SV AS­KO TAN­HU­AN­PÄÄ

Suo­ma­lais­ten maan­tie­mat­kai­li­joi­den suo­sik­ki­koh­teet ovat py­sy­neet muut­tu­mat­to­mi­na käy­tän­nös­sä koko 2000-lu­vun ajan. Sak­sa pi­tää yhä pin­tan­sa au­toi­li­joi­den pää­koh­de­maa­na ja Nor­ja puo­les­taan kiin­nos­taa eri­tyi­ses­ti moot­to­ri­pyö­räi­li­jöi­tä. Rau­ma­lai­sen Har­ri Mäen Au­to­lii­tol­le te­ke­män mat­kai­lu­tut­ki­muk­sen mu­kaan kuu­den kär­jes­sä ovat li­säk­si Viro, Ruot­si, Lat­via ja Puo­la.

– Suu­rim­mat nou­si­jat ovat ol­leet Viro, Lat­via, Liet­tua ja Puo­la, Via Bal­ti­ca on nous­sut suo­si­os­sa mer­kit­tä­väs­ti, tut­ki­muk­sen oman tmhm.fi -ni­mi­sen yri­tyk­sen­sä kaut­ta teh­nyt Mäki tii­vis­tää.

– Vas­taa­vas­ti yk­kö­se­nä mais­ta, joi­hin suo­ma­lai­set ei­vät ha­lu­ai­si mat­kus­taa, on Ve­nä­jä, jat­kaa Mäki.

Har­ri Mäen yh­teis­työ Au­to­lii­ton kans­sa al­koi jo 15 vuot­ta sit­ten eli vuon­na 2004. Mäen mu­kaan iso osa ky­sy­myk­sis­tä on py­sy­nyt en­nal­laan alus­ta läh­tien, jot­ta ver­tai­lu oli­si hel­pom­paa. Yh­teis­työn puit­teis­sa on kah­des­ti tut­kit­tu myös ko­ti­maan mat­kai­lua.

Mat­kai­lu­tut­ki­muk­seen pää­si osal­lis­tu­maan ai­no­as­taan net­ti­si­vus­ton kaut­ta. Tie­toa ky­se­lys­tä le­vi­tet­tiin Mäen oman tie­do­tus­pan­kin, Au­to­lii­ton sekä au­to-, moot­to­ri­pyö­rä- ja ka­ra­vaa­na­ri­jär­jes­tö­jen vä­li­tyk­sel­lä. Ky­sy­myk­siä tänä vuon­na oli yh­teen­sä 24. Tut­ki­muk­seen osal­lis­tui kaik­ki­aan va­jaa tu­hat mat­kai­li­jaa. Mer­kit­tä­vä muu­tos edel­li­siin vuo­siin oli se, et­tä mat­kai­lu­au­tol­la liik­ku­via oli lä­hes yh­tä pal­jon kuin hen­ki­lö­au­tol­la mat­kus­ta­via.

– Tut­ki­muk­ses­sa ky­syt­tiin tänä vuon­na muun mu­as­sa sitä, mis­sä vai­hees­sa pää­tös mat­ka­koh­tees­ta teh­dään. Vas­tauk­set pal­jas­ti­vat, et­tä mat­kai­lu­au­tol­la ja vau­nun kans­sa liik­ku­vat te­ke­vät pää­tök­sen­sä huo­mat­ta­vas­ti var­hem­min kuin hen­ki­lö­au­toi­li­jat tai moot­to­ri­pyö­räi­li­jät.

– Myö­hem­min pää­tök­sen­sä teh­neet il­mei­sim­min muut­ti­vat suun­ni­tel­mi­aan ko­ti­maan kau­niin ke­sän in­noit­ta­mi­na, Mäki miet­tii.

– Lä­hes kai­kil­la mat­kai­li­joil­la on ny­kyi­sin käy­tös­sään na­vi­gaat­to­ri, mut­ta pa­pe­ri­kar­tat pi­ti­vät edel­leen pin­tan­sa, kun mat­kaa suun­ni­tel­laan. Toi­sek­si käy­te­tyin tie­to­läh­de oli­vat in­ter­ne­tin mat­kai­lu­si­vus­tot ja suo­sit­tu­ja oli­vat myös Au­to­lii­ton jä­sen­si­vut sekä pai­ne­tut op­paat. Mat­kal­la na­vi­gaat­to­ria käyt­ti 80 pro­sent­tia, mut­ta pe­rin­tei­nen kart­ta­kin oli käy­tös­sä 59 pro­sen­til­la mat­kaa­jis­ta, sel­vit­tää Mäki.

Har­ri Mäki pal­jas­taa it­se teh­neen­sä vii­mei­sim­män au­to­mat­kan­sa Ita­li­aan. Mat­ka to­teu­tet­tiin niin sa­no­tus­ti Fly & Drive -pe­ri­aat­teel­la, eli Mäki len­si Ber­ga­moon ja kier­si vuok­ra-au­tol­la etu­pääs­sä Ve­ne­ton alu­et­ta.

– Seu­raa­vak­si tut­ki­muk­sia on tar­koi­tus läh­teä laa­jen­ta­maan muu­al­le­kin kuin mat­kai­luun. Lii­ken­ne­tur­val­li­suus kiin­nos­taa, hän pal­jas­taa.