Lau­ri Tur­to­la pe­rä­si Po­ri­lai­ne-leh­den kir­joi­tuk­ses­saan (1.2.24) kau­pun­gin­val­tuu­te­tuil­ta nä­ky­vyyt­tä myös vaa­lien vä­lis­sä. Ei­kä vain nä­ky­vyyt­tä vaan mitä po­lii­ti­kot te­ke­vät ja mi­ten vai­kut­ta­vat asi­oi­hin. Täs­sä pe­rää­mi­ses­sään hän on ai­na­kin osit­tain oi­ke­as­sa. Kun­ta­lais­ten ta­voit­ta­mi­nen päi­vän po­li­tii­kan asi­ois­sa ei ole vain ko­vin yk­sin­ker­tais­ta. Toi­saal­ta mo­nis­sa eri yh­teyk­sis­sä ja ti­lai­suuk­sis­sa val­tuu­te­tut osal­lis­ta­vat kun­ta­lai­sia pää­tök­sen­te­koon ker­to­mal­la val­mis­te­lus­sa ole­vis­ta asi­ois­ta. Sa­mal­la kuul­laan eri­lai­sia kan­na­not­to­ja, jot­ka var­mas­ti vai­kut­ta­vat asi­oi­den ede­tes­sä.

Olen ol­lut kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa kuu­ti­sen vuot­ta ja käyt­tä­nyt ko­kouk­sis­sa vain muu­ta­man pu­heen­vuo­ron. Siel­lä tun­tuu ole­van hö­pöt­tä­jiä muu­ten­kin. Toki pi­de­tään eri­no­mai­si­a­kin pu­heen­vuo­ro­ja. Val­tuus­ton työs­ken­te­ly ei voi pe­rus­tua sii­hen, et­tä 59 val­tuu­tet­tua al­ka­vat ko­kouk­ses­sa kä­si­tel­lä va­ja­vai­ses­ti val­mis­tel­tua asi­aa. Sik­si to­del­li­nen asi­oi­hin vai­kut­ta­mi­nen ta­pah­tuu mm. val­tuus­to­ryh­mien toi­min­nas­sa. Se ei ole si­nän­sä jul­kis­ta toi­min­taa, ei­kä näy pal­jon ulos­päin. Voin kui­ten­kin va­kuut­taa, et­tä siel­lä yk­sit­täis­ten­kin val­tuu­tet­tu­jen ää­ni kuu­luu.

Ajan­koh­tais­ta asi­aa sen ver­ran, et­tä eh­do­tus kau­pun­gin kas­vu­so­pi­muk­sek­si ja var­sin­kin osan myy­mi­nen Pori Ener­gi­as­ta ei ole to­del­la­kaan mi­kään lä­pi­huu­to­jut­tu. Si­nän­sä hy­väs­sä kas­vu­so­pi­mu­seh­do­tuk­ses­sa on enim­mäk­seen asi­oi­ta, jot­ka ovat ol­leet pit­kään vi­reil­lä. Ra­hoi­tus­ta ei vain ole. Nyt sii­hen esi­te­tään Pori Ener­gi­an vä­hem­mis­tö­o­suu­den myyn­nis­tä saa­ta­via ra­ho­ja. Tämä on asia, joka ai­na­kin mi­nun mie­les­tä­ni pi­tää pe­rin­juu­rin kaik­ki­ne vai­ku­tuk­si­neen sel­vit­tää en­nen kuin min­kään­lais­ta vih­re­ää va­loa asi­al­le voi­daan an­taa. Sel­vi­tet­tä­vää riit­tää. Po­rin So­si­a­li­de­mok­raat­ti­nen val­tuus­to­ryh­mä tu­lee muo­dos­ta­maan tä­hän oman kan­tan­sa. Eräs edes­men­nyt vai­ku­tus­val­tai­nen po­lii­tik­ko ku­va­si po­li­tii­kan te­koa yh­del­lä sa­nal­la; so­vin­non­te­koa. Sitä on val­tuus­to­ryh­mien vä­li­nen toi­min­ta. Käh­min­tä on asi­an tie­toi­nen ne­ga­tii­vi­nen il­mai­su. Jo­kai­nen val­tuus­to­ryh­mä ha­lu­aa tie­ten­kin it­sel­le tär­kei­den asi­oi­den ete­ne­vän.

It­se­ä­ni on lä­hin­nä hu­vit­ta­nut eräi­den val­tuus­toon pyr­ki­vien kom­men­tit sii­tä, et­tä ei niin pal­jon ha­lua, mut­ta kun ko­vas­ti pyy­de­tään. Minä olen ai­na­kin ihan pyy­tä­mät­tä ja omas­ta kiin­nos­tuk­ses­ta­ni ol­lut eh­dok­kaa­na ja ai­on pyr­kiä eh­dol­le ai­na­kin tu­le­vis­sa kun­ta­vaa­leis­sa.

Ari Nordst­röm

kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu (sd)

Pori