Po­rin kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen en­sim­mäis­tä kak­si­vuo­tis­kaut­ta lei­ma­si joh­ta­vien vi­ran­hal­ti­joi­den, eri­tyi­ses­ti esit­te­li­jöi­den vaih­tu­vuus. Eh­dim­me ko­kea sekä Luuk­ko­sen, Kil­kun et­tä In­nan ajan. Kaik­ki ovat osaa­via kun­nal­lis­hal­lin­non am­mat­ti­lai­sia ja jo­kai­nen tie­ten­kin oman­lai­sen­sa joh­ta­ja­na.

Elo­kuus­sa tul­tiin vaa­li­kau­den puo­li­vä­liin ja nyt Po­rin kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen toi vaih­tu­vuut­ta vaa­li­liit­to­so­pi­mus­ten mu­kai­nen “puo­lik­kai­den” hal­li­tus­paik­ko­jen kier­rä­tys, jon­ka pe­rus­teel­la de­ma­reil­ta siir­tyi paik­ka ko­koo­muk­sel­le ja vih­reil­tä va­sem­mis­to­lii­tol­le. Jos­pa vaih­dok­set oli­si­vat nyt ko­et­tu.

Puo­li­vä­lin krou­vis­sa van­ha ja uu­si po­ruk­ka mat­ka­si suun­nit­te­lu­se­mi­naa­riin Tam­pe­reel­le, jos­sa vii­me vuo­si­kym­men­ten ai­ka­na kau­pun­ki­ke­hi­tys on eden­nyt hui­min harp­pauk­sin. On ra­ken­net­tu tun­ne­lia, ra­tik­kaa, upei­ta asun­to­a­lu­ei­ta jär­vi­mai­se­miin, No­kia Aree­na jne.

Tam­pe­reen ve­to­voi­mai­suus ja isot in­ves­toin­nit ovat osit­tain seu­raus­ta vir­ka­val­mis­te­lun ja pää­tök­sen­te­on pit­kä­jän­tei­syy­des­tä. On us­kal­let­tu unel­moi­da ja “maa­la­ta isol­la pens­se­lil­lä” Pir­kan­maan kes­kus­kau­pun­kia ko­ko­nais­val­tai­ses­ti ke­hit­tä­en. Pää­tök­sen­te­ko on vaa­ti­nut vä­lil­lä ko­vaa­kin po­liit­tis­ta vään­töä, mut­ta pää­tös­ten jäl­keen puo­lu­eet ovat nii­hin si­tou­tu­neet, ei­kä isois­sa hank­keis­sa ole vaa­lien jäl­keen pe­rään­nyt­ty.

Tam­pe­reen ta­po­ja on syy­tä hyö­dyn­tää Po­rin pää­tök­sen­te­os­sa. Maa­kun­nan kes­kus­kau­pun­gis­sa on pys­tyt­tä­vä ny­kyis­tä lin­jak­kaam­paan kau­pun­gin ke­hit­tä­mi­seen ja pääs­tä­vä hy­vän ke­hi­tyk­sen imuun. Kau­pun­gin­joh­ta­ja Lau­ri In­na on­kin jo vä­läy­tel­lyt ide­aa kau­pun­gin pit­kän ai­ka­vä­lin kas­vuoh­jel­mas­ta. Oh­jel­maan kuu­lui­si­vat olen­nai­ses­ti kau­pun­gin ja kon­ser­nin omat isot in­ves­toin­nit, toi­saal­ta myös mer­kit­tä­vien eri­tyi­ses­ti vih­re­ään siir­ty­mään liit­ty­vien in­ves­toin­tien tar­peet ja mah­dol­li­suu­det.

Kas­vuoh­jel­maan vai­kut­taa olen­nai­ses­ti myös osaa­van työ­voi­man saa­ta­vuus. SO­TEn jäl­kei­ses­sä ajas­sa mei­dän on myös rat­kais­ta­va, mitä omai­suut­ta kau­pun­ki omis­taa ja mik­si. Kas­vuoh­jel­man hah­mot­te­lu lin­kit­tyy tu­le­vien vuo­sien ta­lous­suun­nit­te­luun. Täs­sä­pä haas­tet­ta meil­le po­ri­lai­sil­le pää­tök­sen­te­ki­jöil­le vaa­li­kau­den lop­pu­puo­lis­kol­le.

Ar­ja Lau­lai­nen

Po­rin kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja