lai­sia. Kou­lu­tus­ten li­säk­si yri­tyk­sel­lä on mah­dol­li­suus saa­da Win­No­vas­ta apua esi­mer­kik­si ta­pah­tu­mien tai tyhy-päi­vien jär­jes­tä­mi­seen.

– Meil­lä on op­pi­lai­tok­ses­sa ai­van hui­kea kat­taus mo­nen­lais­ta osaa­mis­ta, kos­ka kou­lu­tu­sa­lo­ja on pal­jon. Opis­ke­li­jat voi­vat ol­la osa yri­tyk­sen ta­pah­tu­mia tai toi­min­to­ja, jol­loin mo­lem­mat osa­puo­let voit­ta­vat. Opis­ke­li­jat saa­vat ko­ke­mus­ta ja yri­tys mo­ni­nai­sia hyö­ty­jä, ku­ten nä­ky­vyyt­tä, osaa­mis­ta tai apua rek­ry­toin­tiin, työ­e­lä­mä­pal­ve­lui­den joh­ta­ja Tei­ja Har­ju li­sää.

– Yri­tyk­sen tar­pei­siin rää­tä­löi­dyt kou­lu­tus­pal­ve­lut tu­ke­vat niin työ­nan­ta­jia, työn­te­ki­jöi­tä kuin op­pi­lai­tos­ta­kin. Pa­ras­ta yh­teis­työs­sä on­kin win-win-ti­lan­ne, jos­sa kaik­ki voit­ta­vat.

Tu­le­vai­suus muut­taa myös työ­teh­tä­viä

Kos­ka työ­e­lä­mä ja työn­te­ki­jöi­den osaa­mis­tar­peet muut­tu­vat ny­kyi­sin no­pe­aan tah­tiin, vaa­tii se työn­te­ki­jöil­tä läpi elä­män jat­ku­vaa op­pi­mis­ta. Win­No­van jat­ku­van op­pi­mi­sen po­lul­la työ­e­lä­mäs­sä jo mu­ka­na ole­vien on mah­dol­lis­ta päi­vit­tää osaa­mis­taan.

– Lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa ar­vi­ol­ta joka nel­jäs työ­teh­tä­vä tu­lee muut­tu­maan mer­kit­tä­väs­ti. Tämä tar­koit­taa sitä, et­tä työn­te­ki­jöi­den pi­täi­si suh­tau­tua po­si­tii­vi­ses­ti osaa­mi­sen­sa ke­hit­tä­mi­seen ja uu­den op­pi­mi­seen, Win­No­van Työ­e­lä­mä­pal­ve­lui­den pal­ve­lu­vas­taa­va Jori Sai­ne ker­too.

Yh­te­nä vas­tuu­a­lu­ee­naan hä­nel­lä on Jat­ku­van op­pi­mi­sen ja työl­li­syy­den pal­ve­lu­kes­kuk­sen (JOT­PA) val­ti­o­na­vus­tus­ten avul­la jär­jes­tet­tä­vien kou­lu­tus­ten koor­di­noin­ti. Kou­lu­tuk­sis­sa ta­voit­tee­na on tar­jo­ta työn­te­ki­jöil­le täy­den­nys­kou­lu­tus­ta tai mah­dol­li­suut­ta opis­kel­la ko­ko­naan uut­ta alaa.

– Pi­däm­me ak­tii­vi­ses­ti yh­teyt­tä työ­e­lä­mään ja py­rim­me ole­maan ak­tii­vi­sia niil­lä aloil­la, jois­sa on tar­vet­ta li­sä­o­saa­mi­sel­le. Hie­noa on, et­tä osa kou­lu­tuk­sis­ta on suun­nat­tu myös maa­han­muut­ta­jil­le. Täl­lä het­kel­lä on käyn­nis­sä JOT­PA kou­lu­tuk­set esi­mer­kik­si hoi­va-, puh­taus- ja ra­vin­to­la-aloil­le.

Sa­ta­kun­nas­sa ol­laan ra­ken­ta­mas­sa var­si­nais­ta ak­ku­kes­kit­ty­mää.

– Ilok­se­ni voin to­de­ta, et­tä olem­me­kin juu­ri käyn­nis­tä­mäs­sä yh­teis­työ­nä Sa­ta­e­dun ja SAM­Kin kans­sa ak­ku­te­ol­li­suu­den pe­rus­tei­siin liit­ty­vää kou­lu­tus­ko­ko­nai­suut­ta, jo­hon opis­ke­li­ja­ha­ku käyn­nis­tyy vie­lä ke­vään ai­ka­na.

So­pi­mus­kump­pa­nuus on mo­lem­min­puo­li­nen etu

Würth on teh­nyt Win­No­van kans­sa yh­teis­työ­tä jo yli 20 vuot­ta, mut­ta so­pi­mus­kump­pa­nuus­mal­lin alet­tua lä­hes nel­jä vuot­ta sit­ten, yh­teis­työs­tä on tul­lut jär­jes­tel­mäl­li­sem­pää.

– Meil­lä on käy­tös­sä vuo­si­kel­lo ja ko­koon­num­me sään­nöl­li­ses­ti muu­ta­man ker­ran vuo­des­sa ke­hit­tä­mään toi­min­taa. Ai­ka­tau­lu­tus ja jär­jes­tel­mäl­li­syys on ol­lut yh­teis­työs­sä pa­ras­ta; ai­kai­sem­min se no­ja­si muu­ta­man in­nos­tu­neen opet­ta­jan ja myy­jän va­ras­sa, myyn­ti­pääl­lik­kö Tuo­mas Aro sa­noo.

Kaup­pa­kes­kus Puu­vil­lan ja Win­No­van vä­li­nen yh­teis­työ nä­kyy kaup­pa­kes­kuk­sen asi­ak­kail­le. Ta­ka­na on esi­mer­kik­si suu­ri ta­pah­tu­ma, jos­sa Win­No­van kou­lu­tus­po­lut pää­si­vät esil­le.

– Opis­ke­li­jat pää­se­vät ta­pah­tu­mis­sa te­ke­mään esi­mer­kik­si pi­ka­kam­pauk­sia tai mit­taa­maan ve­ren­pai­net­ta. Ne ovat hyvä kei­no saa­da käy­tän­nön ko­ke­mus­ta ja se on yh­teis­työs­sä pa­ras­ta. Li­säk­si kou­lu­tus­vaih­to­eh­to­ja poh­ti­vat nuo­ret pää­se­vät nä­ke­mään, mitä kou­lu­tu­sa­lat konk­reet­ti­ses­ti pi­tä­vät si­säl­lään, kaup­pa­kes­kus­joh­ta­ja Tii­na Justén ker­too.

Rau­man sa­ta­mas­sa ope­raat­to­ri­na toi­mi­va Eu­ro­ports Rau­ma Oy on erit­täin tyy­ty­väi­nen yh­teis­työ­hön. HRD ma­na­ger Han­na Ma­ria Koi­vu­la ker­too, et­tä su­ju­van ja tii­viin yh­teis­työn an­si­os­ta Win­No­van kans­sa on ol­lut help­po jär­jes­tää kou­lu­tuk­sia ja saa­da osaa­vaa työ­voi­maa.

– Yh­teis­työ on jous­ta­vaa ja olem­me ai­na saa­neet no­pe­al­la­kin ai­ka­tau­lul­la käyn­tiin uu­sia kou­lu­tuk­sia. Eri­lai­set rek­ry­kou­lu­tuk­set ovat yk­si pol­ku töi­hin meil­le ah­tau­sa­lal­le, kos­ka ala vaa­tii eri­koi­so­saa­mis­ta.

Yh­teis­työ Osuus­kaup­pa Keu­lan kans­sa on pi­tä­nyt si­säl­lään eri­lai­sia kou­lu­tuk­sia ja rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­mia. Hen­ki­lös­tön ke­hit­tä­mis­pääl­lik­kö Lau­ri Fri­man pi­tää yh­teis­työ­tä avoi­me­na ja toi­min­ta­mal­lia so­pi­van epä­muo­dol­li­se­na. Yh­teis­työ­tä ke­hi­te­tään jat­ku­vas­ti ja Keu­la on saa­nut sen tu­lok­se­na hy­viä työs­sä­op­pi­joi­ta, op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tet­ta­via ja työn­te­ki­jöi­tä.

– Pa­ras­ta yh­teis­työs­sä on jat­ku­va uu­den op­pi­mi­nen ja omien kä­si­tys­ten haas­ta­mi­nen. Op­pi­lai­to­syh­teis­työ tuo yri­tyk­sen lä­hel­le nuor­ten ar­kea ja mah­dol­lis­taa yri­tyk­sen toi­min­nan ar­vi­oin­nin hei­dän nä­kö­kul­mas­taan ja hei­dän elä­män­ti­lan­tees­taan, hän sa­noo.

Win­No­van Työ­e­lä­mä­pal­ve­lut tar­jo­aa työ­e­lä­mää ke­hit­tä­viä, yk­si­löl­li­siä ja jous­ta­via osaa­mi­sen pal­ve­lui­ta.

Kysy li­sää! ty­oe­la­ma­pal­ve­lut@win­no­va.fi