Tätä ta­ri­naa tä­nään lu­kies­sa­si Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lue on ol­lut toi­min­nas­sa muu­ta­man päi­vän. Hy­vin­voin­ti­a­lue on ot­ta­nut vas­tuun yli 200 000 sa­ta­kun­ta­lai­sen pe­rus­tur­va- ja pe­las­tus­pal­ve­luis­ta. Täs­sä siir­ty­mä­vai­hees­sa pro­ses­si on vas­ta al­ku­mat­kal­la ja to­del­li­set muu­tok­set pal­ve­lu­ra­ken­tees­sa nä­ky­vät vas­ta tu­le­vai­suu­des­sa. Koko ajan on kui­ten­kin muis­tu­tet­ta­va muu­tok­sen al­ku­pe­räi­ses­tä ta­voit­tees­ta eli yh­den­ver­tai­sis­ta ja tasa-ar­voi­sis­ta pal­ve­luis­ta koko hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la. Tämä tar­koit­taa konk­reet­ti­ses­ti hoi­to­po­lul­le pää­syä sekä tak­sa­po­li­tiik­kaa.

Läh­tö­koh­dat uu­dis­tuk­sel­le ei­vät ajan­koh­tai­ses­ti ole op­ti­maa­li­set. Myös Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een al­ku­met­reil­lä val­lit­se­vat mel­koi­set ok­sa­koh­dat eli sekä ra­hoi­tuk­seen et­tä hen­ki­lö­va­jee­seen liit­ty­vät asi­at. Täs­sä kei­tok­ses­sa ja sen on­nis­tu­mi­ses­sa ne ovat pe­rus­te­ki­jöi­tä. Kan­sal­li­sel­la ta­sol­la pu­hu­taan muu­ta­man kym­me­nen tu­han­nen ih­mi­sen hen­ki­lös­tö­va­jauk­ses­ta. Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le siir­tyy liik­keen­luo­vu­tuk­sel­la vah­va­na am­mat­ti­tai­toi­se­na voi­ma­va­ra­na van­hoi­na työn­te­ki­jöi­nä noin 10 000 työn­te­ki­jää. Hoi­ta­ja­mi­toi­tus­ten ki­ris­ty­es­sä pel­käs­tään van­hus­ten ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen hoi­vaan tar­vi­taan mel­koi­nen mää­rä li­sää te­ke­viä kä­siä.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­een kei­tok­seen tuo hap­pa­man maus­teen­sa en­sim­mäi­sen toi­min­ta­vuo­den noin 59 mil­joo­nan ali­jää­mäi­nen bud­jet­ti. Tämä tar­koit­taa sitä, et­tä jo aloi­tet­tu pal­ve­lu­ra­ken­ne­sel­vi­tys ja sii­hen liit­ty­vät ske­naa­ri­ot ja rat­kai­sut so­peu­tus­tar­pei­neen nou­se­vat avai­na­se­maan vuo­den 2023 ai­ka­na. Tär­ke­ää on käy­dä koko or­ga­ni­saa­ti­on toi­min­ta läpi il­man min­kään­lais­ta vas­tak­kai­na­set­te­lua nos­ta­en suu­ren­nus­la­sin al­le kaik­ki pal­ve­lut ja nii­den ko­ko­nais­kus­tan­nuk­set. Syys­kau­den kun­ta­kier­rok­sel­la saim­me mel­koi­sen rau­tai­san­nok­sen maa­kun­nan toi­min­nois­ta ja käy­tän­nöis­tä. Kun­tien toi­mi­via toi­min­ta­mal­le­ja pi­tää myös hyö­dyn­tää. Kyl­lä täs­tä hyvä tu­lee!

Po­si­tii­vi­suut­ta ja hy­vin­voin­tia vuo­del­le 2023!

Har­ri Leh­to­nen

alu­e­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja (sd.)

Eu­ra