Kun­tien ja kau­pun­kien lop­pu­syk­syn ko­kouk­sis­sa pää­te­tään tu­le­van vuo­den ta­lou­sar­vi­ois­ta. Po­ris­sa ke­vään ke­hys­val­mis­te­lun yh­tey­des­sä so­vit­tiin, et­tä mar­ras­kuun kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa lyö­dään luk­koon ve­rot ja jou­lu­kuus­sa vii­meis­tel­lään ta­lou­sar­vi­on ko­ko­nai­suus.

Jo mo­neen ker­taan on va­roi­tel­tu so­kais­tu­mas­ta tä­män vuo­den ta­lous­lu­vuis­ta. Po­ris­sa­kin tä­män vuo­den po­si­tii­vi­nen yli 10 mil­joo­nan tu­lo­sen­nus­te se­lit­tyy pää­a­si­al­li­ses­ti van­han ve­rop­ro­sen­tin mu­kai­sis­ta ti­li­tyk­sis­tä. En­si vuon­na ta­lou­den tila on toi­nen: kau­pun­gin­joh­ta­jan ta­lou­sar­vi­oe­si­tys oli 15,3 mil­joo­nan ali­jää­mäi­nen.

Kau­pun­gin­hal­li­tus on “lu­ke­nut” nyt ta­lou­sar­vi­oe­si­tys­tä kah­teen ker­taan ja työ vie­lä jat­kuu. Kai­kil­la ryh­mil­lä näyt­tää ole­van ym­mär­rys sii­tä, et­tä ai­na­kaan me­no­ja em­me voi li­sä­tä. Ta­sa­pai­noi­sem­paan ta­lou­teen on tu­le­vi­na vuo­si­na pääs­tä­vä, kui­ten­kaan kau­pun­gin la­ki­sää­tei­siä pal­ve­lu­ja ja kas­vu­nä­ky­miä vaa­ran­ta­mat­ta. Ta­sa­pai­no­tuk­sen ai­ka­tau­lus­ta ja eri­tyi­ses­ti kei­nois­ta on puo­lu­eil­la eri­lai­sia nä­ke­myk­siä.

Po­ris­sa yk­si tu­lo­ve­rop­ro­sent­ti tuo kas­saan noin 17 mil­joo­naa eu­roa, kui­ten­kaan täl­lä ker­taa ve­ron­ko­ro­tus­kes­kus­te­lua ei edes avat­tu. Kau­pun­gin­val­tuus­tol­le esi­te­tään, et­tä tu­lo­ve­rok­si vah­vis­tet­tai­siin 8,40 pro­sent­tia. Kiin­teis­tö­ve­ro­jen esi­te­tään py­sy­vän en­nal­laan, lu­kuun ot­ta­mat­ta maa­poh­jan kiin­teis­tö­ve­ron ala­ra­jan ko­ro­tus­ta, joka ta­pah­tu­nee edus­kun­nan pää­tök­sel­lä.

Olem­me vii­me vuo­si­na pa­nos­ta­neet eri­tyi­ses­ti kou­lu­verk­koon luo­den ny­ky­ai­kai­sia ja tur­val­li­sia op­pi­mi­sym­pä­ris­tö­jä lap­sil­le ja nuo­ril­le. Nyt in­ves­toin­ti­o­sas­sa eri­tyis­tä on­kin se, mitä ta­lou­sar­vi­o­kir­jas­ta ei löy­dy. Kor­ko­ta­son ko­ho­a­mi­sen vuok­si ve­la­not­toa on hil­lit­tä­vä, pel­käs­tään ny­kyis­ten lai­no­jen ku­lut nou­se­vat en­si vuon­na liki 10 mil­joo­naan.

On sel­vää, et­tä maa­kun­nan kes­kus­kau­pun­gin veto- ja pi­to­voi­maa on pys­tyt­tä­vä jat­kos­sa­kin ke­hit­tä­mään. Tu­le­vi­na vuo­si­na on löy­det­tä­vä eri­lai­set mal­lit ja kei­not to­teut­taa ai­na­kin pää­kir­jas­ton, ur­hei­lu­ta­lon ja nuo­ri­so­ta­lon sa­nee­rauk­set, kuin myös mu­se­oi­den ko­ko­el­mien ti­la­tar­peet. Ko­ko­naan uut­ta tu­le­mis­taan odot­taa mo­ni­toi­mi­a­ree­nan suun­ni­tel­ma ja to­teu­tus.

Ar­ja Lau­lai­nen

Po­rin kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja