Sei­ja Väre

Ky­sees­sä ei ole mi­kään uu­tuus­koh­de, sil­lä en­sim­mäi­set ui­ma­rit saa­pui­vat Jur­ma­laan jo 1730-lu­vul­la. Aluk­si alu­een ka­las­ta­jat vuok­ra­si­vat mök­ke­jään lo­ma­lai­sil­le, kun­nes en­sim­mäi­nen ui­ma­la­ra­ken­nus val­mis­tui vuon­na 1847. Ke­sä­mök­kien ra­ken­ta­mi­nen kiih­tyi rau­ta­tien val­mis­tut­tua 1877 ja sa­mal­la ter­veys­kyl­py­löi­tä alet­tiin pe­rus­taa. Ke­me­rin alu­een rik­ki­läh­tei­tä ovat pai­kal­li­set kau­an käyt­tä­neet ter­veys­hoi­to­na, mut­ta 1800-lu­vul­la toi­min­ta laa­je­ni huo­mat­ta­vas­ti.

Jur­ma­la on kol­men­tois­ta ran­ta­ky­län muo­dos­ta­ma ket­ju. Nii­hin pää­see kä­te­väs­ti kul­ke­maan pai­kal­lis­ju­nal­la tai pik­ku­bus­seil­la. Ky­lis­tä Ma­jo­ri muis­tut­taa lä­hin­nä tu­ris­ti­kes­kus­ta, mut­ta rau­hal­lis­ta lo­ma­paik­kaa et­si­vän kan­nat­taa yö­pyä vaik­ka­pa hil­jai­sem­mas­sa Bul­du­ris­sa. Lä­hi­lii­ken­teen tak­sat ei­vät pää­tä hui­maa, vaik­ka isos­ta lau­kus­ta­kin ve­loi­te­taan 0,42 eu­roa Rii­an ja Bul­du­rin vä­li­sel­lä mat­kal­la!

Kau­pun­ki on hiek­ka­ran­to­jen­sa li­säk­si kuu­lui­sa kau­niis­ta, pit­si­ko­ris­tei­sis­ta ta­lois­ta ja niin­pä toi­nen tois­taan hie­nom­pia py­tin­ke­jä näh­tiin joka pai­kas­sa. Sil­miin pis­ti paik­ko­jen siis­teys ja kau­niit kuk­kais­tu­tuk­set. As­tut­ta­es­sa ju­nas­ta Ma­jo­ris­sa, lä­hel­lä on heti ai­ko­jen ha­vi­naa eli vuon­na 1925 ra­ken­net­tu en­ti­nen ho­tel­li Ma­jo­ri. Ny­kyi­sin sitä pää­see ihai­le­maan vain ul­ko­a­päin. Ho­tel­lis­sa oli ai­ka­naan sata huo­net­ta. Siel­lä on pi­det­ty 1930-lu­vul­la jopa jazz-kon­sert­te­ja ja kel­lo vii­den tee­tans­si­ai­sia.

Ui­ma­ran­nal­la kävi ku­hi­na au­rin­koi­se­na hei­nä­kuun päi­vä­nä. Vilk­kain katu on Jo­mas ie­la, min­kä var­rel­ta löy­tyy pie­niä kä­si­työ­kaup­po­ja ja hir­mui­nen mää­rä jää­te­lö­ki­os­ke­ja. Vä­lil­lä on mu­ka­va is­tah­taa kah­vil­le ja vain kat­sel­la ih­mi­siä. Ju­na­py­säk­ki Ma­jo­ris­sa on ai­van Lie­lu­pe-joen ran­nal­la. Kau­pun­ki jää joen ja lah­den vä­liin.

Jur­ma­lan hiek­ka­ran­noil­la viih­ty­vät lap­si­per­heet­kin hy­vin. Kau­pun­gis­sa on myös mu­ka­vat maas­tot pyö­räil­lä. Kä­ve­ly­ret­kiä kan­nat­taa teh­dä myös ky­lis­tä toi­seen. Lä­hes jo­kai­nen piha on kuin pie­ni puu­tar­ha. Eri­tyis­mai­nin­ta on an­net­ta­va Ma­jo­rin kult­tuu­ri­kes­kuk­sen edus­tan puis­tol­le.

Jur­ma­laan pää­see no­peim­min len­tä­mäl­lä Rii­kaan ja sin­ne teh­dään myös bus­si­mat­ko­ja.