Ko­ro­na-ai­ka on tuo­nut pal­jon muu­tok­sia elä­määm­me, myös po­si­tii­vi­sia. Hy­vät ide­at ja asi­at jää­vät var­maan py­sy­vik­si. Rau­mal­la jär­jes­tet­ty Lu­men-va­lo­tai­de viik­ko oli ai­van mah­ta­va to­dis­tus sii­tä. Hy­vän­tuu­li­sia ih­mi­siä oli pal­jon liik­keel­lä per­hei­neen.

Ko­ro­nan ta­kia kä­si­hy­gie­ni­as­ta huo­leh­ti­mi­nen on li­sään­ty­nyt. Inf­lu­es­sa­kin on vä­hen­ty­nyt hy­gie­ni­an ja eh­kä kas­vo­mas­kien käy­tön myö­tä. Olem­me pi­tä­neet hie­nos­ti yh­des­sä toi­sis­tam­me huol­ta. Het­ken vie­lä jak­sam­me, ro­ko­tuk­set ovat ihan juu­ri al­ka­mas­sa.

Nyt, kun isol­la jou­kol­la si­säl­lä ta­pah­tu­vas­ta har­ras­tus­toi­min­nas­ta on jou­dut­tu tois­tai­sek­si luo­pu­maan, moni on löy­tä­nyt kor­vaa­vaa te­ke­mis­tä ul­ko­na liik­ku­mi­ses­ta tal­ven myö­tä. Hiih­tä­mi­ses­tä, pulk­ka­mä­es­tä tai luis­te­lus­ta on saa­nut hy­vää miel­tä ja voi­nut ta­va­ta tut­tu­ja­kin, ko­ro­na­ra­joi­tuk­set huo­mi­oi­den. Rau­mal­la on lois­ta­vat har­ras­tus­mah­dol­li­suu­det. Au­rin­koi­ses­sa tal­vi­sääs­sä me­ren jääl­lä kä­ve­le­mi­nen on meil­le rau­ma­lai­sil­le luk­sus­ta, jos­ta si­sä­maas­sa asu­vat voi­vat vaan unel­moi­da. Me­ren jääl­le on teh­ty hie­no reit­ti, jos­sa kä­ve­ly on­nis­tuu jopa pyö­rä­tuo­lil­la tai rol­laat­to­rin kans­sa.

Ko­ro­na ja sen haas­teet on saa­nut mo­net te­ke­mään va­paa­eh­tois­työ­tä ja aut­ta­maan apua tar­vit­se­vaa. Vai­kei­na ai­koi­na yh­tei­söl­li­syys meis­sä kai­kis­sa on nous­sut esil­le, ke­tään ei jä­te­tä yk­sin.

Päi­vät pi­te­ne­vät, au­rin­ko pais­taa ja ke­vät te­kee tu­lo­aan. Rau­man kau­pun­ki ke­hit­tyy va­kaas­ti eteen­päin, vaik­ka ta­lou­den tiu­kat ajat jat­ku­vat. Mi­nul­la on luot­ta­vai­nen kat­se yh­tei­seen tu­le­vai­suu­teen ja näi­nä poik­keuk­sel­li­si­na ai­koi­na tär­kei­siin kun­ta­vaa­lei­hin.

Ää­nes­tä­mäl­lä vai­ku­tat! Teh­dään Sa­ta­kun­nas­ta Suo­men ää­nes­ty­sak­tii­vi­sin maa­kun­ta ja Rau­mas­ta ”ää­nek­käin" kau­pun­ki!

Sari Sei­me­lä

Rau­man kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jä­sen

Sdp kun­nal­lis­jär­jes­tön pu­heen­joh­ta­ja