Kaik­ki tie­däm­me, et­tä sy­dä­mes­tä kan­nat­taa pi­tää huol­ta. Jos sy­dän ei syki kun­nol­la niin koko krop­pa toi­mii huo­nos­ti. Vä­hän on tur­haa vaik­ka­pa ja­lan­poh­jan kän­siä hoi­del­la, jos sy­dän ei kes­tä kä­ve­le­mis­tä.

Sa­ta­kun­ta on nyt sa­man­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa. Ää­ri­a­lu­eis­ta ol­laan syys­tä­kin huo­lis­saan. Nyt on kui­ten­kin kes­ki­tyt­tä­vä olen­nai­seen. Äkil­lis­ten ja va­ka­vien sai­rauk­sien hoi­ta­mi­nen on sy­dä­me­na­sia. Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la on hy­vät suun­ni­tel­mat Sa­ta­sai­raa­lan ja Rau­man sai­raa­lan ke­hit­tä­mi­sek­si.

Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri Riik­ka Pur­ran (ps.) joh­dol­la on ky­sei­nen mi­nis­te­riö päät­tä­nyt, et­tä lai­na­not­to­val­tuuk­sia näi­den koh­tei­den to­teut­ta­mi­sek­si ei saa­da, el­lei ra­haa sääs­tä­vis­tä uu­dis­tuk­sis­ta saa­da pi­kai­ses­ti pää­tök­siä. Ku­ten hy­vin­voin­ti­a­lu­e­joh­ta­ja Kir­si Var­hi­la to­te­aa (SK 7.11.) niin jo en­si vuo­den alus­sa ol­laan lä­hes kriit­ti­ses­sä ti­lan­tees­sa eri­kois­sai­raan­hoi­don osal­ta el­lei pää­tök­siä teh­dä. Naa­pu­ri­a­lu­eil­la ol­laan sa­man edes­sä.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­een toi­min­ta on vas­ta ra­ken­tu­mas­sa ja on en­ne­nai­kais­ta pu­hua, et­tä teh­ty sote-rat­kai­su oli­si epä­on­nis­tu­nut. Toki ke­hi­tet­tä­vää var­mas­ti riit­tää. Mo­nen koh­dal­la esi­mer­kik­si oma­hoi­ta­ja­mal­li toi­mii eri­no­mai­ses­ti ja asi­at al­ka­vat rul­la­ta il­man, et­tä heti pi­tää pääs­tä lää­kä­rin pu­heil­le. Oma­hoi­ta­ja voi käyt­tää enem­män ai­kaa pe­rus­sel­vi­tyk­siin ja kun lää­kä­riä tar­vi­taan, niin hä­nel­lä on jo tii­vis­tet­ty­nä hyvä tie­to toi­min­tan­sa poh­jak­si.

Tar­vit­sem­me myös hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la hy­vät lää­kä­ri­re­surs­sit. Hal­lin­nol­li­nen yli­lää­kä­ri Juha Jaa­ti­nen työs­ken­te­lee (SK 30.10.) kii­tet­tä­väs­ti tä­män asi­an hy­väk­si. Pää­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­pon (kok.) hal­li­tus lait­taa kyl­lä ka­pu­loi­ta rat­tai­siin nos­ta­mal­la Kela-kor­vauk­sia ja li­sää­mäl­lä pal­ve­lu­se­te­li­toi­min­taa. Tämä on pois­sa hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den ra­hois­ta ja re­surs­seis­ta ei­kä ede­sau­ta nii­den toi­min­taa, vaan vie lää­kä­rei­tä vuo­le­maan kul­taa vuok­ra­lää­kä­rei­nä ja muu­ten­kin yk­si­tyi­sel­le sek­to­ril­le. Va­ki­tuis­ten lää­kä­rien ke­hit­tä­mis­toi­min­ta­kin on täl­lä ta­val­la uhat­tu­na.

Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la on vain yh­det ra­jat Sa­ta­kun­nan ym­pä­ril­lä. Täl­le alu­eel­le on käy­tet­tä­vis­sä ole­vil­la va­roil­la jär­jes­tet­tä­vä mah­dol­li­sim­man vai­kut­ta­vat ja tu­lok­sel­li­set pal­ve­lut. Näin tur­va­taan myös Sa­ta­kun­nan maa­kun­nan ole­mas­sa­o­lo. Pal­ve­lui­den suun­nit­te­lua ja jär­jes­tä­mis­tä var­ten alu­e­hal­lin­to on pal­kan­nut omiin alu­ei­siin­sa eri­kois­tu­nei­ta, am­mat­ti­tai­toi­sia vi­ran­hal­ti­joi­ta. Jon­kin­lais­ta luot­ta­mus­ta pi­täi­si myös hei­dän toi­min­taan­sa osoit­taa.

Ari Nordst­röm

Vara-alu­e­val­tuu­tet­tu, sd-alu­e­val­tuus­to­ryh­män jä­sen, kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu (sd.), Pori