Vuo­den vaih­tu­es­sa on muo­di­kas­ta teh­dä en­nus­tuk­sia, jo­ten ko­kei­len­pa mi­nä­kin. Oli­si upe­aa en­nus­taa yh­dek­sän hy­vää ja kym­me­nen kau­nis­ta, mut­ta va­li­tet­ta­vas­ti nä­ky­mät kris­tal­li­pal­los­ta­ni ovat pe­rin synk­kiä.

Aloi­te­taan isos­ta ku­vas­ta, joka on, et­tä vuon­na 2023 kaik­ki muut­tuu pa­hem­mak­si. Uk­rai­nan sota ei suin­kaan pää­ty, vaan se muut­tuu en­tis­tä ve­ri­sem­mäk­si. Tu­lo­e­rot, jot­ka kas­voi­vat ko­ro­na­vuo­sien ai­ka­na, kas­va­vat en­ti­ses­tään kor­ko­jen nous­tes­sa. Köy­hät köyh­ty­vät ja rik­kaat ri­kas­tu­vat. Suo­mi ja Eu­roop­pa va­jo­a­vat taan­tu­maan.

Ko­ro­na ei sam­mu, vaan se vyö­ryy pääl­le ai­na vain uu­si­na aal­toi­na ja va­ri­an­teil­la. So­teu­u­dis­tus on sa­maan ai­kaan sekä jär­je­tön or­ga­ni­saa­ti­o­him­me­li et­tä pan­nu­kak­ku. Il­mas­ton­muu­tok­sen eh­käi­sy säi­lyy juh­la­pu­heis­sa, mut­ta te­ko­ja ai­ka ei koi­ta vie­lä tänä vuon­na­kaan.

Vuon­na 2023 suo­ma­lai­set ovat vel­kaan­tu­neem­pia kuin mil­loin­kaan ai­em­min. Isoin vel­ka­pom­mi mu­hii ta­lo­yh­ti­öis­sä. Suo­ma­lai­nen asun­to­po­li­tiik­ka on suo­si­nut omis­tu­sa­su­mis­ta, jota on pi­det­ty hy­vä­nä si­joi­tuk­se­na ja van­huu­den­tur­va­na. Ko­ti­ta­lou­det ovat ot­ta­neet vel­kaa, sil­lä ko­rot ovat ol­leet al­haal­la. Eten­kin uu­di­sa­sun­to­jen osal­ta ih­mi­set ovat os­ta­neet osak­kei­ta, joi­den myyn­ti­hin­ta on vain pie­ni osa asun­non hin­nas­ta suu­rim­man osan koos­tu­es­sa ta­lo­yh­ti­öl­le ote­tuis­ta lai­nois­ta. Kor­ko­jen ja yleis­ten kus­tan­nus­ten nous­tes­sa sekä ener­gi­ak­rii­sin myö­tä on en­nus­tet­tu, et­tä ta­lo­yh­ti­öi­den kon­kurs­sit tu­le­vat yleis­ty­mään. Pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa osak­kee­no­mis­ta­jal­ta läh­tee kämp­pä al­ta.

Edus­kun­ta­vaa­leis­ta en edes aloi­ta en­nus­ta­maan, mut­ta aset­tuu ruo­riin mit­kä puo­lu­eet ta­han­sa, niin haas­tei­ta on lu­vas­sa, sen voin lu­va­ta. Jos ja kun läh­de­tään leik­kaus­ten tiel­le, saan­ko toi­voa, et­tet­te leik­kai­si ai­na­kaan kou­lu­tuk­ses­ta ja ter­veys­pal­ve­luis­ta, sil­lä si­ten pi­laat­te var­muu­del­la las­tem­me tu­le­vai­suu­den. Ei­pä mul­la muu­ta.

On­nek­si en­nus­ta­mi­nen on vai­ke­aa, eten­kin tu­le­vai­suu­den en­nus­ta­mi­nen. Toi­von mu­kaan luen tätä pa­rin vuo­den pääs­tä hy­mys­sä suin aja­tel­len, kuin­ka vää­räs­sä olin­kaan.

Art­tu Tuo­mi­nen

Po­ri­lai­nen kir­jai­li­ja ja ym­pä­ris­töin­si­nöö­ri, joka am­men­taa luo­mis­vim­man­sa po­ri­lai­ses­ta hul­luu­des­ta, ran­ni­kon luon­nos­ta ja Sel­kä­me­ren aal­lois­ta.