Mil­loin vii­mek­si kä­vit kir­jas­tos­sa? On­ko kir­jas­to­vie­rai­lus­ta jo ai­kaa? Muis­tat eh­kä hil­jai­suu­den vaa­ti­muk­sen ja vi­ras­to­mai­sen tun­nel­man. Hyl­lyt tä­pö­täyn­nä van­ho­ja kir­jo­ja. On­ko sel­lai­sel­le toi­min­nal­le tar­vet­ta ja ti­laa ny­kyi­ses­sä yh­teis­kun­nas­sa? Ei sel­lai­se­naan, mut­ta kir­jas­tol­le on. Mis­tä ny­ky­ai­kai­ses­sa kir­jas­tos­sa sit­ten on kyse ja mik­si sii­nä on itua?

Kir­jas­to to­teut­taa jo nyt pal­ve­lui­taan ta­val­la, jos­ta mo­net muut kun­ta­pal­ve­lut sekä hy­vin­voin­ti­a­lu­eet vas­ta haa­vei­le­vat: ver­kos­to­mai­ses­ti ja kat­ta­vas­ti myös di­gi­nä. Kir­jas­to­jen pal­ve­lut ovat ol­leet ver­kos­sa jo vuo­si­kym­me­niä. Sa­ta­kun­nan yleis­ten kir­jas­to­jen asi­ak­kaat saa­vat naut­tia mak­sut­to­mis­ta va­rauk­sis­ta ja sii­tä, et­tä oman lä­hi­kir­jas­ton kaut­ta kä­siin­sä saa kaik­kien Sa­ta­kun­nan kir­jas­to­jen ko­ko­el­man; sekä pai­ne­tun et­tä verk­ko­ai­neis­ton. Sa­ta­kun­nas­sa kir­jas­to­jen yh­tei­set pal­ve­lut ovat erit­täin kat­ta­vat. Vuon­na 2024 aloit­taa vih­doin koko Suo­men kat­ta­va kun­tien yh­tei­nen e-kir­jas­to. Kir­jas­to­jen suo­ra­tois­to­pal­ve­lu, joka ta­saa alu­eel­li­set erot ja tar­jo­aa tie­toa ja ta­ri­noi­ta pai­kas­ta riip­pu­mat­ta.

Kir­jas­to te­kee ar­jen koh­taa­mis­ten kaut­ta myös oman­lais­taan hoi­va­työ­tä; kir­jas­to on paik­ka viet­tää ai­kaa, ol­la yk­sin yh­des­sä mui­den kans­sa. Asi­a­kas­pal­ve­lu­ti­lan­ne kir­jas­tos­sa on mo­nel­le ikäih­mi­sel­le tär­keä koh­taa­mi­nen ja ar­jen pi­ris­tys. Kir­jas­to tar­jo­aa mak­su­ton­ta ja kai­kil­le avoin­ta kult­tuu­ria: lu­en­to­ja, näyt­te­lyi­tä, ta­pah­tu­mia eri ikäi­sil­le. Kir­jas­to tar­jo­aa di­gi­tu­kea sekä tie­to­pal­ve­lua. Kir­jas­ton hy­vin­voin­ti­työ kat­taa kaik­ki ikä­ryh­mät vau­vas­ta vaa­riin. Kir­jas­tos­sa ei tar­vit­se os­taa mi­tään. Se on läm­min ja mu­ka­va tila kou­lu­lai­sil­le viet­tää ai­kaa har­ras­tuk­sia odot­ta­en. Siel­lä tur­val­li­nen kir­jas­ton ai­kui­nen on tar­vit­ta­es­sa saa­ta­vil­la. Kir­jas­to on kier­to­ta­lou­den edel­lä­kä­vi­jä. Suo­mes­sa ei tar­vit­se it­se omis­taa yh­tään kir­jaa, mut­ta on sil­ti voi­nut lu­kea kai­ken. Kir­jas­tois­sa on lai­nat­ta­vis­sa lau­ta­pe­le­jä per­heen yh­tei­siin het­kiin, ros­ka­pih­te­jä, joil­la pi­tää yh­tei­nen ym­pä­ris­tö siis­ti­nä, ur­hei­lu­vä­li­nei­tä oman hy­vin­voin­nin yl­lä­pi­toon. Lis­ta on pit­kä ja pi­te­nee ai­na vaan. Uu­sia ide­oi­ta­kin ko­keil­laan, esi­mer­kik­si Tu­run kir­jas­tos­sa to­teu­tet­tu mah­dol­li­suus lai­na­ta säh­kö­au­to.

Kir­jas­tois­sa työs­ken­te­lee am­mat­ti­tai­toi­nen, muu­tos­jous­ta­va ja in­no­va­tii­vi­nen hen­ki­lö­kun­ta, jol­le työn kes­ki­ös­sä ovat koh­taa­mi­set. Kir­jas­tos­sa on kyse ih­mi­sis­tä, heil­le tar­jo­tuis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta ja hei­dän kans­saan teh­tä­väs­tä työs­tä. Kir­jas­tot te­ke­vät yh­teis­työ­tä kun­nan mui­den pal­ve­lui­den sekä yh­dis­tys­ten kans­sa.

Kir­jas­to on kul­ta­kim­pa­le jo­kai­sen suo­ma­lai­sen si­vis­tys­kun­nan työ­vä­li­nee­nä ja kun­ta­lais­ten käy­tet­tä­vis­sä. Kir­jas­to on en­nen kaik­kea te­on­sa­na. Ei enää vain paik­ka, vaan ak­tii­vi­nen toi­mi­ja kun­ta­lais­ten hy­vin­voin­nin edis­tä­jä­nä. Käy­te­tään kir­jas­ton po­ten­ti­aa­li myös Sa­ta­kun­nan kun­nis­sa edel­leen vii­saas­ti ja hy­vin.

Näh­dään kir­jas­tos­sa!

An­ni Tor­mas

Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­toi­men­joh­ta­ja, kir­jas­to­vai­kut­ta­ja, Huit­tis­ten ko­koo­muk­sen pu­heen­joh­ta­ja, kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu