So­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­ja on tär­ke­ää ke­hit­tää rin­nak­kain, ei­kä kum­pi­kaan saa jää­dä tois­ten­sa jal­koi­hin.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den tär­kein ta­voi­te on mie­les­tä­ni laa­duk­kai­den lä­hi­pal­ve­lui­den saa­vu­tet­ta­vuus ja Kii­reet­tö­mään hoi­toon pää­sy 7 päi­väs­sä. Asi­an­tun­ti­joi­den yh­des­sä toi­mi­mi­nen yh­teis­ten ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­sek­si so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon alal­la. Tär­kei­tä yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta ei saa unoh­taa, ku­ten mm. yri­tys­sek­to­ria, kaik­kia alu­een jär­jes­tö­jä, yk­si­tyi­siä ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lun tuot­ta­jia sekä va­paa­eh­tois­tois­työ­tä. Näis­sä asi­ois­sa 3. sek­to­rin toi­mi­joi­den ase­ma tu­lee tur­va­ta, ei­kä hei­dän osaa­mis­taan saa hu­ka­ta.

Pai­kal­lis­tun­te­mus­ta tar­vi­taan myös työl­li­syy­den hoi­dos­sa, jos­sa on tu­los­sa mit­ta­via muu­tok­sia lä­hi­vuo­si­na. Nämä tu­le­vat muu­tok­set tu­lee huo­mi­oi­da tu­le­vien hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den val­mis­te­lu­työs­sä. Täs­sä asi­as­sa tu­lee teh­dä laa­ja-alais­ta yh­teis­työ­tä kun­tien, hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den sekä Ke­lan ja Te-toi­mis­to­jen kans­sa. Työl­li­syy­den toi­mi­jat ja yri­tys­sek­to­ri tu­li­si ot­taa mu­kaan ver­kos­toi­hin.

So­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­los­sa on run­saas­ti yh­dys­pin­to­ja esi­mer­kik­si päih­de- sekä mie­len­ter­veys­työs­sä ja työl­li­syy­den­hoi­don pal­ve­luis­sa. Vam­mais­nä­kö­kul­ma tu­lee huo­mi­oi­da kai­kes­sa koko val­mis­te­lun ajan. Ar­jen am­mat­ti­lai­set tie­tä­vät par­hai­ten mi­ten työ­tä ja sen toi­mi­vuut­taa so­si­aa­li- ja ter­vey­den­hoi­dos­sa pys­ty­tään ke­hit­tä­mään niin, et­tä pääl­lek­käi­syyk­sil­tä väl­ty­tään. Sääs­tö­jä saa­daan ver­kos­toi­tu­mal­la.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den val­tuu­tet­tu­jen tu­lee osal­lis­tua pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­seen yh­des­sä yli puo­lu­e­ra­jo­jen ja tuo­da oma osaa­mi­sen­sa hyö­dyn­tä­mään kan­sa­lais­ten pal­ve­lu­jen val­mis­te­lua koko Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la.

Hy­vin­voin­nin tur­vaa­mi­nen vaa­tii konk­reet­ti­sia te­ko­ja ja osaa­mis­ta, ei­vät­kä pel­kät lu­pauk­set enää rii­tä! Sinä pää­tät, mi­ten pal­ve­lut jat­kos­sa jär­jes­te­tään Sa­ta­kun­nas­sa.

Ca­ri­ta Vir­ta­nen

Asi­an­tun­ti­ja, lä­hi­hoi­ta­ja, sai­raan­hoi­ta­ja (AMK), kun­tou­tuk­se­noh­jaa­ja (AMK). JHL va­ra­luot­ta­mus­mies Sa­ta­kun­nas­sa.

Alu­e­vaa­lieh­do­kas Sa­ta­kun­nas­sa