Mei­dän­kin maa­kun­nas­sa on pula työn­te­ki­jöis­tä, niin yk­si­tyi­sel­lä kuin jul­ki­sel­la puo­lel­la. Si­jai­sia ei saa­da ja osa työn­te­ki­jöis­tä te­ke­vät ns. tup­laa työ­tä. Yhä use­am­pi opet­ta­ja ja hoi­ta­ja miet­tii alan­vaih­toa. Olem­me­ko luo­neet sel­lai­set jär­jes­tel­mät ja työ­muo­dot, et­tä se ei enää hou­kut­te­le uu­sia te­ki­jöi­tä? Työn­te­ki­jöi­den hy­vin­voin­ti on en­si­ar­voi­sen tär­ke­ää, jot­ta he py­syi­si­vät työ­e­lä­mäs­sä. Työ­nan­ta­jil­la on mer­kit­tä­vä roo­li työ­hy­vin­voin­nis­sa. Jul­ki­sel­la puo­lel­la tu­li­si pa­nos­taa yhä enem­män sii­hen, et­tä esi­mie­hil­lä oli­si oi­ke­as­ti ai­kaa tu­kea työn­te­ki­jöi­tään. Kai­kil­la kun­ta­päät­tä­jil­lä on nyt suu­ri vas­tuu, kun vuo­den 2022 ta­lou­sar­vi­oi­ta val­mis­tel­laan. Si­vis­tys- ja ter­vey­den­hoi­to­puo­li tar­vit­see nyt li­sä­pa­nos­tuk­sia. Mi­ten yri­tyk­set sai­si­vat sit­ten hel­pom­min uut­ta työ­voi­maa? Olem­me iloi­sia hal­li­tuk­sen pää­tök­ses­tä, jon­ka mu­kaan vuon­na 2022 luo­daan ns. kah­den vii­kon pi­ka­kais­ta työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton edis­tä­mi­sek­si. En­si vuon­na on tu­los­sa rek­ry­toin­ti­tu­en ko­kei­lu, ta­lou­del­li­nen tuki yri­tyk­sel­le, joka palk­kaa en­sim­mäi­sen työn­te­ki­jän­sä. Ko­kei­lu­ryh­mään va­li­taan sa­tun­nai­ses­ti 3 500 yri­tys­tä. Ko­kei­luun osal­lis­tu­vat yri­tyk­set voi­vat käyt­tää 10 000 eu­ron suu­rui­sen tu­ki­sum­man kat­taak­seen jopa 50 % työn­te­ki­jöi­den­sä palk­ka­kus­tan­nuk­sis­ta. Eri ko­kei­lu­ja pi­tää us­kal­taa nyt teh­dä, jot­ta yri­tyk­set sai­si­vat pal­kat­tua li­sää työn­te­ki­jöi­tä. Yri­tyk­sil­lä on erit­täin tär­keä roo­li mei­dän Sa­ta­kun­nas­sa.

Sa­ta­kun­da har brist på ar­betsk­raft

Vårt lands­kap li­der ock­så av brist på ar­betsk­raft, gäl­ler det se­dan den pri­va­ta- el­ler of­fent­li­ga sek­torn. Det är svårt att få vi­ka­rier och ar­bets­ta­gar­na gör s.k. dub­b­la ar­be­ten. Flera lä­ra­re och mån­ga vår­da­re har med­de­lat att de sö­ker sig till and­ra yr­ken. Har vi nu gjort upp så­da­na sys­tem och ar­bets­me­to­der som in­te loc­kar nya ar­bets­ta­ga­re? Ar­bets­ta­gar­nas väl­må­en­de har en av­gö­ran­de roll i att per­so­ner­na är i ar­bets­li­vet. Ar­bets­gi­var­na har ock­så en be­ty­dan­de roll gäl­lan­de väl­må­en­de. Inom den of­fent­li­ga sek­torn bor­de man se till, att för­män­nen har til­l­räck­li­ga re­sur­ser att stöda sina ar­bets­ta­ga­re. Al­la kom­mu­na­la bes­luts­fat­ta­re har nu ett stort ans­var när år 2022 bud­get för­be­reds. Nu be­hövs det til­läg­gs­re­sur­ser till både bild­nings- och häl­so­vårds­sek­torn. Hur kan den pri­va­ta sek­torn få lät­ta­re ny ar­betsk­raft? Vi väl­kom­nar re­ge­rin­gens förs­lag om en s.k. exp­res­s­fil på två vec­kor för att främ­ja ar­betsk­raft­sin­vand­rin­gen. Näs­ta år kom­mer det ett nytt rek­ry­te­rings­s­töds för­sök, ett eko­no­miskt stöd till fö­re­tag som gör sin förs­ta ans­täl­l­ning. I för­sö­ket väljs slump­mäs­sigt 3 500 fö­re­tag till för­söksg­rup­pen. De fö­re­tag som del­tar kan ut­nyt­t­ja en stöd­sum­ma på 10 000 eu­ro för att täc­ka upp till 50 % av de ans­täl­l­das lö­ner. Vi mås­te våga ut­fö­ras oli­ka för­sök för att fö­re­ta­gen skul­le ha bät­t­re möj­lig­het att ans­täl­la ny per­so­nal. Fö­re­ta­gen har en vik­tig roll, i vårt Sa­ta­kun­da.

Ju­ha­ni Jär­vi­nen

RKP – SFP Sa­ta­kun­ta, ord­fö­ran­de, pu­heen­joh­ta­ja